Lediga jobb

Driven och ambitiös arkitekt — Västerås

Archus kom­pe­tens efter­frå­gas i allt stör­re utsträck­ning och där­för söker vi nu fler arki­tek­ter som vill vara med att sät­ta Archus på kar­tan. Vi tror att du;

 • har 5–10 år i yrket.
 • har arbe­tat med pro­jekt i utred­nings- och detalj­pla­neske­det.
 • är van att själv­stän­digt dri­va pro­jekt och leda ett team.
 • har stor kom­mu­ni­ka­tiv för­må­ga och ett tyd­ligt kund­fo­kus.
 • vill bidra med kon­struk­ti­va idéer.
 • har leda­re­gen­ska­per som gär­na får utveck­las hos oss.

Rol­len stäl­ler höga krav på din soci­a­la kom­pe­tens. Vi tror att du som söker gil­lar;

 • att nät­ver­ka för kun­skap och inspi­ra­tion.
 • att ska­pa fan­tas­tisk arkitektur –  med håll­bar­het i rygg­ra­den och som stän­digt över­träf­far våra kun­ders vision.
 • att spri­da kun­skap och fun­ge­ra som ett stöd till mind­re erfar­na kol­le­ger.

Vill du vara en del av vårt lag? Skic­ka in din ansö­kan så snart som möj­ligt, dock senast den 16 augusti.
Vi inter­vju­ar kan­di­da­ter fort­lö­pan­de.

Frå­gor om tjäns­ten besva­ras av:
Mar­ga­re­ta Löf­gren, kon­tors­chef i Väs­terås, 076–525 75 09

Skic­ka din ansö­kan till margareta.lofgren@archus.se.
Märk ditt mail med ”Arki­tekt, Väs­terås”.

Orädd och nyfiken arkitekt — Stockholm

Vi har många spän­nan­de pro­jekt fram­för oss, avan­ce­ra­de ombygg­nads­pro­jekt, bostä­der och kom­mer­si­el­la pro­jekt som kon­tor och han­del.

Stock­holms­kon­to­ret söker en arki­tekt med för­må­gan att dri­va pro­jekt fram­åt och vill vara del­ak­tig i alla faser. Vi arbe­tar med alla ske­den från stads­ut­veck­ling, detalj­pla­ner, för­stu­die till fär­digt hus. Vi vill att du har runt 5–10 år i yrket och vana av att själv­stän­digt dri­va pro­jekt som uppdragsansvarig/handläggare och leda ett team genom hela pro­ces­sen.

Rol­len stäl­ler höga krav på din soci­a­la kom­pe­tens. Vi tror att du som söker gil­lar;

 • att nät­ver­ka för kun­skap och inspi­ra­tion.
 • att ska­pa fan­tas­tisk arkitektur med håll­bar­het i rygg­ra­den och som stän­digt över­träf­far våra kun­ders vision.
 • att spri­da kun­skap och fun­ge­ra som ett stöd till mind­re erfar­na kol­le­ger.

Vill du vara en del av vårt lag? Skic­ka in din ansö­kan så snart som möj­ligt, dock senast den 16 augusti.
Vi inter­vju­ar kan­di­da­ter fort­lö­pan­de.

Frå­gor om tjäns­ten besva­ras av:
Maria Lager­gren, kon­tors­chef, Stock­holm, 076–525 75 56.

Skic­ka din ansö­kan till maria.lagergren@archus.se.
Märk ditt mail med ”Arki­tekt, Stock­holm”.

2 st projekterande arkitekter/byggnadsingenjörer -

Stockholm och Västerås

Archus väx­er och vi behö­ver nu för­stär­ka orga­ni­sa­tio­nen med fler hand­läg­gan­de arkitekter/byggnadsingenjörer i både Stock­holm och Väs­terås.

