Lediga jobb

Vi söker 2–3 bitr affärs­ut­veck­la­re till  Archus Development

Vill du job­ba med affä­rer­na bakom sam­hälls­byg­gan­det, från idé via affärs­stra­te­gi­er, finan­sie­ring till fär­dig bygg­rätt? Just nu söker Archus Development en affärs­ut­veck­la­re som gil­lar att dri­va affä­rer, ta fram utred­ning­ar, för­hand­la och genom­fö­ra sto­ra affä­rer på upp­drag av kun­der.

Archus Development är ett affärs­ut­veck­lings­bo­lag i bygg- och fas­tig­hets­bran­schen. Vi arbe­tar med affärs- och fas­tig­hets­ut­veck­ling för nya pro­jek­tidéer, befint­li­ga fas­tig­he­ter och som råd­gi­va­re till kom­mu­ner, lands­ting och pri­va­ta bolag.
Vi dri­ver affä­rer för upp­drags­gi­va­re, for­mar lång­sik­ti­ga och lön­sam­ma stra­te­gi­er, tar fram utred­ning­ar, inve­ste­rings­kal­ky­ler, för­hand­lar fas­tig­hets­af­fä­rer och genom­för sto­ra affä­rer. Vi har ock­så upp­drag som över­gri­pan­de pro­jekt­le­da­re i sto­ra stads­ut­veck­lings­pro­jekt, exem­pel­vis när ett indu­stri­om­rå­de ska utveck­las med nya bygg­rät­ter eller när en fas­tig­hets­ak­tör vill in på en ny mark­nad. Hos oss får du arbe­ta med affä­rer­na bakom det som byggs i sam­häl­let idag.

Vi söker nu 2–3 affärs­ut­veck­la­re till Väs­terås, Bor­länge och Stock­holm med minst 3 års erfa­ren­het av bygg- och fas­tig­hets­mark­na­den. Du som söker bör ha kun­skap om kom­mu­na­la besluts­pro­ces­ser, ha arbe­tet med fas­tig­hets­ut­veck­lings­pro­jekt och har ett intres­se för affä­rer. Dess­utom finns en djup kun­skap och för­stå­el­se för eko­no­min i pro­jek­tens oli­ka ske­den.

Vi vill att du har en hög­sko­le­ut­bild­ning, helst inom bygg och fas­tig­het.
Du är soci­al, dri­ven, enga­ge­rad, själv­gå­en­de, trygg och har affärs­sin­ne.
Hos oss blir du del av ett trim­mat, kom­pe­tent team som arbe­tar mål­in­rik­tat.

Låter det intres­sant?
Mai­la CV och brev till sarah.paskota@archusdevelopment.se och märk mai­let med “Affärs­ut­veck­la­re” samt ort.

Archus erbju­der en kre­a­tiv och utveck­lan­de mil­jö i en platt orga­ni­sa­tion som ger sto­ra möj­lig­he­ter till utveck­ling.
Före­tagskul­tu­ren är ent­re­pre­nörs­dri­ven, soci­al och flex­i­bel och besluts­vä­gar­na kor­ta.

Sedan star­ten är Archus själ­vägt, vil­ket inne­bär att fle­ra med­ar­be­ta­re är delä­ga­re bola­gen. Det är ett kon­cept som har visat sig myc­ket lyc­kat.

Så är det att jobba hos oss

Som med­ar­be­ta­re hos Archus för­vän­tas du vara nyfi­ken på fram­ti­den och suga åt dig av intres­san­ta intryck i var­da­gen. För att häm­ta inspi­ra­tion åker vi regel­bun­det på resor till­sam­mans både inom och utan­för lan­dets grän­ser.

Archus har fle­ra verk­sam­he­ter med kon­tor i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Under fli­kar­na Arkitektur, Partner och Development finns mer infor­ma­tion om vad respek­ti­ve verk­sam­het gör. Eftersom våra arbets­grup­per ofta består av med­ar­be­ta­re från fle­ra stä­der, är våra kon­tor loka­li­se­ra­de nära stä­der­nas rese­cen­ter. Allt för att under­lät­ta ett mil­jö­vän­ligt resan­de och ska­pa till­gäng­lig­het.

Att arbe­ta hos Archus inne­bär att all­tid ha kun­dens bäs­ta för ögo­nen. Vi utma­nar stän­digt oss själ­va att tän­ka ett steg läng­re och är ofta en aktiv del i kun­der­nas affärs- och pro­jekt­ut­veck­ling.

Ett av Archus kän­ne­tec­ken är vil­jan att ha kul till­sam­mans. Vi gil­lar fest­lig guld­kant på till­va­ron och bju­der gär­na in både med­ar­be­ta­re och kun­der till fest­lig­he­ter. Ytter­li­ga­re ett exem­pel på det är Archus Kul­tur- och idrotts­för­e­ning där alla anställ­da kan kom­ma med för­slag på akti­vi­te­ter. Bland KIF:s genom­för­da akti­vi­te­ter finns till exem­pel vin­prov­ning, gokart, klätt­ring, fle­ra motions­lopp och ska­te­boar­dåk­ning.

Mer om Archus kan du läsa i jubi­le­ums­bo­ken, som togs fram till Archus 30-års­ju­bi­le­um 2016.

Spontanansökan

Arkitektur

Maria Lager­gren
Kon­tors­chef i Stock­holm
maria.lagergren@archus.se

Mar­ga­re­ta Löf­gren
Kon­tors­chef i Väs­terås
margareta.lofgren@archus.se

Johan Vest­lund
Kon­tors­chef i Upp­sa­la
johan.vestlund@archus.se

Development

Michael Lar­s­son
VD
michael.larsson@archusdevelopment.se

Partner

Patrik Mell­gren
VD
patrik.mellgren@archuspartner.se