Archus expanderar med nytt kontor i Dalarna

Mälar­dals­ba­se­ra­de Archus flyt­tar till ett nytt regi­on­kon­tor i Bor­länge och anstäl­ler sam­ti­digt Johan Roos som partner och upp­drags­an­sva­rig arki­tekt.

Archus expanderar med nytt kontor i Dalarna

Mälar­dals­ba­se­ra­de Archus flyt­tar till ett nytt regi­on­kon­tor i Bor­länge och anstäl­ler sam­ti­digt Johan Roos som partner och upp­drags­an­sva­rig arki­tekt.

Krönika: Restauranger tar revansch med framsynt inredning

Trots att vi är mitt i en pan­de­mi har vi märkt att många restau­rang­er tar in expert­hjälp med inred­nings­de­sig­nen. Anled­ning­en är enkel; inred­ning­en spe­lar stor roll i affärs­ut­veck­ling­en. Och man vill vara för­be­redd när eko­no­min tar fart igen och hju­len åter bör­jar snur­ra!

Archus får stort inredningsuppdrag – ritar 5 000 kvm kontor åt Castellum

På upp­drag av Castel­lum ansva­rar Archus för inte­ri­ör gestalt­ning av 5 000 kvm på För­säk­rings­kas­sans nya kon­tor i Kop­parlun­den i Väs­terås.

Archus ritar och konceptutvecklar nytt landmärke i Västerås

I höst får Väs­terå­sar­na ett nytt land­mär­ke. Med con­tai­ner­li­ka fasa­der och udda gestalt­ning blir Tas­te Box en väg­krog som stic­ker ut.

Knivsta får en ny attraktiv stadsdel med 1 000 nya bostäder och skola

Kniv­stas nya stads­del Lötäng­en, är ett steg när­ma­re att för­vand­las från ett indu­stri­om­rå­de till en levan­de och aktiv stads­del med över 1000 nya bostä­der samt sko­la.

Utflyktsboom i pandemins spår

Det nyupp­täck­ta intres­set för att vis­tas i natu­ren har fått en extra skjuts och nu upp­le­ver kom­mu­ner att det är dags att moder­ni­se­ra och reno­ve­ra och utveck­la sina par­ker och fri­lufts­om­rå­den.

Archus hjälper Profura att utveckla semesterparadiset Svärdsklova

1938 var året då svens­kar­na för förs­ta gång­en fick två vec­kors obli­ga­to­risk semester­le­dig­het. Sam­ma år sål­des även Svärds­klo­va till före­ta­get Asea som hade ambi­tio­nen att ska­pa ett semester­pa­ra­dis för sina anställ­da.

Archus leder utvecklingen av Strandenområdet i Mora

Kom­mun­sty­rel­sen i Mora har beslu­tat att göra en för­frå­gan till fas­tig­hets­mark­na­den om intres­se att inve­ste­ra i Stran­den­om­rå­det. Områ­det används bl a under Vasa­lopp­sar­range­mang­en, men är i övrigt till stor del out­nytt­jad. Archus har fått i upp­drag att leda pro­ces­sen.

Archus utformar 10 000 kvm kontor åt Seco Tools

Seco Tools har anli­tat Archus för att utfor­ma ett nytt kon­cept för sitt huvud­kon­tor om 10 000 kvm i Fagers­g­ta.

Mälarmarknaden 2020

John­nie Pet­ters­son, grun­da­re och kon­cern­chef på Archus talar på Mälar­mark­na­den 2020 i Väs­terås, 2:a april. Läs mer här!

Archus Developmet söker biträdande affärsutvecklare

Vill du job­ba med affä­rer­na bakom sam­hälls­byg­gan­det? Archus Development söker affärs­ut­veck­la­re till Stock­holm, Väs­terås och Bor­länge

Så blir nya Högskolan Dalarna

Som­ma­ren 2022 beräk­nas ett nytt Citycam­pus mitt i cen­tra­la Bor­länge stå klart. Se fil­men på nya Hög­sko­lan Dalar­na här.

Grönt ljus för 230 nya bostäder, kontor, hotell och förskola i Arenastaden.

Archus har tagit fram den nu laga­kraft­vun­na detalj­plan inne­bär en för­tät­ning och stads­ut­veck­ling i Are­nas­ta­den.

Möt Mari Johansson, ny arkitekt på Archus i Stockholm

I hös­tas anställ­de Archus tio nya med­ar­be­ta­re och nu fort­sät­ter bola­get sat­sa genom rekry­te­ring­en av Mari Johans­son som ny hand­läg­gan­de arki­tekt på Archus Stock­holms­kon­tor. Mari är små­län­ning, utbil­dad i Skå­ne men numer stock­hol­ma­re sedan 15 år.  

