Press och nyheter

Här hit­tar du Archus sam­la­de press­med­de­lan­den, press­bil­der samt nyhe­ter. Sak­nar du något eller har frå­gor är du väl­kom­men att kon­tak­ta oss.

Nina Ekman

Presskontakt
Nina Ekman

(LADDA NER BILD)
Mark­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef
073–520 17 92
E‑post

Pressmeddelanden

2019-09-05
Archus inre­der Sve­ri­ges coo­las­te ung­domscen­ter
2019-08-26
Archus top­par kom­pe­ten­sen inom inred­nings­de­sign
2019-06-18
Archus Partner anstäl­ler Åsa Bloms­ter­ha­ge
2019-06-04
ARCHUS OM MORGONDAGENS HOTELL
2019-05-28
Archus teck­nar ramav­tal med Heby kom­mun
2019-05-16
Archus ritar akti­vi­tets­ba­se­rad sko­la med mas­siv­trästom­me i Sala

För press­bil­der kon­tak­ta Nina Ekman, nina.ekman@archus.se

Johnnie Pettersson

Johnnie Pettersson

(LADDA NER BILD)
VD Archus AB
070–371 29 71
E‑post

Erik Bruhn

Erik Bruhn

(LADDA NER BILD)
VD Archus Arkitektur
076–525 75 17
E‑post

Michael Larsson

Michael Larsson

(LADDA NER BILD)
VD Archus Development
073–685 10 00
E‑post

Patrik Mellgren

Patrik Mellgren

(LADDA NER BILD)
VD Archus Partner
072–856 22 00
E‑post

Nyhetsarkiv

Archus inreder Sveriges coolaste ungdomscenter

I Swed­banks gam­la loka­ler i cen­tra­la Sand­vi­ken har ny ett akti­vi­tets­cen­ter för barn och unga vux­it fram och på fre­dag är det invig­ning med cere­mo­ni och en stor fest.

Archus inreder Sveriges coolaste ungdomscenter

I Swed­banks gam­la loka­ler i cen­tra­la Sand­vi­ken har ny ett akti­vi­tets­cen­ter för barn och unga vux­it fram och på fre­dag är det invig­ning med cere­mo­ni och en stor fest.

Flygande start för eleverna på Tunboskolan

Archus Partner dri­ver pro­jek­tet med till­bygg­na­den av den nya fly­geln i Tun­bo­sko­lan i Kol­bäck. Upp­dra­get är i sitt slut­ske­de och den 30 sep­tem­ber flyt­tar mel­lan­sta­di­e­e­le­ver­na in.

Archus toppar kompetensen inom inredningsdesign

Archus kom­pe­tens efter­frå­gas i allt stör­re utsträck­ning och fler kun­der efter­frå­gar pro­fes­sio­nell hjälp med inred­nings­de­sign. Där­för för­stär­ker vi nu inred­nings­tea­met med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re. Ida Wilt­falk har arbe­tat som desig­ner och kon­struk­tör och kom­mer när­mast från Swe­co Archi­tects.

Lidl:s nya HK blir extremt energisnålt

Bygg­na­tio­nen av Lidl Sve­ri­ges nya huvud­kon­tor i Barkar­bys­ta­den går fram­åt och beräk­nas vara inflytt­nings­klart i mars 2020.

Vill du vara med att skapa en framtid i dag som världen aldrig upplevt?

Archus kom­pe­tens efter­frå­gas i allt stör­re utsträck­ning och där­för söker vi nu efter fler med­ar­be­ta­re som vill vara med att sät­ta Archus på kar­tan.

Archus Partner anställer Åsa Blomsterhage

Archus Partner expan­de­rar och har anställt Åsa Bloms­ter­ha­ge för att leda fle­ra av bola­gets pro­jekt som ny pro­jekt­ut­veck­la­re.
Åsa är civilin­gen­jör från Luleås Tek­nis­ka Uni­ver­si­tet och kom­mer när­mast från Bostads AB Mimer där hon arbe­tat som pro­jekt­le­da­re i tidi­ga ske­den.

Archus tecknar ramavtal med Heby kommun

Archus har vun­nit en ramav­talsupp­hand­ling i Heby kom­mun avse­en­de fas­tig­hets­ut­veck­ling i sam­band med upp­fö­ran­det av vård- och omsorgs­bo­en­den. Läs mer här!