Vi tror att du som söker;

 • har 5–10 år i yrket.
 • är van att själv­stän­digt hand­läg­ga pro­jekt och leda ett team genom hela pro­ces­sen.
 • har stor kom­mu­ni­ka­tiv för­må­ga och ett tyd­ligt kund­fo­kus.
 • vill bidra med kon­struk­ti­va idéer.
 • har leda­re­gen­ska­per som gär­na får utveck­las hos oss.
 • Kan BIM-pro­jek­te­ring, gär­na i Archi­Cad.

Rol­len stäl­ler höga krav på din soci­a­la kom­pe­tens. Vi tror att du som söker gil­lar;

 • att nät­ver­ka för kun­skap och inspi­ra­tion.
 • att ska­pa håll­ba­ra lös­ning­ar sida vid sida med våra upp­drags­gi­va­re.
 • att spri­da kun­skap och fun­ge­ra som ett stöd till mind­re erfar­na kol­le­ger.

Vill du vara en del av vårt lag? Skic­ka in din ansö­kan så snart som möj­ligt, dock senast den 16 augusti.
Vi inter­vju­ar kan­di­da­ter fort­lö­pan­de.

Pla­ce­rings­ort:
Väs­terås, en tjänst
Stock­holm, en tjänst

Frå­gor om tjäns­ter­na besva­ras av:
Mar­ga­re­ta Löf­gren, kon­tors­chef Väs­terås, 076–525 75 09 eller
Maria Lager­gren, kon­tors­chef Stock­holm 076–525 75 56.

Skic­ka din ansö­kan till margareta.lofgren@archus.se för Väs­terås eller till maria.lagergren@archus.se för Stock­holm.
Märk ditt mail med ”Arkitekt/byggnadsingenjör”.

2 st nyexaminerade arkitekter -

Stockholm och Västerås

Archus väx­er och vi behö­ver nu för­stär­ka orga­ni­sa­tio­nen med fler arki­tek­ter i både Stock­holm och Väs­terås.

Archus kom­pe­tens efter­frå­gas i allt stör­re utsträck­ning och där­för söker vi nu fler arki­tek­ter som vill vara med att sät­ta Archus på kar­tan. Vi tror att du;

har en arki­tekt­ut­bild­ning.

 • har 0–2 år i yrket.
 • har stort intres­se för sam­hälls­byg­gan­de och arkitektur.
 • vill bidra med kon­struk­ti­va idéer.
 • kun­ska­per i Archi­Cad är meri­te­ran­de.

Som med­ver­kan­de arki­tekt kom­mer du att arbe­ta i alla ske­den av pro­jekt, från skiss till fär­dig pro­jek­te­ring. Du kom­mer att del­ta i pla­ne­ring, genom­fö­ran­de och upp­följ­ning av arbe­te samt ta ansvar för enkla­re utred­ning­ar.

Rol­len stäl­ler höga krav på din soci­a­la kom­pe­tens. Vi tror att du som söker gil­lar;

 • att nät­ver­ka för kun­skap och inspi­ra­tion.
 • att ska­pa håll­ba­ra lös­ning­ar sida vid sida med våra upp­drags­gi­va­re.
 • utveck­las, utma­nas och upp­munt­ras.

Vill du vara en del av vårt lag? Skic­ka in din ansö­kan så snart som möj­ligt, dock senast den 16 augusti.
Vi inter­vju­ar kan­di­da­ter fort­lö­pan­de.

Pla­ce­rings­ort:
Väs­terås, en tjänst
Stock­holm, en tjänst

Frå­gor om tjäns­ten besva­ras av:
Mar­ga­re­ta Löf­gren, kon­tors­chef Väs­terås, 076–525 75 09 eller
Maria Lager­gren, kon­tors­chef Stock­holm 076–525 75 56.

Skic­ka din ansö­kan till margareta.lofgren@archus.se eller maria.lagergren@archus.se.
Märk ditt mail med ”Nyex­a­mi­ne­rad arki­tekt”.