Widénska gymnasiet nominerad till Västmanlands Arkitekturpris 2020

Nu är det klart vil­ka fem pro­jekt som nomi­ne­rats till Sve­ri­ges Arki­tek­ters Arki­tek­tur­pris i Väst­man­land 2020. En av de fem […]

Archus — affärsrådgivare i utvecklingen av 700 nya bostäder

I vårt för­slag har det legat stort fokus på att ska­pa en attrak­tiv boen­de­mil­jö med goda möj­lig­he­ter till fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Söd­ra Käll­torp kom­mer att bli ett myc­ket bra bostads­om­rå­de med en fin mix av arbets­plat­ser och kom­mer­si­el­la loka­ler.

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

Fler eldriv­na for­don, luft­bur­na trans­port­kor­ri­do­rer och en renäs­sans för lands­byg­den. Men där­e­mot inga hög­has­tig­hets­tåg.

Archus styrelseordförande mottar pris för sitt arbete i Archus AB

Guld klub­ban 2019 — Bil­ly Ber­gå­ker pri­sad för sin roll som ord­fö­ran­de i Archus AB.

Mångfald berikar och främjar kreativiteten: Hos Archus jobbar personer från mer än 20 olika länder

Mång­fald beri­kar. Det är Archus erfa­ren­het. Men egent­li­gen är det inte någon genom­tänkt stra­te­gi att före­ta­gets snart 90 anställ­da har bak­grund i ett 20-tal oli­ka län­der.

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

Lik­som allt annat går det tren­der i affärs­stra­te­gi­er. Sarah Pasko­ta har ana­ly­se­rat vad som hän­der på mark­na­den just nu och tit­tat på kom­man­de tren­der. Den star­kas­te av dem alla är sam­ver­kan i oli­ka for­mer.

Archus tecknar ramavtal med sex kommuner i Dalarna

Archus Deve­lop­memt har teck­nat ett ramav­tal för fas­tig­hets­stra­te­gisk råd­giv­ning med sex kom­mu­ner och dess kom­mu­na­la bolag i Dala­re­gi­o­nen.

Archus anställer tio nya medarbetare

Archus väx­er med tio nya med­ar­be­ta­re och stär­ker upp både på Archus Development och Archus Arkitektur i både Stock­holm, Väs­terås och Upp­sa­la.

Archus bidrar till utvecklingen av nya Bäckby Centrum

En trygg stads­del med en mång­fald av akti­vi­te­ter och ett vari­e­rat utbud av boen­de­for­mer och pris­ni­vå­er stod på kom­mu­nens öns­ke­lis­ta för nya Bäck­by Cent­rum i Väs­terås. Nu sätts änt­li­gen spa­den i mar­ken för tre punkt­hus inne­hål­lan­de 105 nya bostä­der som ska bidra till att ge stads­de­len ett nytt liv.

Stort steg för Kopparlunden!

300 nya bostä­der, för­sko­lor, buti­ker, kon­tor, hotell, och skol­verk­sam­he­ter är ett steg när­ma­re för­verk­li­gan­de i Kop­parlun­den.

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I stort sett alla kom­mu­ner i lan­det har utslit­na sko­lor. Dess­utom bör­jar kom­mun­hus, bad­hus, äldre­bo­en­den och and­ra offent­li­ga bygg­na­der nå grän­sen där det är bil­li­ga­re att byg­ga nytt än att reno­ve­ra.

Archus inreder Sveriges coolaste ungdomscenter

I Swed­banks gam­la loka­ler i cen­tra­la Sand­vi­ken har ny ett akti­vi­tets­cen­ter för barn och unga vux­it fram och på fre­dag är det invig­ning med cere­mo­ni och en stor fest.

Flygande start för eleverna på Tunboskolan

Archus Partner dri­ver pro­jek­tet med till­bygg­na­den av den nya fly­geln i Tun­bo­sko­lan i Kol­bäck. Upp­dra­get är i sitt slut­ske­de och den 30 sep­tem­ber flyt­tar mel­lan­sta­di­e­e­le­ver­na in.

Archus toppar kompetensen inom inredningsdesign

Archus kom­pe­tens efter­frå­gas i allt stör­re utsträck­ning och fler kun­der efter­frå­gar pro­fes­sio­nell hjälp med inred­nings­de­sign. Där­för för­stär­ker vi nu inred­nings­tea­met med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re. Ida Wilt­falk har arbe­tat som desig­ner och kon­struk­tör och kom­mer när­mast från Swe­co Archi­tects.

Lidl:s nya HK blir extremt energisnålt

Bygg­na­tio­nen av Lidl Sve­ri­ges nya huvud­kon­tor i Barkar­bys­ta­den går fram­åt och beräk­nas vara inflytt­nings­klart i mars 2020.

Vill du vara med att skapa en framtid i dag som världen aldrig upplevt?

Archus kom­pe­tens efter­frå­gas i allt stör­re utsträck­ning och där­för söker vi nu efter fler med­ar­be­ta­re som vill vara med att sät­ta Archus på kar­tan.

