Archus som samhällsutvecklare

Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag som arbe­tar med genom­för­ba­ra sam­hällsvi­sio­ner och affärs­ut­veck­ling i alla faser. Archus star­ta­de 1986 när två opti­mis­ter – John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son – träf­fa­de varand­ra och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let. Idag har Archus cir­ka 80 med­ar­be­ta­re i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Verk­sam­he­ten har vux­it och omfat­tar idag tre huvud­in­rikt­ning­ar – Arkitektur, Development och Partner. Upp­drags­gi­var­na finns över hela lan­det inom såväl pri­vat som offent­lig sek­tor.

ARCHUS AFTER BUSINESS
18 september

Ont i föt­ter­na efter att ha nät­ver­kat hela dagen?
I sam­band med årets Busi­ness Are­na pas­sar vi på Archus på att bju­da på ming­el för våra kun­der och sam­ar­bets­part­ners.
Så när du trött­nat på att ska­ka hand, lät­ta på slip­sen och kom för­bi oss på vägen hem.
Vi bju­der på dryck, till­tugg och trev­ligt säll­skap!

O.S.A här >

VAR: Brun­ke­bergstorg 5, Stock­holm
NÄR: 18:e sep­tem­ber från 17:00
HUR: Kom som du är, med eller utan slips

Ps. Du är natur­ligt­vis väl­kom­men, även om du inte ska på Busi­ness Are­na.

Samhällsbyggnadsdagarna 2019
1–2 oktober

Sam­hälls­bygg­nads­da­gar­na är mötes­plat­sen för dig som arbe­tar med stads­pla­ne­ring, mil­jö och håll­bar­hets­frå­gor, digi­ta­li­se­ring, urba­ni­se­ring, arkitektur, bygg, fas­tig­he­ter och vär­de­ring. Två hel­da­gar fyll­da med allt du behö­ver veta om senas­te inom utveck­ling­en av fram­ti­dens smar­ta och håll­ba­ra stad. Årets tema för dagar­na är “fram­ti­dens boen­de”.

Tala­re:
1 okto­ber, 15:15–16:00 Mor­gon­da­gens Bostä­der,
Erik Bruhn, vd Archus Arkitektur

2 okto­ber, 15:15–16:00 Akti­vi­tets­ba­se­rad sko­la – fram­ti­dens lärmil­jö?
Mar­ga­re­ta Löf­gren, Arki­tekt och kon­tors­chef
Andre­as Kristof­fers­son, desig­ner och team­le­da­re.

Sam­hälls­bygg­nads­da­gar­na hålls den 1–2 okto­ber på Stock­holm Water­front Con­gress.

Läs mer och köp bil­jet­ter här >

 

Gruppbild Archus

Kontakt

Archus­per­so­nen är en orädd utfors­ka­re.
Inno­va­tiv skul­le många säga. Utåt­rik­tad. Idé­stark,
vaken och med en för­må­ga att hit­ta and­ra per­spek­tiv.

Våra med­ar­be­ta­re >