Archus som samhällsutvecklare

Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag som arbe­tar med genom­för­ba­ra sam­hällsvi­sio­ner och affärs­ut­veck­ling i alla faser. Archus star­ta­de 1986 när två opti­mis­ter – John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son – träf­fa­de varand­ra och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let. Idag har Archus cir­ka 80 med­ar­be­ta­re i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Verk­sam­he­ten har vux­it och omfat­tar idag tre huvud­in­rikt­ning­ar – Arkitektur, Development och Partner. Upp­drags­gi­var­na finns över hela lan­det inom såväl pri­vat som offent­lig sek­tor.

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

Som en effekt av att boy­tan mins­kar och att de fles­ta inte läng­re bor kvar där de är föd­da och en öns­kan att ingå i ett soci­alt sam­man­hang gör att efter­frå­gan och beho­vet av pla­ne­ra­de gemen­sam­het­sy­tor ökat. Gemen­sam­ma var­dags­rum, kök, träd­går­dar, ute­plat­ser och tjäns­ter kom­mer att bli ett betyd­ligt van­li­ga­re inslag i mor­gon­da­gens boen­de än idag. En balans mel­lan det egna och det gemen­sam­ma kom­mer att vara en avgö­ran­de fram­gångs­fak­tor i fram­ti­dens boen­de­kon­cept.

Erik Bruhn är VD för Archus Arkitektur och berät­tar om “Fram­ti­dens boen­de­kon­cept” på Sam­hälls­bygg­nads­da­gar­na den 1 okto­ber, 2019.

SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA 2019

Sam­hälls­bygg­nads­da­gar­na är en stor­sats­ning med 700 — 800 besö­ka­re var­je år. Under de två kon­fe­rens­da­gar­na 1–2 okto­ber erbjuds sju paral­lel­la spår med fram­stå­en­de och erkän­da tala­re, över 25 part­ners och utstäl­la­re från hela sam­hälls­bygg­nads­sek­torn och ett brett nät­ver­kan­de med and­ra sam­hälls­byg­ga­re.

Klic­ka här för att se hela pro­gram­met!

Kontakt

Archus­per­so­nen är en orädd utfors­ka­re.
Inno­va­tiv skul­le många säga. Utåt­rik­tad. Idé­stark,
vaken och med en för­må­ga att hit­ta and­ra per­spek­tiv.

Våra med­ar­be­ta­re >

Gruppbild Archus