Archus Partner anställer Åsa Blomsterhage

Archus Partner expan­de­rar och har anställt Åsa Bloms­ter­ha­ge för att leda fle­ra av bola­gets pro­jekt som ny pro­jekt­ut­veck­la­re.
Åsa är civilin­gen­jör från Luleås Tek­nis­ka Uni­ver­si­tet och kom­mer när­mast från Bostads AB Mimer där hon arbe­tat som pro­jekt­le­da­re i tidi­ga ske­den.

Archus tecknar ramavtal med Heby kommun

Archus har vun­nit en ramav­talsupp­hand­ling i Heby kom­mun avse­en­de fas­tig­hets­ut­veck­ling i sam­band med upp­fö­ran­det av vård- och omsorgs­bo­en­den. Läs mer här!

Archus ritar aktivitetsbaserad skola med massivträstomme

Förs­ta spad­ta­get av nya Valla­sko­lan togs för ett år sen och nu står bygg­na­den på plats i sin hel­het. På vis­sa stäl­len bör­jar den vack­ra tegel­fa­sa­den dyka upp, på and­ra stäl­len syns sko­lans mas­siv­trästom­me.

Så lyckades Archus med värdeskapande inredning skapa succé i det gamla magasinet

Inred­ning­en skul­le kän­nas modern och fräsch, men sam­ti­digt beva­ra den gam­la indust­ri­el­la käns­lan.

Archus utvecklar ny stadsdel i Västerås

Grön ljus för ny stads­del med 700 bostä­der, äldre­bo­en­de, för­sko­la, trygg­hets­bo­en­de i Väs­terås.

Archus designar Årets Kontor 2019

Vin­nar­na av Newst mest pre­stige­fyll­da pris inom kon­tors­in­red­ning — Årets Kon­tor 2019 — är änt­li­gen utsed­da. Pri­set delas ut till […]

Åsa Svedjetun på Archus talar på Riskkapitaldagen Special

Att fyl­la, för­vand­la, utveck­la fas­tig­he­ter och hela kvar­ter med rätt vär­den för att ska­pa attrak­tions­kraft och lön­sam­het – det är […]

Joanna Berg och Christian Dahlman till Archus styrelse

Joan­na Berg från Atri­um Ljung­berg och Christi­an Dahl­man från Mal­mö City­fas­tig­he­ter val­des till nya sty­rel­se­le­da­mö­ter vid Archus AB:s års­stäm­ma den […]

Archus vinner arkitekturprisför Kokpunkten och Steam Hotel

Sve­ri­ges Arki­tek­ter Väst­man­lands Arki­tek­tur­pris 2019 har till­de­lats Kok­punk­ten och The Steam Hotel i Väs­terås. Archus Arkitektur rita­de Sve­ri­ges förs­ta action­bad, […]

Archus rekryterar marknads- och kommunikationschef från Newsec

Archus rekry­te­rar Nina Ekman i en ny funk­tion som mark­­­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef. Som ansva­rig för kon­cer­nens kom­mu­ni­ka­tion kom­mer stort fokus […]

Archus Development förstärker i Stockholm

Den 1 feb­ru­a­ri för­stär­ker Jör­gen Modig Archus Deve­lop­ments Stock­holms­kon­tor. Jör­gen har lång erfa­ren­het inom affärs­ut­veck­ling och är utbil­dad lant­mä­ta­re med […]

Archus Partner expanderar

Archus Partner fick en riv­start när bola­get eta­ble­ra­des för 2,5 år sedan. Sedan dess har per­so­nal­styr­kan för­dubb­lats och utö­kas nu […]

Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re. Till […]

En av världens bästa terrasser är designade av Archus

The Wine­ry Hotels tak­ter­rass, som Archus ritat och pro­jek­te­rat, har utsetts av pre­stige­fyll­da For­bes till en av värl­dens 10 bäs­ta […]

Sugen på nya utmaningar? Arkitektur söker fler medarbetare!

Vi har många spän­nan­de pro­jekt fram­för oss, avan­ce­ra­de ombygg­nads­pro­jekt, bostä­der och kom­mer­si­el­la pro­jekt som kon­tor och han­del. Läs mer här: […]

Vi ses väl i Almedalen?

Även i år kom­mer Archus att fin­nas på plats i Alme­da­len för att ming­la och del­ta i semi­na­ri­er kring sam­hälls­ut­veck­ling. Ombord på kog­gen Roter Teu­fel bju­der vi på ming­el.

Archus Development expanderar i Dalarna

Från och med den 15 augusti för­stär­ker Hen­rik Belin kon­to­ret i Bor­länge.

Archus Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re.

Byggnad 26 – ett nytt kontors- och möteskoncept

Archus ska­par på upp­drag av Kungs­le­den ett modernt kon­tors- och möteskon­cept i anri­ka och centralt beläg­na Mimer­kvar­te­ret i Väs­terås. Två av Archus tre bolag är enga­ge­ra­de i upp­dra­get.

