Koncernen

Våra tjäns­ter utgör en hel­het från affärs­ut­veck­ling och pro­jekt­ut­veck­ling till sam­hälls­bygg­nad och enskil­da bygg­pro­jekt. Genom våra upp­drag från idé till verk­lig­het erbju­der vi våra kun­der tryg­ga lös­ning­ar i deras pro­jekt. Våra tjäns­ter byg­ger på tro­vär­dig­het, hög kom­pe­tens och omsorg om kun­den och kun­dens kund. Vi ska­par tjäns­ter uti­från de behov vi ser hos våra kun­der. Vi är akti­va i tidi­ga ske­den för att få möj­lig­het att påver­ka både pro­cess och resul­tat. Vi låter våra kun­der bli en del av vårt nät­verk, vil­ket inne­bär en kata­ly­sa­tor för nya idéer, kon­stel­la­tio­ner och lös­ning­ar.

Idag består Archus av tre oli­ka verk­sam­he­ter som ver­kar i hela Sve­ri­ge.

Erik Bruhn är VD för Archus Arkitektur. Maria Lager­gren är kon­tors­chef i Stock­holm. Mar­ga­re­ta Löf­gren är kon­tors­chef i Väs­terås och Johan Vest­lund är kon­tors­chef i Upp­sa­la.

Archus Development star­ta­des 2013 till­sam­mans med VD Michael Lar­s­son.

Archus Partner star­ta­des 2016 till­sam­mans med VD Patrik Mell­gren, Mikael Anders­son och Tho­mas Rylan­der.

Historik

Archus star­ta­de 1986 av John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son. Driv­kraf­ten då var att byg­ga ett arki­tekt­fö­re­tag som var stort nog att ta omfat­tan­de och kom­plexa upp­drag som för­änd­rar sam­häl­len. Sedan star­ten har ca 5000 upp­drag genom­förts, sto­ra som små över hela Sve­ri­ge.

I sam­band med Archus 30-års­ju­bi­le­um 2016 gavs en jubi­le­ums­bok ut som sam­man­fat­tar Archus 30-åri­ga histo­ria. Klic­ka på län­ken och följ med på vår annorlun­da och under­hål­lan­de resa som både inne­hål­ler läck­ra hus och toki­ga ryss­lands­af­fä­rer. Bland myc­ket annat.

Ladda ner jubileumsboken >

Hållbarhet

För oss är håll­bar­het så många oli­ka delar; mil­jö, kva­li­tet, mång­fald, till­gäng­lig­het och sam­hälls­en­ga­ge­mang. Vi vill arbe­ta för ett håll­bart och inklu­de­ran­de sam­häl­le i alla avse­en­den, för alla med­bor­ga­re.

För att upp­nå det, arbe­tar vi med ett inte­gre­rat kva­li­tets- och mil­jö­led­nings­sy­stem som base­ras på ISO 9001 och 14001. Syste­met beskri­ver de pro­ces­ser och arbetsru­ti­ner som används för att säker­stäl­la före­ta­gets för­må­ga att genom­fö­ra upp­drag så att resul­ta­tet upp­fyl­ler såväl kun­dens krav som de i tillämp­li­ga för­fatt­ning­ar. Vi ser det som vår upp­gift att gui­da kun­der och sam­ar­bets­part­ners till lös­ning­ar som går läng­re än bara för­vän­tan och lag­krav. Lös­ning­ar som gyn­nar sam­häl­let på läng­re sikt och som ger de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar för en håll­bar livs­stil.

Archus har lång erfa­ren­het av att arbe­ta med bran­schens van­li­gas­te mil­jö- och kva­li­tets­sy­stem såsom Mil­jö­bygg­nad, BREEAM, LEED och pas­siv­hus. Dess­utom finns en cer­ti­fi­e­rad sak­kun­nig i till­gäng­lig­het hos oss. Vi utbil­dar oss stän­digt för att vara upp­da­te­ra­de i de senas­te lös­ning­ar­na inom håll­bar­het. Archus är med­lem­mar i fle­ra bransch­or­ga­ni­sa­tio­ner och nät­verk, bland and­ra Swe­den Green Buil­ding Council och Bygg­va­ru­be­döm­ning­en. Archus har en jämn köns­för­del­ning och gil­lar mång­fald. Vi är över­ty­ga­de om att olik­he­ter beri­kar och är gla­da att ha med­ar­be­ta­re med oli­ka kom­pe­ten­ser i alla åld­rar med ursprung från 15 oli­ka län­der. Archus har ett omfat­tan­de prak­ti­kant­pro­gram på alla kon­tor.

Archus arbe­tar uti­från fle­ra poli­cys, bland annat röran­de håll­bar­het, kva­li­tet och integri­tet. Nedan fin­ner du mer infor­ma­tion.

Integritetspolicy Archus AB (pdf) >

Mångfald

Mång­fald beri­kar. Det är Archus erfa­ren­het. Men egent­li­gen är det inte någon genom­tänkt stra­te­gi att före­ta­gets snart 90 anställ­da har bak­grund i ett 20-tal oli­ka län­der. Vi söker efter kom­pe­ten­ta och driv­na med­ar­be­ta­re. Mång­fal­den har vi fått på köpet, vil­ket har visat sig beri­ka våra upp­drag.

Trots att med­ar­be­ta­re från bland annat Irak, Fin­land, Kana­da, Syri­en och Mocam­bi­que job­bar till­sam­mans i pro­jekt­grup­per är det svens­ka som gäl­ler på kon­to­ret och själv­klart svens­ka byggnor­mer. Att få infalls­vinklar från and­ra kul­tu­rer och län­der är vär­de­fullt i de kre­a­ti­va pro­ces­ser­na, men vis­sa delar skil­jer sig myc­ket åt och skul­le inte fun­ge­ra i det svens­ka sam­häl­let. And­ra delar föder helt nya, spän­nan­de lös­ning­ar. På Archus mär­ker vi att många av våra kun­der upp­skat­tar att vi har en mång­kul­tu­rell organisation.Många före­tag har en utta­lad stra­te­gi att rekry­te­ra med­ar­be­ta­re från oli­ka län­der och kul­tu­rer, men så är det inte hos Archus. Det har bara bli­vit så. Sam­ti­digt är det en kon­kur­rens­för­del som upp­skat­tas av många kun­der. Att Archus har en väl­kom­nan­de och öppen atti­tyd har spri­dit sig. Vi blir ofta kon­tak­tad av kan­di­da­ter från and­ra län­der än Sve­ri­ge. Sär­skilt när vi söker efter yng­re med­ar­be­ta­re. För oss som före­tag är det själv­klart en styr­ka! Det ger oss en stör­re för­stå­el­se för värl­den och beri­kar kon­to­ret. Dess­utom ser vi att många av dem som söker sig hit har ett stort håll­bar­hets­per­spek­tiv. Det lig­ger i tiden och säker­stäl­ler att vi som före­tag ansträng­er oss lite extra i frå­gan.

Möt Mohamad — från flykting till fast anställning >