Nyhet: Så blir nästa steg i stadsdelen Viksängs förvandling

Nyhet: Så blir nästa steg i stadsdelen Viksängs förvandling

Nästa steg i förvandlingen av stadsdelen Viksäng i östra Västerås innebär att bostadsområdet kan utökas med 170 nya bostäder, fördelat på sex huskroppar utmed Regementsgatan och Rönnbergagatan. Igår fattades beslut om att detaljplanen för området ska gå ut på samråd och bakom detaljplanearbetet och planunderlaget står Archus på uppdrag av Balder.

Området består idag till stor del av markparkering. De befintliga bostadshusen på Rönnbergagatan är över hundra meter långa och de obrutna fasaderna fungerar som en mur, vilket resulterar i en odefinierad, öde och otrygg stadsmiljö.

Det nya förslaget möjliggör tydliga gaturum längs både Rönnbergagatan och Regementsgatan. Bostadshusen får entréer och förgårdsmark mot gatorna vilket skapar ökad genomströmning och fler ögon längs gatustråken.

Mellan huskropparna skapas gemensamma gårdar som erbjuder vistelseytor med olika funktion för både större och mindre sällskap, festligheter samt lugn och ro. Grönytor, småbarnslek och odlingsmöjligheter är några exempel. I närområdet finns också god tillgång till friytor, idrottsplaner, lek och grönska.

Genom den nya bebyggelsen förstärks Rönnbergagatan som huvudstråk. Gatans gröna karaktär behålls och den en biotopskyddade oxelallén på gatans västra sida bevaras och kommer vara karaktärsskapande för gaturummet.

- Särskild hänsyn har tagits för att stärka den biologiska mångfalden genom val av växter och bostadsgårdarnas utformning. I anslutning till den nya bebyggelsen kommer nyplanterade träd och häckar både bilda avgränsning till bostadsgårdarna och öka bostadsgatans kvalitet, säger Johan Vestlund, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Archus.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och efter samrådet sammanfattas inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som redovisas under granskningstiden. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden under våren 2021.

Archus team:

Salman Salman, affärsutvecklare
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA
Pascal Lavaud, arkitekt MSA
Johan Vestlund, mark‑, VA-ingenjör
Matilda Olsson, landskapsarkitekt LAR/MSA

Nyhet: Så blir nästa steg i stadsdelen Viksängs förvandling

Nästa steg i förvandlingen av stadsdelen Viksäng i östra Västerås innebär att bostadsområdet kan utökas med 170 nya bostäder, fördelat på sex huskroppar utmed Regementsgatan och Rönnbergagatan. Igår fattades beslut om att detaljplanen för området ska gå ut på samråd och bakom detaljplanearbetet och planunderlaget står Archus på uppdrag av Balder.

Området består idag till stor del av markparkering. De befintliga bostadshusen på Rönnbergagatan är över hundra meter långa och de obrutna fasaderna fungerar som en mur, vilket resulterar i en odefinierad, öde och otrygg stadsmiljö.

Det nya förslaget möjliggör tydliga gaturum längs både Rönnbergagatan och Regementsgatan. Bostadshusen får entréer och förgårdsmark mot gatorna vilket skapar ökad genomströmning och fler ögon längs gatustråken.

Mellan huskropparna skapas gemensamma gårdar som erbjuder vistelseytor med olika funktion för både större och mindre sällskap, festligheter samt lugn och ro. Grönytor, småbarnslek och odlingsmöjligheter är några exempel. I närområdet finns också god tillgång till friytor, idrottsplaner, lek och grönska.

Genom den nya bebyggelsen förstärks Rönnbergagatan som huvudstråk. Gatans gröna karaktär behålls och den en biotopskyddade oxelallén på gatans västra sida bevaras och kommer vara karaktärsskapande för gaturummet.

- Särskild hänsyn har tagits för att stärka den biologiska mångfalden genom val av växter och bostadsgårdarnas utformning. I anslutning till den nya bebyggelsen kommer nyplanterade träd och häckar både bilda avgränsning till bostadsgårdarna och öka bostadsgatans kvalitet, säger Johan Vestlund, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Archus.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och efter samrådet sammanfattas inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som redovisas under granskningstiden. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden under våren 2021.

Archus team:

Salman Salman, affärsutvecklare
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA
Pascal Lavaud, arkitekt MSA
Johan Vestlund, mark‑, VA-ingenjör
Matilda Olsson, landskapsarkitekt LAR/MSA

Dela denna nyhet
Datum

9 september, 2020

Skribent

Archus AB

Taggar

Arkitektur Landskapsarkitektur Nyhet Projekt