Development firar 5 år och fortsätter att satsa

I dagar­na är det fem år sedan Michael Lar­s­son och Archus star­ta­de Archus Development och en ny era inom Archus star­ta­des.
— Vi trod­de på affärsidén, men räk­na­de inte med att beho­vet av affärs­ut­veck­lings­tjäns­ter inom fas­tig­hets­bran­schen var så stort och att vi skul­le växa så snabbt, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

Archus Partner expanderar – välkommen Cassandra!

I feb­ru­a­ri expan­de­ra­de Archus Partner med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re, Cas­sand­ra Ton­de, byg­gin­gen­jör som ska job­ba som pro­jekt­le­da­re.

Nytt resecentrum i Västerås – ett utmanande uppdrag

Ett stort områ­de i direkt anslut­ning till Väs­terås nya rese­cent­rum hål­ler på att växa fram med 35 000 kvadrat­me­ter kon­tor och 500 lägen­he­ter. Archus Partner dri­ver pro­jekt­ut­veck­ling­en på upp­drag av Klö­vern.

Archus ritar Västerås mest spektakulära bostadsrätter

Hur får man ut max­i­malt av en liten tomt och ska­par Väs­terås mest moder­na och spek­ta­ku­lä­ra lägen­he­ter i direkt anslut­ning till ett bygg­nads­min­nes­för­kla­rat palats? Jo, genom att låta huset växa upp­åt och gre­na ut sig som ett urbant träd med små lägen­he­ter i bot­ten och parad­vå­ning­ar högst upp.

Större lokaler och fler medarbetare – Archus fortsätter expandera i Uppsala

I mel­lan­da­gar­na flyt­ta­de Archus Upp­sala­kon­tor till stör­re loka­ler och i janu­a­ri väl­kom­nas ytter­li­ga­re två land­skaps­ar­ki­tek­ter.
— På tre år har vi gått från två per­so­ner till elva land­skaps­ar­ki­tek­ter. Det gör oss till ett av de störs­ta land­skaps­ar­ki­tekt­kon­to­ren i Upp­sa­la, säger Johan Vest­lund, kon­tors­chef för Archus Upp­sala­kon­tor.

House of Imperia — koncepthuset som har allt

Upp­dra­get var utma­nan­de – ta fram ett hus med hyreslä­gen­he­ter som har exklu­siv käns­la, men är kost­nads­ef­fek­tivt och som kan byg­gas var som helst. Nu står det förs­ta House of Impe­ria klart – och det blev ännu bätt­re än vad både Archus Arkitektur och Impe­ria Fas­tig­he­ter hop­pa­des på.

Flyghangar inspirerade till framtidens garage

Nu är det offi­ci­ellt — Andre­as Anders­son i Härnö­sand vann täv­ling­en om bygg­lovs­rit­ning­ar och digi­ta­la filer i Archus täv­ling under […]

Tretton år av hotellidéer förverkligade

Steam hotel slog nyli­gen upp por­tar­na i Väs­terås och har snabbt bli­vit ett popu­lärt till­håll både för after­work, kon­fe­rens och boen­de. Archus Per Jans­son har haft ett fing­er med i byg­get sedan 2004. Läs mer här!

Nytt bostadsområde i kontorstäta Kista

Hur ska­par man ett trev­ligt bostads­om­rå­de på liten yta i det kon­tor­stä­ta Kis­ta? Den frå­gan har Archus Partner arbe­tat med till­sam­mans med arki­tekt­by­rån Dre­em och ÅWL på upp­drag av Klö­vern.

Archus Development söker affärsutvecklare

Vill du job­ba med affä­rer­na bakom sam­hälls­byg­gan­det, från idé via finan­sie­ring till fär­dig bygg­rätt? Just nu söker Archus Development fler med­ar­be­ta­re som gil­lar att dri­va affä­rer, ta fram utred­ning­ar, för­hand­la och genom­fö­ra sto­ra affä­rer på upp­drag av kun­der.

Affärsstöd med helikopterperspektiv

För­de­len med att anli­ta en kon­sult är att man kan köpa exakt det man behö­ver ha hjälp med och göra res­ten själv. Så reso­ne­ra­de Luleå kom­mun kring mar­kan­vis­ning­ar om Kro­nan­om­rå­det. Här har Archus Development age­rat affärs- och för­hand­lings­stöd i pro­ces­sen. Läs mer här!

Nya krafter hos Archus i Stockholm

Lagom till hös­ten för­stärk­tes Archus Stock­holms­kon­tor med två nya ansik­ten; Per-Lennart Jans­son och Emma Jenkins. Läs mer här.

Sjönära bostadsrätter utmanar detaljplanearbetet

Å ena sidan centralt, vac­kert och sjö­nä­ra, å and­ra sidan nära en gam­mal sop­tipp som alst­rar bio­gas. Så ser för­ut­sätt­ning­ar­na ut för Spel­ha­gen i Nykö­ping, där Archus Partner dri­ver detalj­pla­ne­ar­be­te och för dis­kus­sio­ner med Nykö­pings kom­mun.

