Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Nyheter

”Återbruksinventering är en förutsättning”

Varför återbruk och varför tycker Landskapsarkitekterna på Archus att det är så roligt att jobba med återbruk? 

Archus har som mål är att använda oss av återbrukat material i varje projekt och anledningarna till det är många, förutom den självklara att det är klimatsmart. Återbruk resulterar i en mer lokalorienterad och platsspecifik gestaltning och det ökar också landskapsarkitekternas medverkan under hela projektet. Det kräver en hel del engagemang där det centrala är att få med alla parter på återbrukståget. Frågan som vi alltid bör utgå ifrån är ”Vad behåller vi?” 

Återbruk för med sig många fördelar som bidrar till en hållbar utveckling, så som minskad materialkonsumtion och transportbehov. Att utgå från platsens förutsättningar är en av landskapsarkitektens grundpelare och här skulle vi i ännu högre grad kunna anlägga med mer återbrukat material.  

Exploateringsområden är sällan ett tomt blad, det finns alltid lokala natur-och kulturvärden som kan tillvaratas. Inplacering i landskapet har därför stor inverkan på både tid och resurser där innovativa lösningar är att föredra i stället för att spränga och gräva i jordskorpan. Att minska på schakt och fyll minskar transportbehovet och därmed mindre klimatutsläpp. Genom att jobba i tidiga skeden kan vi även säkerhetsställa lokalorienterad och platsspecifik gestaltning, som är mindre resurskrävande. 

Återbruksinventering är en förutsättning då utemiljön oftast styr platsens utformning och också leder till intressanta anläggningar med lokal förankring. Att inventera, definiera och kategorisera hur utemiljön ska hanteras, för att sedan få ihop en helhet där det nya kan möta det gamla. 

Återbruksinventeringen görs genom dokumentation och planering centralt på platsen men också genom generella checklistor från entreprenörer eller fastighetsägare.  

Utrustning som bänkar, cykelställ, belysningsarmaturer och lekredskap kan få nytt liv genom upprustning eller varför inte en ny färg? Markmaterial och kanter i granit kan kombineras och kompletteras för att bland annat öka tillgänglighet. Markmaterial i sten slits väl och kan med fördel användas flera hundra år i en ny gestaltning. Betongmaterial som däremot inte åldras värdigt kan krossas och få ett nytt användningsområde.  

Värdefulla gröna inslag av träd och växtmaterial går oftast att bevara. Stora träd ger en förutsättning för god livskvalitet och bidrar till stor del till städernas ekosystemtjänster, vilket gör att upprustning av växtbäddar är att föredra. Träd som fälls kan användas som sittstubbar, lekmaterial, kantstöd, insektsstockar eller markskikt. Allt för att återanvända resurserna så långt som möjligt. 

Flera möbeltillverkare har börjat med fyndhörnor med begagnade och restaurerade möbler. Genom att leverantörer, fastighetsägare och entreprenörer börjar återta, lagrar och inventerar sina produkter, blir det enklare att återanvända dem i andra projekt.  

För att kunna återbruka så mycket som möjligt av det som beställare och entreprenörer har i sina mellanlager så är det viktigt att vi landskapsarkitekter är mer flexibla och dynamiska i vår gestaltning. Att vi är duktiga på att använda de pusselbitar som finns och utifrån dessa skapa en fungerande helhet. Det är det som gör att återbruk inte bara är viktigt, det är roligt också. 

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.