Archus erbju­der en kre­a­tiv och utveck­lan­de mil­jö i en platt orga­ni­sa­tion som ger sto­ra möj­lig­he­ter till utveck­ling.
Före­tagskul­tu­ren är ent­re­pre­nörs­dri­ven, soci­al och flex­i­bel och besluts­vä­gar­na kor­ta.

Sedan star­ten är Archus själ­vägt, vil­ket inne­bär att fle­ra med­ar­be­ta­re är delä­ga­re bola­gen. Det är ett kon­cept som har visat sig myc­ket lyc­kat.

Vill du göra praktik hos oss?

Har du plug­gat 3–4 år på arki­tekt­lin­jen och vill job­ba med rik­ti­ga upp­drag?
Då är du väl­kom­men att söka som års­prak­ti­kant hos oss på Archus i Stock­holm eller Väs­terås.
Vi är ett glatt och kre­a­tivt gäng som job­bar med en rad spän­nan­de upp­drag.

Eftersom vi arbe­tar i pro­gram som Archi­Cad och Ado­be­svi­ten, ingår en grund­ut­bild­ning i Archi­Cad i din prak­tik hos oss.

Frå­gor om prak­tik besva­ras av:
Mar­ga­re­ta Löf­gren, kon­tors­chef Väs­terås, 076–525 75 09 eller
Maria Lager­gren, kon­tors­chef Stock­holm 076–525 75 56.

Skic­ka din ansö­kan senast den 21 augusti till margareta.lofgren@archus.se för Väs­terås och maria.lagergren@archus.se för Stock­holm.

Märk ditt mail med ”Års­prak­ti­kant”.

Så är det att jobba hos oss

Som med­ar­be­ta­re hos Archus för­vän­tas du vara nyfi­ken på fram­ti­den och suga åt dig av intres­san­ta intryck i var­da­gen. För att häm­ta inspi­ra­tion åker vi regel­bun­det på resor till­sam­mans både inom och utan­för lan­dets grän­ser.

Archus har fle­ra verk­sam­he­ter med kon­tor i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Under fli­kar­na Arkitektur, Partner och Development finns mer infor­ma­tion om vad respek­ti­ve verk­sam­het gör. Eftersom våra arbets­grup­per ofta består av med­ar­be­ta­re från fle­ra stä­der, är våra kon­tor loka­li­se­ra­de nära stä­der­nas rese­cen­ter. Allt för att under­lät­ta ett mil­jö­vän­ligt resan­de och ska­pa till­gäng­lig­het.

Att arbe­ta hos Archus inne­bär att all­tid ha kun­dens bäs­ta för ögo­nen. Vi utma­nar stän­digt oss själ­va att tän­ka ett steg läng­re och är ofta en aktiv del i kun­der­nas affärs- och pro­jekt­ut­veck­ling.

Ett av Archus kän­ne­tec­ken är vil­jan att ha kul till­sam­mans. Vi gil­lar fest­lig guld­kant på till­va­ron och bju­der gär­na in både med­ar­be­ta­re och kun­der till fest­lig­he­ter. Ytter­li­ga­re ett exem­pel på det är Archus Kul­tur- och idrotts­för­e­ning där alla anställ­da kan kom­ma med för­slag på akti­vi­te­ter. Bland KIF:s genom­för­da akti­vi­te­ter finns till exem­pel vin­prov­ning, gokart, klätt­ring, fle­ra motions­lopp och ska­te­boar­dåk­ning.

Mer om Archus kan du läsa i jubi­le­ums­bo­ken, som togs fram till Archus 30-års­ju­bi­le­um 2016.

Spontanansökan

Arkitektur

Maria Lager­gren
Kon­tors­chef i Stock­holm
maria.lagergren@archus.se

Mar­ga­re­ta Löf­gren
Kon­tors­chef i Väs­terås
margareta.lofgren@archus.se

Johan Vest­lund
Kon­tors­chef i Upp­sa­la
johan.vestlund@archus.se

Development

Michael Lar­s­son
VD
michael.larsson@archusdevelopment.se

Partner

Patrik Mell­gren
VD
patrik.mellgren@archuspartner.se