I Jakobsberg går man till pendeln med ett leende

Hur gör man en extremt smal entré­bygg­nad och en betong­tun­nel under en järn­väg ljus, luf­tig och inbju­dan­de? Med hjälp av glas­tak, vac­ker cement­mo­sa­ik och grö­na toner ska­pa­de Archus den nya sido­en­trén till pen­del­tågs­sta­tio­nen i Jakobs­berg, som pre­miär­öpp­nats i sep­tem­ber.

Möt Mohamad – från flykting till fast anställning

Hos Archus job­bar per­so­ner från 14 oli­ka län­der. En av dem är arki­tek­ten Moha­mad Sawas, som kom till Sve­ri­ge från Syri­en för två år sedan. Idag pra­tar han fly­tan­de svens­ka, har fast uppe­hålls­till­stånd och är del­ak­tig i att rita det nya Väs­terås. Och han stortrivs!

Archus bi-drar med bi-stro under stadsodlingsåret

Vad sägs om en bi-stro eller en bi-håll­plats? När fina­len av Upp­sa­las stads­od­lingsår frå­ga­de om spons­ring, gick Archus land­skaps­ar­ki­tek­ter igång och ska­pa­de ett bidrag i form av en peda­go­gisk hyll­ning till en av våra vik­ti­gas­te insek­ter – biet. Instal­la­tio­nen med vack­ra och inspi­re­ran­de tips finns att se på Fyristor­get fram till sista sep­tem­ber.

Archus är hjärnan bakom Uppsalas nya guldhotell

Med sin guld­fär­ga­de fasad strax intill sta­tio­nen i Upp­sa­la väc­ker Eli­te Hotels 33:e hotell, Hotel Aca­de­mia, upp­märk­sam­het. Archus Arkitektur har ritat allt utom inred­ning­en i det elva våning­ar höga hotel­let, som öpp­na­de i våras.

Arkitektur förstärker — välkomna Sandra, Emma, Julia och Kristina!

Archus Arkitektur i Väs­terås för­stär­ker tea­met med fyra nya med­ar­be­ta­re; bygg­nads­in­gen­jö­rer­na Sand­ra Johans­son och Emma Nils­son, samt prak­ti­kan­ter­na Julia Abbe­vik och Kristi­na Öst­man.

Lyhörd projektledning ger smidiga skolrenoveringar

Hur får man reno­ve­ring­en av tre sko­lor att fun­ge­ra så bra som möj­ligt för kom­mu­nen, byg­gent­re­pre­nö­rer, rek­to­rer och ele­ver utan att för­drö­ja tid­pla­nen? Lös­ning­en blev att ta in Archus Partner som över­gri­pan­de pro­jekt­le­da­re och stöd åt kom­mu­nen.

Sommaren är äntligen här!

Lagom till mid­som­mar star­tar semest­rar­na för vis­sa, medan and­ra hål­ler ställ­ning­ar­na på kon­to­ren. Hop­pas att du får en rik­tigt bra som­mar!

Tävla om framtidens garage

Under Väs­terås Sum­mer Meet 2017 utly­ser Archus Arkitektur en täv­ling där vem som helst kan läm­na in sitt bidrag i […]

Partner förstärker ytterligare

Archus Partner fort­sät­ter att växa över för­vän­tan — den 3 juli för­stärks pro­jekt­tea­met med Robert Wisek­ro­na. Robert kom­mer när­mast från […]

Var bygger vi framtidens städer?

För­u­tom under semi­na­ri­et på tis­da­gen, finns vi på plats stör­re delen av vec­kan för möten och ming­el i loka­ler­na och ute på stan.
Hop­pas att vi ses i ett soligt Vis­by!

Annorlunda uppdrag åt kyrkan

Var är den opti­ma­la plat­sen utan­för Dom­kyr­kan i Upp­sa­la att pla­ce­ra ett konst­verk, som ska vara både över och under jord? Den frå­gan har Johan Vest­lund, mark- och VA-ing­en­jör hos Archus i Upp­sa­la job­bat med till­sam­mans med konst­nä­ren Meta Isaeus-Ber­­lin.

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv

Archus Development har fått i upp­drag av nio oli­ka fas­tig­hets­ä­ga­re att för­vand­la indu­stri­om­rå­det Kop­parlun­den i Väs­terås till ett bostads­om­rå­de med 3000 […]

Välkommen!

Archus Partner expanderar i Uppsala och Stockholm

Archus Partner expan­de­rar ytter­li­ga­re och öpp­nar efter som­ma­ren verk­sam­het även i Upp­sa­la och Stock­holm. Anders Rastin har anställts för att byg­ga upp de nya verk­sam­hets­om­rå­de­na.

