En skola för alla – inkluderande designprinciper

En skola för alla – inkluderande designprinciper

Många elever i skolan – ca 10 procent enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten – har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (förkortat NPF), tex ADHD, autism, språkstörning och dyslexi. Hur den fysiska miljön utformas har stor påverkan på dessa elevers möjligheter i skolan och detta är en av utgångspunkterna när arkitekterna på Archus utformar skolmiljöer. En skolmiljö som utformas med tanke på de elever som har särskilda utmaningar kommer alla barn till godo.

Barn med NPF har en annorlunda kognition, vilket spelar en stor roll i skolan. Det kan tex innebära svårigheter att reglera känslor, behålla koncentration och att organisera, planera och genomföra skoluppgifter. Det kan också innebära en över- eller underkänslighet för sinnesintryck. Utformningen av den fysiska miljön i skolan har stor inverkan på dessa elevers koncentration och lärande.

Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Skollagen 1 kap 4 par).

Den fysiska miljön i skolan behöver ge förutsättningar för detta genom lokaler som stöder de individuella behoven. En viktig utgångspunkt är att det behövs en varierad lärmiljö med rum i olika storlekar för att möta elevernas varierande behov.

Designprinciper utformade för att möta elevernas varierande behov:

 • Strukturerad och förutsägbar miljö som signalerar sin funktion
 • God orienterbarhet med tydliga riktningar och möjlighet till överblick
 • Flexibla arbetsplatser för eleverna, möjlighet till avskärmade arbetsplatser
 • God ljudmiljö
 • Varierad och anpassningsbar belysning
 • Skapa tillflyktsplatser att dra sig undan till för återhämtning eller där man kan finnas med ”i kanten” av ett större sammanhang
 • Flexibla utrymmen, tex grupprum, för individuellt stöd eller enskilt arbete
 • Gemensamma resurser som lärstudio och elevhälsa, placeras lättillgängligt och gärna med egen entré

Genom att utforma skolan baserat på inkluderande designprinciper kan man främja en miljö där alla elever, oavsett bakgrund och förmåga, känner sig välkomna, stödda och befogade att lyckas.

En skola för alla – inkluderande designprinciper

Många elever i skolan – ca 10 procent enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten – har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (förkortat NPF), tex ADHD, autism, språkstörning och dyslexi. Hur den fysiska miljön utformas har stor påverkan på dessa elevers möjligheter i skolan och detta är en av utgångspunkterna när arkitekterna på Archus utformar skolmiljöer. En skolmiljö som utformas med tanke på de elever som har särskilda utmaningar kommer alla barn till godo.

Barn med NPF har en annorlunda kognition, vilket spelar en stor roll i skolan. Det kan tex innebära svårigheter att reglera känslor, behålla koncentration och att organisera, planera och genomföra skoluppgifter. Det kan också innebära en över- eller underkänslighet för sinnesintryck. Utformningen av den fysiska miljön i skolan har stor inverkan på dessa elevers koncentration och lärande.

Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Skollagen 1 kap 4 par).

Den fysiska miljön i skolan behöver ge förutsättningar för detta genom lokaler som stöder de individuella behoven. En viktig utgångspunkt är att det behövs en varierad lärmiljö med rum i olika storlekar för att möta elevernas varierande behov.

Designprinciper utformade för att möta elevernas varierande behov:

 • Strukturerad och förutsägbar miljö som signalerar sin funktion
 • God orienterbarhet med tydliga riktningar och möjlighet till överblick
 • Flexibla arbetsplatser för eleverna, möjlighet till avskärmade arbetsplatser
 • God ljudmiljö
 • Varierad och anpassningsbar belysning
 • Skapa tillflyktsplatser att dra sig undan till för återhämtning eller där man kan finnas med ”i kanten” av ett större sammanhang
 • Flexibla utrymmen, tex grupprum, för individuellt stöd eller enskilt arbete
 • Gemensamma resurser som lärstudio och elevhälsa, placeras lättillgängligt och gärna med egen entré

Genom att utforma skolan baserat på inkluderande designprinciper kan man främja en miljö där alla elever, oavsett bakgrund och förmåga, känner sig välkomna, stödda och befogade att lyckas.

Dela denna nyhet
Datum

14 december, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Archus arkitektur Arkitektur Hållbarhet Inkluderande Nyhet Skola