Archus ritar aktivitetsbaserad skola med massivträstomme

Förs­ta spad­ta­get av nya Valla­sko­lan togs för ett år sen och nu står bygg­na­den på plats i sin hel­het. På vis­sa stäl­len bör­jar den vack­ra tegel­fa­sa­den dyka upp, på and­ra stäl­len syns sko­lans mas­siv­trästom­me.

Så lyckades Archus med värdeskapande inredning skapa succé i det gamla magasinet

Inred­ning­en skul­le kän­nas modern och fräsch, men sam­ti­digt beva­ra den gam­la indust­ri­el­la käns­lan.

Archus utvecklar ny stadsdel i Västerås

Grön ljus för ny stads­del med 700 bostä­der, äldre­bo­en­de, för­sko­la, trygg­hets­bo­en­de i Väs­terås.

Archus designar Årets Kontor 2019

Vin­nar­na av Newst mest pre­stige­fyll­da pris inom kon­tors­in­red­ning — Årets Kon­tor 2019 — är änt­li­gen utsed­da. Pri­set delas ut till […]

Åsa Svedjetun på Archus talar på Riskkapitaldagen Special

Att fyl­la, för­vand­la, utveck­la fas­tig­he­ter och hela kvar­ter med rätt vär­den för att ska­pa attrak­tions­kraft och lön­sam­het – det är […]

Joanna Berg och Christian Dahlman till Archus styrelse

Joan­na Berg från Atri­um Ljung­berg och Christi­an Dahl­man från Mal­mö City­fas­tig­he­ter val­des till nya sty­rel­se­le­da­mö­ter vid Archus AB:s års­stäm­ma den […]

Archus vinner arkitekturprisför Kokpunkten och Steam Hotel

Sve­ri­ges Arki­tek­ter Väst­man­lands Arki­tek­tur­pris 2019 har till­de­lats Kok­punk­ten och The Steam Hotel i Väs­terås. Archus Arkitektur rita­de Sve­ri­ges förs­ta action­bad, […]

Archus rekryterar marknads- och kommunikationschef från Newsec

Archus rekry­te­rar Nina Ekman i en ny funk­tion som mark­­­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef. Som ansva­rig för kon­cer­nens kom­mu­ni­ka­tion kom­mer stort fokus […]

Archus Development förstärker i Stockholm

Den 1 feb­ru­a­ri för­stär­ker Jör­gen Modig Archus Deve­lop­ments Stock­holms­kon­tor. Jör­gen har lång erfa­ren­het inom affärs­ut­veck­ling och är utbil­dad lant­mä­ta­re med […]

Archus Partner expanderar

Archus Partner fick en riv­start när bola­get eta­ble­ra­des för 2,5 år sedan. Sedan dess har per­so­nal­styr­kan för­dubb­lats och utö­kas nu […]

Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re. Till […]

En av världens bästa terrasser är designade av Archus

The Wine­ry Hotels tak­ter­rass, som Archus ritat och pro­jek­te­rat, har utsetts av pre­stige­fyll­da For­bes till en av värl­dens 10 bäs­ta […]

Sugen på nya utmaningar? Arkitektur söker fler medarbetare!

Vi har många spän­nan­de pro­jekt fram­för oss, avan­ce­ra­de ombygg­nads­pro­jekt, bostä­der och kom­mer­si­el­la pro­jekt som kon­tor och han­del. Läs mer här: […]

Vi ses väl i Almedalen?

Även i år kom­mer Archus att fin­nas på plats i Alme­da­len för att ming­la och del­ta i semi­na­ri­er kring sam­hälls­ut­veck­ling. Ombord på kog­gen Roter Teu­fel bju­der vi på ming­el.

Archus Development expanderar i Dalarna

Från och med den 15 augusti för­stär­ker Hen­rik Belin kon­to­ret i Bor­länge.

Archus Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re.

Byggnad 26 – ett nytt kontors- och möteskoncept

Archus ska­par på upp­drag av Kungs­le­den ett modernt kon­tors- och möteskon­cept i anri­ka och centralt beläg­na Mimer­kvar­te­ret i Väs­terås. Två av Archus tre bolag är enga­ge­ra­de i upp­dra­get.