Nu förstärker vi inredningsteamet

Allt fler kun­der efter­frå­gar pro­fes­sio­nell hjälp med inred­ning. Där­för för­stär­ker vi nu inred­nings­tea­met med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re, Åsa Eric­­son-Borgh.
Åsa har stu­de­rat tex­til­de­sign i Borås, Helsing­fors och Lon­don. Hon är dess­utom utbil­dad inred­nings­ar­ki­tekt från Konst­fack. Åsa Eric­­son-Borgh kom­mer när­mast från en tjänst som inred­nings­ar­ki­tekt hos Ten­gboms.
Varmt väl­kom­men till Archus!

Nytt sjönära bostadsområde i Västerås

Under­lag till detalj­plan, för­hand­ling­ar med Väs­terås stad, dia­log med arki­tek­ter­na och pla­ne­ring för hur de oli­ka etap­per­na ska delas upp. Det är en del av Archus Part­ners upp­drag för Klö­vern i detalj­pla­ne­ar­be­tet för områ­det Regat­tan i Väs­terås. Ett bostads­om­rå­de som kom­mer att rym­ma 1250 lägen­he­ter när det är helt utbyggt om 15 år.

Yum Yum – ett smakfullt inredningsuppdrag med mersmak

I dagar­na slår Yum Yum upp sin and­ra restau­rang i Väs­terås. Archus Arkitektur har ansva­rat för  inred­ning­en till den asi­a­tis­ka restau­rang­en med dri­ve thru-kon­­cept. Det exte­ri­ö­ra kon­cep­tet är fram­ta­get i sam­ar­be­te med den gra­fis­ka form­gi­va­ren Eme­lie Söderlund, som även står för den gra­fis­ka pro­fi­len. 

Vill du jobba i en utvecklande miljö? Välkommen till Archus!

Just nu söker vi års­prak­ti­kan­ter, arki­tek­ter och bygg­nads­in­gen­jö­rer till Väs­terås och Stock­holm.
Vi erbju­der en kre­a­tiv och utveck­lan­de mil­jö i en platt orga­ni­sa­tion som ger sto­ra möj­lig­he­ter till utveck­ling.

Från idé till projektledning av ny stadsdel

Vad gör man med en ned­lagd gym­na­sie­sko­la i ett bra geo­gra­fiskt läge? Den frå­gan över­lät Väs­terås stad till Archus Development […]

Archus formar visionen om Sveriges mest hållbara stadsdel

Archus land­skaps­av­del­ning har fått i upp­drag av Sig­tu­na kom­mun, Bona­va och Structor att med­ver­ka i visio­nen Sve­ri­ges mest håll­ba­ra stads­del […]

Välkomna alla nya Archus-medarbetare!

Det hän­der myc­ket hos oss på Archus. Med mäng­der av nya, spän­nan­de upp­drag är vi gla­da att kun­na väl­kom­na ett helt gäng nya med­ar­be­ta­re till samt­li­ga kon­tor. Men vi vill gär­na bli ännu fler!

Archus Partner expanderar

Archus Partner har anställt Ceci­lia Corell som pro­jekt­le­da­re.

God Jul och gott nytt år!

  öns­kar Archus­gäng­et

Nya Ulleråker – en vinnande Archus-idé

Archus vann upp­dra­get att utfor­ma nya Ullerå­ker i Upp­sa­la till­sam­mans med Riks­byg­gen, Midroc/EG Archi­tects och Kara­van. — Vårt för­slag genom­sy­ras […]

Åretruntöppet ishotell — en utmaning för Archus

Hal­lå där, Fred­rik Wall, Archus Arkitektur, som klu­rat ut lös­ning­ar för att byg­ga det åretrunt­öpp­na Isho­tel­let i Juk­ka­sjär­vi, berät­ta mer! […]

Jessica Nyman och Veronica Månsson till Archus Development

Archus Development för­stär­ker med två nya med­ar­be­ta­re; Jes­si­ca Nyman kom­mer när­mast från Diös där hon varit affärs­om­rå­des­chef för Dalar­na. Hon […]

Fusion av bolag och elektronisk fakturahantering

Från och med 5 sep­tem­ber 2016 har Archus ny orga­ni­sa­tions­struk­tur. Föl­jan­de tre bolag fusio­ne­ras: Archus Arki­tek­ter i Väs­terås AB, orgnr: 556733–6374 […]

Fler landskapsarkitekter till Uppsala-kontoret

Archus Upp­­­sa­­­la-kon­tor med spe­ci­al­kun­skap inom land­skaps­ar­ki­tek­tur, går som tåget och väl­kom­nar två nya land­skaps­ar­ki­tek­ter – Matil­da Ols­son och Han­nes Erix­on. […]

Archus satsar på tillgänglighet med certifierad sakkunnig

Förr var till­gäng­lig­het något som för­bi­sågs trots att byggnor­mer togs fram redan på 70-talet. Idag krävs allt strik­ta­re kon­troll av […]

