Archus – en samhällsutvecklare med många ben

Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag som arbe­tar med genom­för­ba­ra sam­hällsvi­sio­ner och affärs­ut­veck­ling i alla faser. Archus star­ta­de 1986 när två opti­mis­ter – John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son – träf­fa­de varand­ra och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let. Idag har Archus cir­ka 80 med­ar­be­ta­re i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge. Verk­sam­he­ten har vux­it och omfat­tar idag tre huvud­in­rikt­ning­ar – Arkitektur, Development och Partner. Upp­drags­gi­var­na finns över hela lan­det inom såväl pri­vat som offent­lig sek­tor.

Ny rapport:

Mor­gon­da­gens hotell – hårt desig­nad upp­le­vel­se blir till vän­ners var­dags­rum.

Väl­kom­nan­de kon­cept av oli­ka slag är den tyd­li­gas­te tren­den när mor­gon­da­gens hotell desig­nas.
— Bou­ti­que-hotell som känns som om du är hem­ma hos någon, eller hårt desig­na­de, uni­ka hotell med fina lounge-ytor för spon­tan­mö­ten kom­mer allt mer när kon­cept­va­ru­mär­ken slår ige­nom på all­var i hotell­bran­schen. Det ska vara unikt, väl­kom­nan­de och per­son­ligt, säger Erik Bruhn, arki­tekt och VD för Archus Arkitektur, som desig­nat fle­ra hotell de senas­te åren.

I en ny trendrap­port från Archus teck­nas en ny bild av hotel­lets ända­mål. Där grän­sen mel­lan hotell och bostad sud­das ut. Läs om “Mor­gon­da­gens hotell” här

Ladda ner rapporten här >

Kontakt

Archus­per­so­nen är en orädd utfors­ka­re.
Inno­va­tiv skul­le många säga. Utåt­rik­tad. Idé­stark,
vaken och med en för­må­ga att hit­ta and­ra per­spek­tiv.

Våra med­ar­be­ta­re >

Gruppbild Archus