Archus som samhällsutvecklare

Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet råd­giv­nings­fö­re­tag som arbe­tar med genom­för­ba­ra sam­hällsvi­sio­ner och affärs­ut­veck­ling i alla faser. Vårt erbju­dan­de mot mark­na­den omfat­tar både bredd och spets­kom­pe­tens från råd­giv­ning, design/arkitektur till genom­fö­ran­de.

Archus Arkitektur, Archus Development och Archus Partner är egna bolag som till­sam­mans ska­par en gemen­sam intel­li­gens. Kon­cer­nen sär­skil­jer sig genom att kun­na leve­re­ra hel­het.

Archus stöttar Musikhjälpen 2019

Istäl­let för jul­kort eller gåvor till våra kun­der har vi i år valt att stöt­ta Musik­hjäl­pen och deras vik­ti­ga bud­skap ”Sex är inte ett vapen”.

Till­sam­mans kan vi göra skill­nad!

MH19

Gruppbild Archus

Kontakt

Archus­per­so­nen är en orädd utfors­ka­re.
Inno­va­tiv skul­le många säga. Utåt­rik­tad. Idé­stark,
vaken och med en för­må­ga att hit­ta and­ra per­spek­tiv.

Våra med­ar­be­ta­re >