Skrapan – en anledning till att Archus startades

I Väs­terås bygg­des Sve­ri­ges förs­ta skyskra­pa i bör­jan av 1990-talet. Idén om skra­pan kläck­tes av Archus. Fak­tum är att Skra­pan […]

Så föddes namnet Archus

För drygt 30 år sedan satt John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son och fun­de­ra­de på vad deras nystar­ta­de arki­tekt­by­rå skul­le heta. […]

Archus kompletterar med nytt bolag

Archus, som star­ta­de för 30 år sedan som en arki­tekt­by­rå, star­ta­de i slu­tet av maj Archus Partner med Patrik Mell­gren […]

Är du landskapsarkitekt – välkommen till Archus!

Archus land­skaps­av­del­ning i Upp­sa­la söker två enga­ge­ra­de land­skaps­ar­ki­tek­ter med någ­ra års erfa­ren­het. Du får gär­na ha vana av att dri­va […]

Archus möblerar om i bolagsstrukturen

Under som­ma­ren genom­för vi en fusion inom Archus­kon­cer­nen. Syf­tet är att fusio­ne­ra in våra nuva­ran­de bolag ”Archus Arki­tek­ter i Stock­holm […]

Träffa oss i Almedalen

Under Alme­dals­vec­kan, v 27, är vi ett helt gäng från Archus som finns på plats. Vi hop­pas på en givan­de vec­ka […]

Centrala lägenheter med hög trivselfaktor

Archus har på upp­drag av det kom­mu­na­la bostads­bo­la­get Mimer och Väs­terås stad tagit fram ett under­lag till detalj­plan för kvar­te­ret […]

Archus kompletterar med nytt bolag

Archus, som star­ta­de för 30 år sedan som en arki­tekt­by­rå, star­tar i dagar­na Archus Partner med Patrik Mell­gren som VD. […]

Archus Development expanderar

Nya upp­drag, fler med­ar­be­ta­re och nya kon­tor. Det går som tåget för affärs­ut­veck­lings­kon­sul­ter­na Archus Development. På bara tre år har […]

Archus firar 30 år av samhällsbyggande

Archus star­ta­de när två opti­mis­ter träf­fa­de varand­ra för 30 år sedan och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let i Väs­terås […]

Rekordmånga Archus-projekt nominerade till Årets Bygge

Av 17 nomi­ne­ra­de pro­jekt till det pre­stige­fyll­da pri­set Årets Byg­ge, är två rita­de av Archus, dels The Wine­ry Hotel, dels […]

Torbjörn Wiberg – ny senior rådgivare hos Archus Development

Sedan års­skif­tet har Archus Development knu­tit Tor­björn Wiberg som seni­or råd­gi­va­re. Han kom­mer när­mast från en tjänst som fas­tig­hets­di­rek­tör hos […]

Hallå där, Anna Ericsson, ekonom hos Archus

Var­för vil­le du bör­ja job­ba hos oss på Archus? — Jag har främst job­bat som eko­no­mi­an­sva­rig i 18 år inom […]

Archus ritar nytt bostadsområde i Västerås

I kon­kur­rens med fle­ra and­ra arki­tekt­by­rå­er val­de bygg­her­rar­na Aro­se­ken, HSB, Kärn­hem och Mälar­vil­lan slut­li­gen att ge Archus upp­dra­get att arbe­ta […]

Västerås stad sluter ramavtal med Archus Development

I dagar­na blev det klart att Väs­terås stad slu­ter ett flerå­rigt ramav­tal om fas­tig­hets­ut­veck­ling med Archus Development. — Vi är […]

Österport – där industri blir till trendiga bostäder

På upp­drag av JM har Archus ritat den tred­je etap­pen av popu­lä­ra Öster­port på centralt beläg­na Öster­malm i Väs­terås. - […]

Archus inredningsarkitekt om inredningstrenderna

Allt fler före­tag väl­jer att ta hjälp för att inre­da sina nya kon­tor, en efter­frå­gan som Archus mött genom att […]

Archus-projekt nominerat till prestigefyllt branschpris

The Wine­ry Hotel, som Archus ritat och pro­jek­te­rat, är nomi­ne­rat till ett av Sve­ri­ges mest pre­stige­fyll­da bransch­pris, Årets Byg­ge. — […]

Archus ritar nytt storhotell i Knivsta

Archus har på upp­drag av Con­cent ritat ett modernt hotell med över 200 rum, samt tre bygg­na­der med hos­tel­verk­sam­het i […]

Erik Bruhn ny VD för Archus Arkitektur

Expan­de­ran­de Archus Arkitektur med kon­tor i Stock­holm, Upp­sa­la och Väs­terås, har ny VD. Det är den mång­å­ri­ga med­ar­be­ta­ren och delä­ga­ren […]

