Vår affärsidé

Archus ska vara en nytän­kan­de, enga­ge­rad råd­gi­va­re och utveck­lings­part­ner inom sam­hälls­bygg­nad, fas­tig­hets­ut­veck­ling, pro­jekt­ut­veck­ling, arkitektur och design.

Idag består Archus av tre oli­ka verk­sam­he­ter som ver­kar i hela Sve­ri­ge.

Erik Bruhn är VD för Archus Arkitektur. Maria Lager­gren är kon­tors­chef i Stock­holm. Mar­ga­re­ta Löf­gren är kon­tors­chef i Väs­terås och Johan Vest­lund är kon­tors­chef i Upp­sa­la.

Archus Development star­ta­des 2013 till­sam­mans med VD Michael Lar­s­son.

Archus Partner star­ta­des 2016 till­sam­mans med VD Patrik Mell­gren, Mikael Anders­son och Tho­mas Rylan­der.

Historik

Archus star­ta­de 1986 av John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son. Driv­kraf­ten då var att byg­ga ett arki­tekt­fö­re­tag som var stort nog att ta omfat­tan­de och kom­plexa upp­drag som för­änd­rar sam­häl­len. Sedan star­ten har ca 5000 upp­drag genom­förts, sto­ra som små över hela Sve­ri­ge.

I sam­band med Archus 30-års­ju­bi­le­um 2016 gavs en jubi­le­ums­bok ut som sam­man­fat­tar Archus 30-åri­ga histo­ria. Klic­ka på län­ken och följ med på vår annorlun­da och under­hål­lan­de resa som både inne­hål­ler läck­ra hus och toki­ga ryss­lands­af­fä­rer. Bland myc­ket annat.

Ladda ner jubileumsboken >

Hållbarhet

För oss är håll­bar­het så många oli­ka delar; mil­jö, kva­li­tet, mång­fald, till­gäng­lig­het och sam­hälls­en­ga­ge­mang. Vi vill arbe­ta för ett håll­bart och inklu­de­ran­de sam­häl­le i alla avse­en­den, för alla med­bor­ga­re. För att upp­nå det, arbe­tar vi med ett inte­gre­rat kva­li­tets- och mil­jö­led­nings­sy­stem som base­ras på ISO 9001 och 14001. Syste­met beskri­ver de pro­ces­ser och arbetsru­ti­ner som används för att säker­stäl­la före­ta­gets för­må­ga att genom­fö­ra upp­drag så att resul­ta­tet upp­fyl­ler såväl kun­dens krav som de i tillämp­li­ga för­fatt­ning­ar. Vi ser det som vår upp­gift att gui­da kun­der och sam­ar­bets­part­ners till lös­ning­ar som går läng­re än bara för­vän­tan och lag­krav. Lös­ning­ar som gyn­nar sam­häl­let på läng­re sikt och som ger de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar för en håll­bar livs­stil.

Archus har lång erfa­ren­het av att arbe­ta med bran­schens van­li­gas­te mil­jö- och kva­li­tets­sy­stem såsom Mil­jö­bygg­nad, BREEAM, LEED och pas­siv­hus. Dess­utom finns en cer­ti­fi­e­rad sak­kun­nig i till­gäng­lig­het hos oss. Vi utbil­dar oss stän­digt för att vara upp­da­te­ra­de i de senas­te lös­ning­ar­na inom håll­bar­het. Archus är med­lem­mar i fle­ra bransch­or­ga­ni­sa­tio­ner och nät­verk, bland and­ra Swe­den Green Buil­ding Council och Bygg­va­ru­be­döm­ning­en. Archus har en jämn köns­för­del­ning och gil­lar mång­fald. Vi är över­ty­ga­de om att olik­he­ter beri­kar och är gla­da att ha med­ar­be­ta­re med oli­ka kom­pe­ten­ser i alla åld­rar med ursprung från 15 oli­ka län­der. Archus har ett omfat­tan­de prak­ti­kant­pro­gram på alla kon­tor.

Archus arbe­tar uti­från fle­ra poli­cys, bland annat röran­de håll­bar­het, kva­li­tet och integri­tet. Nedan fin­ner du mer infor­ma­tion.

Integritetspolicy Archus AB (pdf) >