Lediga jobb

Så är det att jobba hos oss

Som med­ar­be­ta­re hos Archus för­vän­tas du vara nyfi­ken på fram­ti­den och suga åt dig av intres­san­ta intryck i var­da­gen. För att häm­ta inspi­ra­tion åker vi regel­bun­det på resor till­sam­mans både inom och utan­för lan­dets grän­ser.

Archus har fle­ra verk­sam­he­ter med kon­tor i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Under fli­kar­na Arkitektur, Partner och Development finns mer infor­ma­tion om vad respek­ti­ve verk­sam­het gör. Eftersom våra arbets­grup­per ofta består av med­ar­be­ta­re från fle­ra stä­der, är våra kon­tor loka­li­se­ra­de nära stä­der­nas rese­cen­ter. Allt för att under­lät­ta ett mil­jö­vän­ligt resan­de och ska­pa till­gäng­lig­het.

Att arbe­ta hos Archus inne­bär att all­tid ha kun­dens bäs­ta för ögo­nen. Vi utma­nar stän­digt oss själ­va att tän­ka ett steg läng­re och är ofta en aktiv del i kun­der­nas affärs- och pro­jekt­ut­veck­ling.

Ett av Archus kän­ne­tec­ken är vil­jan att ha kul till­sam­mans. Vi gil­lar fest­lig guld­kant på till­va­ron och bju­der gär­na in både med­ar­be­ta­re och kun­der till fest­lig­he­ter. Ytter­li­ga­re ett exem­pel på det är Archus Kul­tur- och idrotts­för­e­ning där alla anställ­da kan kom­ma med för­slag på akti­vi­te­ter. Bland KIF:s genom­för­da akti­vi­te­ter finns till exem­pel vin­prov­ning, gokart, klätt­ring, fle­ra motions­lopp och ska­te­boar­dåk­ning.

Mer om Archus kan du läsa i jubi­le­ums­bo­ken, som togs fram till Archus 30-års­ju­bi­le­um 2016.

Spontanansökan

Arkitektur

Maria Lager­gren
Kon­tors­chef i Stock­holm
maria.lagergren@archus.se

Mar­ga­re­ta Löf­gren
Kon­tors­chef i Väs­terås
margareta.lofgren@archus.se

Johan Vest­lund
Kon­tors­chef i Upp­sa­la
johan.vestlund@archus.se

Development

Michael Lar­s­son
VD
michael.larsson@archusdevelopment.se

Partner

Patrik Mell­gren
VD
patrik.mellgren@archuspartner.se