Archus – en samhällsutvecklare med många ben

Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag som arbe­tar med genom­för­ba­ra sam­hällsvi­sio­ner och affärs­ut­veck­ling i alla faser. Archus star­ta­de 1986 när två opti­mis­ter – John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son – träf­fa­de varand­ra och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let. Idag har Archus ca 60 med­ar­be­ta­re i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Verk­sam­he­ten har vux­it och omfat­tar idag tre huvud­in­rikt­ning­ar – Arkitektur, Development och Partner. Upp­drags­gi­var­na finns över hela lan­det inom såväl pri­vat som offent­lig sek­tor.

Gruppbild Archus

Är du nästa Archusperson?

Är du av det rät­ta vir­ket? Vi söker stän­digt per­so­ner som kan växa till­sam­mans med oss! Har du and­ra idéer om hur du kan för­stär­ka någon av våra verk­sam­he­ter, tve­ka inte att kon­tak­ta oss.

Jobba hos oss >