Archus som samhällsutvecklare

Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag som arbe­tar med genom­för­ba­ra sam­hällsvi­sio­ner och affärs­ut­veck­ling i alla faser. Archus star­ta­de 1986 när två opti­mis­ter – John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son – träf­fa­de varand­ra och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let. Idag har Archus cir­ka 80 med­ar­be­ta­re i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Verk­sam­he­ten har vux­it och omfat­tar idag tre huvud­in­rikt­ning­ar – Arkitektur, Development och Partner. Upp­drags­gi­var­na finns över hela lan­det inom såväl pri­vat som offent­lig sek­tor.

Archus om morgondagens stadsutveckling

Smart stads­ut­veck­ling har bli­vit ett sätt för kom­mu­ner att lösa pro­ble­ma­ti­ken med utslit­na sko­lor, kom­mun­hus och bad­hus. I stäl­let för dyra ny- och ombygg­na­tio­ner extern­fi­nan­sie­ras de nya bygg­na­der­na sam­ti­digt som mar­ken utveck­las till bostä­der. Tren­den är tyd­lig – Archus Development har de senas­te åren job­bat fram en spe­ci­ell pro­cess som fram­gångs­rikt tilläm­pats i fle­ra kom­mu­ner.

Läs hela rap­por­ten här.

Bostadsutvecklingsdagen

3 december — Bonnier Conference — Stockholm

Det svens­ka bostads­byg­gan­det möter en kär­va­re mark­nads­bild och många nypro­du­ce­ra­de bostä­der är fort­fa­ran­de svår­sål­da. Ela­ka tung­or säger emel­lanåt att det är först i kri­ser som utveck­lings­steg tas inom bostads­byg­gan­det. Är det så? Byg­ger vi rätt i för­hål­lan­de till beho­ven? Var finns utveck­ling­en och de goda exemp­len? Utförs bostads­byg­gan­det i sam­klang med de skar­pa målen om håll­bar­het? Vad sker vid sam­man­kopp­ling­en mel­lan cent­ru­m­ut­veck­ling och bostads­byg­gan­de?
Åt det­ta och myc­ket annat ägnar vi oss åt på kon­fe­ren­sen Bostads­ut­veck­lings­da­gen 2019.

 

Erik Bruhn, VD, Archus Arkitekter

14.40–15.05   Mor­gon­da­gens boen­de­kon­cept — Öka­de bygg­pri­ser och vårt mer urba­na lev­nads­sätt öpp­nar upp för en rad spän­nan­de boen­detren­der. Vad bety­der det för bostads­pro­duk­tion, arkitektur och inred­ning?

Lad­da ner pro­gram­met här >

Gruppbild Archus

Kontakt

Archus­per­so­nen är en orädd utfors­ka­re.
Inno­va­tiv skul­le många säga. Utåt­rik­tad. Idé­stark,
vaken och med en för­må­ga att hit­ta and­ra per­spek­tiv.

Våra med­ar­be­ta­re >