Lediga jobb

Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re.
Till båda tjäns­ter­na söker vi per­so­ner som är genu­int intres­se­ra­de av byg­gan­de, men ock­så är dri­van­de, lyhör­da, affärs­mäs­si­ga och besit­ter hög soci­al kom­pe­tens.

Arbets­om­rå­det är hela Mälar­da­len med kon­tor i Väs­terås som bas.

Mai­la din ansö­kan med CV och per­son­ligt brev till mikael.andersson@archuspartner.se.

Vill du jobba eller göra praktik hos oss?

Kon­tak­ta oss gär­na!

Arkitektur

Maria Lager­gren
Kon­tors­chef i Stock­holm
maria.lagergren@archus.se

Mar­ga­re­ta Löf­gren
Kon­tors­chef i Väs­terås
margareta.lofgren@archus.se

Johan Vest­lund
Kon­tors­chef i Upp­sa­la
johan.vestlund@archus.se

Development

Michael Lar­s­son
VD
michael.larsson@archusdevelopment.se

Partner

Patrik Mell­gren
VD
patrik.mellgren@archuspartner.se

Jobb och praktik

Archus erbju­der en kre­a­tiv och utveck­lan­de mil­jö i en platt orga­ni­sa­tion som ger sto­ra möj­lig­he­ter till utveck­ling. Före­tagskul­tu­ren är ent­re­pre­nörs­dri­ven, soci­al och flex­i­bel och besluts­vä­gar­na kor­ta.

Sedan star­ten är Archus själ­vägt, vil­ket inne­bär att fle­ra med­ar­be­ta­re är delä­ga­re bola­gen. Det är ett kon­cept som har visat sig myc­ket lyc­kat.

Så är det att jobba hos oss

Som med­ar­be­ta­re hos Archus för­vän­tas du vara nyfi­ken på fram­ti­den och suga åt dig av intres­san­ta intryck i var­da­gen. För att häm­ta inspi­ra­tion åker vi regel­bun­det på resor till­sam­mans både inom och utan­för lan­dets grän­ser.

Archus har fle­ra verk­sam­he­ter med kon­tor i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Under fli­kar­na Arkitektur, Partner och Development finns mer infor­ma­tion om vad respek­ti­ve verk­sam­het gör. Eftersom våra arbets­grup­per ofta består av med­ar­be­ta­re från fle­ra stä­der, är våra kon­tor loka­li­se­ra­de nära stä­der­nas rese­cen­ter. Allt för att under­lät­ta ett mil­jö­vän­ligt resan­de och ska­pa till­gäng­lig­het.

Att arbe­ta hos Archus inne­bär att all­tid ha kun­dens bäs­ta för ögo­nen. Vi utma­nar stän­digt oss själ­va att tän­ka ett steg läng­re och är ofta en aktiv del i kun­der­nas affärs- och pro­jekt­ut­veck­ling.

Ett av Archus kän­ne­tec­ken är vil­jan att ha kul till­sam­mans. Vi gil­lar fest­lig guld­kant på till­va­ron och bju­der gär­na in både med­ar­be­ta­re och kun­der till fest­lig­he­ter. Ytter­li­ga­re ett exem­pel på det är Archus Kul­tur- och idrotts­för­e­ning där alla anställ­da kan kom­ma med för­slag på akti­vi­te­ter. Bland KIF:s genom­för­da akti­vi­te­ter finns till exem­pel vin­prov­ning, gokart, klätt­ring, fle­ra motions­lopp och ska­te­boar­dåk­ning.

Mer om Archus kan du läsa i jubi­le­ums­bo­ken, som togs fram till Archus 30-års­ju­bi­le­um 2016.