Archus Development etablerar kontor i Dalarna

Archus Development, som på bara två år bli­vit ett av Mälar­da­lens och Dalar­nas mest ton­gi­van­de affärs­ut­veck­lings­fö­re­tag i fas­tig­hets­bran­schen, eta­ble­rar nu […]

Archus expanderar och hälsar 12 nya medarbetare välkomna

Det går bra för Archus! Vårens star­ka orde­rin­gång fort­sät­ter, vil­ket gör att arki­­­tekt- och affärs­ut­veck­lings­fö­re­ta­get fort­sät­ter att växa med ytter­li­ga­re […]

Möt Maria Lagergren — kontorschef i Stockholm

Hal­lå där, Maria Lager­gren, kon­tors­chef hos Archus Stock­holm sedan års­skif­tet. Berät­ta – hur har ditt förs­ta halv­år varit? — Jag […]

Industriell charm nära naturen

Den gam­la kraft­verks­ham­nen, centralt pla­ce­rad nära Mäla­ren i Väs­terås, andas indu­stri. Det gav inspi­ra­tion till arkitektur och mate­ri­al­val när Archus […]

Archus talar på konferens i Köpenhamn: — Utmaningar och möjligheter med passivhusskola

Den 21 augusti är Archus Arki­tek­ter från Väs­terås inbjud­na till Nor­dens störs­ta kon­fe­rens om pas­siv­hus för att tala om sitt […]

Så kan Sveriges bostadskris lösas

Det krävs rejä­la mark­nads­an­pas­sa­de åtgär­der för att ta Sve­ri­ge ur bostads­kri­sen, annars är vi snart till­ba­ka 30 år i tiden, […]

Så kan höga hus samhällsförbättra ett C‑område

Maria Lager­gren, kon­tors­chef hos Archus i Stock­holm hål­ler i ett av Archus tre semi­na­ri­er under Alme­dals­vec­kan med den pro­vo­ce­ran­de rubri­ken […]

Samhällsfastigheter – en möjlighet att stimulera bostadsutveckling

Av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner sägs det att 183 har bostads­brist. Var­för byggs det inte i des­sa 183 kom­mu­ner? — Enligt […]

Högåsskolan — Sveriges första internationellt certifierade passivhusskola

Högås­sko­lan, som Archus på upp­drag av Kom­mun­fas­tig­he­ter i Kniv­s­ta desig­nat och pro­jek­te­rat, blev i vec­kan Sve­ri­ges förs­ta inter­na­tio­nellt cer­ti­fi­e­ra­de pas­siv­hus­sko­la. […]

Archus seminarieprogram i Almedalen

Lik­som för­ra året finns Archus i Got­land Acti­ves loka­ler på Hamn­ga­tan 4, Vis­by, under Alme­dals­vec­kan. Vi är där var­je dag […]

Brännheta ämnen hos Archus i Almedalen

För and­ra året i rad arran­ge­rar Archus lunch­se­mi­na­ri­er under Alme­dals­vec­kan. Semi­na­ri­er­na inleds tis­da­gen den 30 juni med den kax­i­ga rubri­ken […]

Archus expanderar i Uppsala — rekryterar tre nya landskapsarkitekter

Archus i Upp­sa­la, som slog upp por­tar­na i janu­a­ri 2015 går bra. Så bra att ytter­li­ga­re tre land­skaps­ar­ki­tek­ter nu har […]

Billy Bergåker ny styrelseordförande för Archus

Efter 19 år som sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Archus läm­nar Arne Kjell­berg över ord­fö­ran­de­klub­ban till en annan väl­re­nom­me­rad pro­fil: Bil­ly Ber­gå­ker. – […]

Kokpunkten kan vinna Årets Bygge 2015

Kok­punk­ten är nomi­ne­rad till Årets Byg­ge 2015, en täv­ling som arran­ge­ras av tid­ning­en Byg­gin­du­strin i sam­ar­be­te med Svensk Bygg­tjänst. Täv­ling­en […]

Archus Arkitektur öppnar i Uppsala

Archus Arkitektur expan­de­rar i Mälar­da­len och öpp­nar ett kon­tor i Upp­sa­la. För att leda verk­sam­he­ten i Upp­sa­la har Johan Vest­lund […]

Högåsskolan – Sveriges klimatsmartaste skola

Archus har ska­pat en ener­gi­snål bygg­nad genom att mini­me­ra vär­me­för­lus­ter genom effek­tiv ven­ti­la­tion och ta till­va­ra på vär­men inu­ti – […]

Tyresö View – utmaning och landmärke

Ett 24 våning­ar högt bostads­hus i svart och vitt, inspi­re­rat av hög­hu­sen i Hong Kong, var en utma­ning för Archus. […]

Cykelvasan – team Archus tar fart för 2015

Sam­ma sträc­ka som det van­li­ga Vasa­lop­pet – fast på mountain­bi­ke. I mit­ten av augusti del­tog fle­ra Archus­per­so­ner i Cykel­va­san 90 […]