Fredriksdal en ny stadsdel i Västerås

Fredriksdal en ny stadsdel i Västerås

Archus arbetar just nu med flera spännande projekt i utvecklandet av Fredriksdal, en ny stadsdel i Västerås kommun.
Denna vackert belägna plats, inbäddad i ett levande skogslandskap utvecklas med stöd av det kvalitetsprogram för stadsbyggnad som Archus tagit fram tillsammans med Västerås stad. Kvalitetsprogrammet beskriver de överordnande värdebärande karaktärerna för Fredriksdal och kvalitetsprinciperna för att uppnå visionen för stadsdelen. Det utgör ett styrande underlag i den fortsatta planeringen av stadsdelen. Målbilden är bland annat att säkerhetsställa en stadsdel väl anpassad till skogen och topografin där naturen får bryta igenom och sätta karaktär på både gaturum och gårdsrum.    

I den fortsatta planeringen arbetar vi på landskap just nu på uppdrag av NCC med framtagandet av en helt ny skolgård till en F-9 grundskola. Skoltomten ligger mellan Gäddeholmsvägen i öster och ett bevarat naturområde med en skogshöjd i väster. Över skolområdet går även ett skyfallsstråk. Det är en naturlig låglinje i terrängen som ska leda vatten vid kraftigt skyfall från Fredriksdals norra delar vidare söderut mot Bäckfåran.

Ett av skolområdets stora kvaliteter är den befintliga naturmarken inom och i nära anslutning till skolgården. Det har därför lagts stor vikt på att tillvarata befintlig vegetation, stora träd, nivåskillnader och kuperad terräng då de erbjuder stora lekvärden, ger skugga till övrig utemiljö och även kan fungera som pedagogiska inslag i skolmiljön.

Skolan mitt i bynhar varit ledord för att lyfta fram skolan som social mötesplats och skapa förutsättningar för att skollokaler och tillhörande utemiljö ska kunna nyttjas även när skolan är stängd. Skolans placering vid Fredriksdalsplatsen är därför viktig för hela stadsdelen och hjälper till att befolka torget och parken.

Projektet för att skapa en ny F-9 grundskola har levererats i programhandling och arbetas just nu med en systemhandling. Intill Fredrikdalsskolan pågår ett parallellt arbete med att utveckla ett nytt torg och en ny park som ska ge Fredriksdal ett ansikte utåt för förbipasserande. att tillvarata naturmarken och bygga vidare på de värdebärande karaktärerna för Fredriksdal skapas områdets centrala torg med tydlig skog- och bykaraktär.

Torget får en markbeläggning av flera olika typer av granit som hämtar sin inspiration från den befintliga naturmarken på platsen, och naturstensblock från platsen behålls och integreras i den nya gestaltningen som ger en småskalig och naturnära karaktär. Stora planteringsytor omger torget och förstärker upplevelsen av natur och skog med inhemska växter i stora mixade ytor och en mångfald i bladverk och textur. Byggda strukturer i trä förstärker torget som mötes- och samlingsplats, och ger tillfälle för flexibla och mindre evenemang som uppträdanden, fritidsaktiviteter och konstutställningar. Möbleringen på det öppna torget är varierad med lekfulla pallar och bänkar av grovt trä men även bearbetade, bekväma och tillgängliga möbler som knyter an till bykaraktären. Till torget hämtas även lekfulla inslag från den omgivande naturmarken och parken.

Gestaltningen för parken tar tillvara skog och naturmark samtidigt som den adderar nya lekytor och tillgängliga stråk och samlingsplatser. Lekytorna ska locka fram upptäckarglöden inom de små och nyfikenheten leder de lekande till trygga små platser i barnens skala, men även mer utmanande lek. Lusten att röra på sig och upptäcka förstärks av tillfällen att samla, bygga, leka, gömma och utforska när de hittar sin väg genom parken över skyfallsstråk, genom äng och öppna gräsytor där de hittar en större platsinspirerad lekskulptur och samlingsplats. Med inslag av lekfulla detaljer, buskage att leka i, stockar och stenar att hoppa över, och material samt utrustning som utmanar barnen kan de möta naturen genom hur de själva väljer att upptäcka den. Projektet är i projekteringsskedet och ett förfrågningsunderlag kommer att färdigställas under hösten.

Första spadtaget närmar sig Vi är glada att meddela att första spadtaget för Fredriksdal kommer att genomföras den 3:e oktober och vi ser fram emot att se stadsdelen växa fram!