Development firar 5 år och fortsätter att satsa

I dagar­na är det fem år sedan Michael Lar­s­son och Archus star­ta­de Archus Development och en ny era inom Archus star­ta­des.
— Vi trod­de på affärsidén, men räk­na­de inte med att beho­vet av affärs­ut­veck­lings­tjäns­ter inom fas­tig­hets­bran­schen var så stort och att vi skul­le växa så snabbt, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

Archus Partner expanderar – välkommen Cassandra!

I feb­ru­a­ri expan­de­ra­de Archus Partner med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re, Cas­sand­ra Ton­de, byg­gin­gen­jör som ska job­ba som pro­jekt­le­da­re.

Nytt resecentrum i Västerås – ett utmanande uppdrag

Ett stort områ­de i direkt anslut­ning till Väs­terås nya rese­cent­rum hål­ler på att växa fram med 35 000 kvadrat­me­ter kon­tor och 500 lägen­he­ter. Archus Partner dri­ver pro­jekt­ut­veck­ling­en på upp­drag av Klö­vern.

Archus ritar Västerås mest spektakulära bostadsrätter

Hur får man ut max­i­malt av en liten tomt och ska­par Väs­terås mest moder­na och spek­ta­ku­lä­ra lägen­he­ter i direkt anslut­ning till ett bygg­nads­min­nes­för­kla­rat palats? Jo, genom att låta huset växa upp­åt och gre­na ut sig som ett urbant träd med små lägen­he­ter i bot­ten och parad­vå­ning­ar högst upp.

Större lokaler och fler medarbetare – Archus fortsätter expandera i Uppsala

I mel­lan­da­gar­na flyt­ta­de Archus Upp­sala­kon­tor till stör­re loka­ler och i janu­a­ri väl­kom­nas ytter­li­ga­re två land­skaps­ar­ki­tek­ter.
— På tre år har vi gått från två per­so­ner till elva land­skaps­ar­ki­tek­ter. Det gör oss till ett av de störs­ta land­skaps­ar­ki­tekt­kon­to­ren i Upp­sa­la, säger Johan Vest­lund, kon­tors­chef för Archus Upp­sala­kon­tor.

House of Imperia — koncepthuset som har allt

Upp­dra­get var utma­nan­de – ta fram ett hus med hyreslä­gen­he­ter som har exklu­siv käns­la, men är kost­nads­ef­fek­tivt och som kan byg­gas var som helst. Nu står det förs­ta House of Impe­ria klart – och det blev ännu bätt­re än vad både Archus Arkitektur och Impe­ria Fas­tig­he­ter hop­pa­des på.

Flyghangar inspirerade till framtidens garage

Nu är det offi­ci­ellt — Andre­as Anders­son i Härnö­sand vann täv­ling­en om bygg­lovs­rit­ning­ar och digi­ta­la filer i Archus täv­ling under […]

Tretton år av hotellidéer förverkligade

Steam hotel slog nyli­gen upp por­tar­na i Väs­terås och har snabbt bli­vit ett popu­lärt till­håll både för after­work, kon­fe­rens och boen­de. Archus Per Jans­son har haft ett fing­er med i byg­get sedan 2004. Läs mer här!

Nytt bostadsområde i kontorstäta Kista

Hur ska­par man ett trev­ligt bostads­om­rå­de på liten yta i det kon­tor­stä­ta Kis­ta? Den frå­gan har Archus Partner arbe­tat med till­sam­mans med arki­tekt­by­rån Dre­em och ÅWL på upp­drag av Klö­vern.

Archus Development söker affärsutvecklare

Vill du job­ba med affä­rer­na bakom sam­hälls­byg­gan­det, från idé via finan­sie­ring till fär­dig bygg­rätt? Just nu söker Archus Development fler med­ar­be­ta­re som gil­lar att dri­va affä­rer, ta fram utred­ning­ar, för­hand­la och genom­fö­ra sto­ra affä­rer på upp­drag av kun­der.

Affärsstöd med helikopterperspektiv

För­de­len med att anli­ta en kon­sult är att man kan köpa exakt det man behö­ver ha hjälp med och göra res­ten själv. Så reso­ne­ra­de Luleå kom­mun kring mar­kan­vis­ning­ar om Kro­nan­om­rå­det. Här har Archus Development age­rat affärs- och för­hand­lings­stöd i pro­ces­sen. Läs mer här!

