Archus – en samhällsutvecklare med många ben

Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag som arbe­tar med genom­för­ba­ra sam­hällsvi­sio­ner och affärs­ut­veck­ling i alla faser. Archus star­ta­de 1986 när två opti­mis­ter – John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son – träf­fa­de varand­ra och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let. Idag har Archus cir­ka 80 med­ar­be­ta­re i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Verk­sam­he­ten har vux­it och omfat­tar idag tre huvud­in­rikt­ning­ar – Arkitektur, Development och Partner. Upp­drags­gi­var­na finns över hela lan­det inom såväl pri­vat som offent­lig sek­tor.

Almedalen 2019

Även i år kom­mer Archus att fin­nas på plats i Alme­da­len för att ming­la och del­ta i semi­na­ri­er kring sam­hälls­ut­veck­ling. Den 2:a juni kom­mer vi dess­utom ägna oss hela dagen åt att pra­ta om sam­hälls­fas­tig­he­ter.

- För oss hand­lar Alme­da­len om att träf­fa kun­der och nyc­kel­per­so­ner. Alla finns ju på plats! I år har vi valt att sam­ar­be­te med Fas­tig­hets­värl­den, stor­sat­sar på  Sam­hälls­fas­tig­he­ter. Sam­hälls­fas­tig­he­ter har snabbt vux­it till ett vik­tigt områ­de och kanske den all­ra mest spän­nan­de delen av fas­tig­hets­mark­na­den just nu.

Sam­hälls­fas­tig­hets­da­gen 2019 går av sta­peln i ett av Alme­da­lens bäs­ta lägen – Laby­rint­hs träd­gård, Tage Cer­vins gata 3, invid sto­ra sce­nen och är inde­lad i fyra pass. Till samt­li­ga pass ser­ve­ras lät­ta­re för­tä­ring och dryck och hela dagen finns möj­lig­he­ter att lad­da både men­talt och rent fysiskt.

Klic­ka här för att se hela vårt pro­gram!

Kontakt

Archus­per­so­nen är en orädd utfors­ka­re.
Inno­va­tiv skul­le många säga. Utåt­rik­tad. Idé­stark,
vaken och med en för­må­ga att hit­ta and­ra per­spek­tiv.

Våra med­ar­be­ta­re >

Gruppbild Archus