Archus – en samhällsutvecklare med många ben

Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag som arbe­tar med genom­för­ba­ra sam­hällsvi­sio­ner och affärs­ut­veck­ling i alla faser. Archus star­ta­de 1986 när två opti­mis­ter – John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son – träf­fa­de varand­ra och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let. Idag har Archus ca 60 med­ar­be­ta­re i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Verk­sam­he­ten har vux­it och omfat­tar idag tre huvud­in­rikt­ning­ar – Arkitektur, Development och Partner. Upp­drags­gi­var­na finns över hela lan­det inom såväl pri­vat som offent­lig sek­tor.

Samhällsfastigheter 2019

Snart är det dags för en av årets vik­ti­gas­te bransch­da­gar, Sam­hälls­fas­tig­he­ter 2019, på Berns i Stock­holm

Bland talar­na finns Mar­ga­re­ta Löf­gren och Andre­as Kristof­fers­son som ska pra­ta om Akti­vi­tets­ba­se­rad sko­la som fram­ti­dens läro­mil­jö.

Akti­vi­tets­ba­se­rad sko­la – fram­ti­dens läro­mil­jö?
Den sto­ra omställ­ning som skett på kon­tors­si­dan är nu på väg att infö­ras i sko­lan. Klass­rum byts ut mot hem­vis­ter och akti­vi­tets­ba­se­ra­de ytor tar till­va­ra på alla ele­vers behov. Men en akti­vi­tets­ba­se­rad sko­la stäl­ler krav på både utform­ning och inred­ning. Vil­ka är lär­do­mar­na från akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tors­mil­jö­er och hur imple­men­te­ras det­ta i fram­ti­dens läro­mil­jö?

Klicka här för att säkra din plats.

Kontakt

Archus­per­so­nen är en orädd utfors­ka­re.
Inno­va­tiv skul­le många säga. Utåt­rik­tad. Idé­stark,
vaken och med en för­må­ga att hit­ta and­ra per­spek­tiv.

Våra medarbetare >

Gruppbild Archus

Är du nästa Archusperson?

Är du av det rät­ta vir­ket? Vi söker stän­digt per­so­ner som kan växa till­sam­mans med oss! Har du and­ra idéer om hur du kan för­stär­ka någon av våra verk­sam­he­ter, tve­ka inte att kon­tak­ta oss.

Jobba hos oss >