Fredriksdal en ny stadsdel i Västerås

Archus arbetar just nu med flera spännande projekt i utvecklandet av Fredriksdal, en ny stadsdel i Västerås kommun.
Denna vackert belägna plats, inbäddad i ett levande skogslandskap utvecklas med stöd av det kvalitetsprogram för stadsbyggnad som Archus tagit fram tillsammans med Västerås stad. Kvalitetsprogrammet beskriver de överordnande värdebärande karaktärerna för Fredriksdal och kvalitetsprinciperna för att uppnå visionen för stadsdelen. Det utgör ett styrande underlag i den fortsatta planeringen av stadsdelen. Målbilden är bland annat att säkerhetsställa en stadsdel väl anpassad till skogen och topografin där naturen får bryta igenom och sätta karaktär på både gaturum och gårdsrum.    

I den fortsatta planeringen arbetar vi på landskap just nu på uppdrag av NCC med framtagandet av en helt ny skolgård till en F-9 grundskola. Skoltomten ligger mellan Gäddeholmsvägen i öster och ett bevarat naturområde med en skogshöjd i väster. Över skolområdet går även ett skyfallsstråk. Det är en naturlig låglinje i terrängen som ska leda vatten vid kraftigt skyfall från Fredriksdals norra delar vidare söderut mot Bäckfåran.

Ett av skolområdets stora kvaliteter är den befintliga naturmarken inom och i nära anslutning till skolgården. Det har därför lagts stor vikt på att tillvarata befintlig vegetation, stora träd, nivåskillnader och kuperad terräng då de erbjuder stora lekvärden, ger skugga till övrig utemiljö och även kan fungera som pedagogiska inslag i skolmiljön.

Skolan mitt i bynhar varit ledord för att lyfta fram skolan som social mötesplats och skapa förutsättningar för att skollokaler och tillhörande utemiljö ska kunna nyttjas även när skolan är stängd. Skolans placering vid Fredriksdalsplatsen är därför viktig för hela stadsdelen och hjälper till att befolka torget och parken.

Projektet för att skapa en ny F-9 grundskola har levererats i programhandling och arbetas just nu med en systemhandling. Intill Fredrikdalsskolan pågår ett parallellt arbete med att utveckla ett nytt torg och en ny park som ska ge Fredriksdal ett ansikte utåt för förbipasserande. att tillvarata naturmarken och bygga vidare på de värdebärande karaktärerna för Fredriksdal skapas områdets centrala torg med tydlig skog- och bykaraktär.

Torget får en markbeläggning av flera olika typer av granit som hämtar sin inspiration från den befintliga naturmarken på platsen, och naturstensblock från platsen behålls och integreras i den nya gestaltningen som ger en småskalig och naturnära karaktär. Stora planteringsytor omger torget och förstärker upplevelsen av natur och skog med inhemska växter i stora mixade ytor och en mångfald i bladverk och textur. Byggda strukturer i trä förstärker torget som mötes- och samlingsplats, och ger tillfälle för flexibla och mindre evenemang som uppträdanden, fritidsaktiviteter och konstutställningar. Möbleringen på det öppna torget är varierad med lekfulla pallar och bänkar av grovt trä men även bearbetade, bekväma och tillgängliga möbler som knyter an till bykaraktären. Till torget hämtas även lekfulla inslag från den omgivande naturmarken och parken.

Gestaltningen för parken tar tillvara skog och naturmark samtidigt som den adderar nya lekytor och tillgängliga stråk och samlingsplatser. Lekytorna ska locka fram upptäckarglöden inom de små och nyfikenheten leder de lekande till trygga små platser i barnens skala, men även mer utmanande lek. Lusten att röra på sig och upptäcka förstärks av tillfällen att samla, bygga, leka, gömma och utforska när de hittar sin väg genom parken över skyfallsstråk, genom äng och öppna gräsytor där de hittar en större platsinspirerad lekskulptur och samlingsplats. Med inslag av lekfulla detaljer, buskage att leka i, stockar och stenar att hoppa över, och material samt utrustning som utmanar barnen kan de möta naturen genom hur de själva väljer att upptäcka den. Projektet är i projekteringsskedet och ett förfrågningsunderlag kommer att färdigställas under hösten.

Första spadtaget närmar sig Vi är glada att meddela att första spadtaget för Fredriksdal kommer att genomföras den 3:e oktober och vi ser fram emot att se stadsdelen växa fram!

Dela denna nyhet
Datum

4 oktober, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Hållbarhet Landskapsarkitektur