Nya krafter hos Archus i Stockholm

Lagom till hös­ten för­stärk­tes Archus Stock­holms­kon­tor med två nya ansik­ten; Per-Lennart Jans­son och Emma Jenkins. Läs mer här.

Sjönära bostadsrätter utmanar detaljplanearbetet

Å ena sidan centralt, vac­kert och sjö­nä­ra, å and­ra sidan nära en gam­mal sop­tipp som alst­rar bio­gas. Så ser för­ut­sätt­ning­ar­na ut för Spel­ha­gen i Nykö­ping, där Archus Partner dri­ver detalj­pla­ne­ar­be­te och för dis­kus­sio­ner med Nykö­pings kom­mun.

I Jakobsberg går man till pendeln med ett leende

Hur gör man en extremt smal entré­bygg­nad och en betong­tun­nel under en järn­väg ljus, luf­tig och inbju­dan­de? Med hjälp av glas­tak, vac­ker cement­mo­sa­ik och grö­na toner ska­pa­de Archus den nya sido­en­trén till pen­del­tågs­sta­tio­nen i Jakobs­berg, som pre­miär­öpp­nats i sep­tem­ber.

Möt Mohamad – från flykting till fast anställning

Hos Archus job­bar per­so­ner från 14 oli­ka län­der. En av dem är arki­tek­ten Moha­mad Sawas, som kom till Sve­ri­ge från Syri­en för två år sedan. Idag pra­tar han fly­tan­de svens­ka, har fast uppe­hålls­till­stånd och är del­ak­tig i att rita det nya Väs­terås. Och han stortrivs!

Archus bi-drar med bi-stro under stadsodlingsåret

Vad sägs om en bi-stro eller en bi-håll­plats? När fina­len av Upp­sa­las stads­od­lingsår frå­ga­de om spons­ring, gick Archus land­skaps­ar­ki­tek­ter igång och ska­pa­de ett bidrag i form av en peda­go­gisk hyll­ning till en av våra vik­ti­gas­te insek­ter – biet. Instal­la­tio­nen med vack­ra och inspi­re­ran­de tips finns att se på Fyristor­get fram till sista sep­tem­ber.

Archus är hjärnan bakom Uppsalas nya guldhotell

Med sin guld­fär­ga­de fasad strax intill sta­tio­nen i Upp­sa­la väc­ker Eli­te Hotels 33:e hotell, Hotel Aca­de­mia, upp­märk­sam­het. Archus Arkitektur har ritat allt utom inred­ning­en i det elva våning­ar höga hotel­let, som öpp­na­de i våras.

Arkitektur förstärker — välkomna Sandra, Emma, Julia och Kristina!

Archus Arkitektur i Väs­terås för­stär­ker tea­met med fyra nya med­ar­be­ta­re; bygg­nads­in­gen­jö­rer­na Sand­ra Johans­son och Emma Nils­son, samt prak­ti­kan­ter­na Julia Abbe­vik och Kristi­na Öst­man.

Lyhörd projektledning ger smidiga skolrenoveringar

Hur får man reno­ve­ring­en av tre sko­lor att fun­ge­ra så bra som möj­ligt för kom­mu­nen, byg­gent­re­pre­nö­rer, rek­to­rer och ele­ver utan att för­drö­ja tid­pla­nen? Lös­ning­en blev att ta in Archus Partner som över­gri­pan­de pro­jekt­le­da­re och stöd åt kom­mu­nen.

Sommaren är äntligen här!

Lagom till mid­som­mar star­tar semest­rar­na för vis­sa, medan and­ra hål­ler ställ­ning­ar­na på kon­to­ren. Hop­pas att du får en rik­tigt bra som­mar!

Tävla om framtidens garage

Under Väs­terås Sum­mer Meet 2017 utly­ser Archus Arkitektur en täv­ling där vem som helst kan läm­na in sitt bidrag i […]

Partner förstärker ytterligare

Archus Partner fort­sät­ter att växa över för­vän­tan — den 3 juli för­stärks pro­jekt­tea­met med Robert Wisek­ro­na. Robert kom­mer när­mast från […]

Var bygger vi framtidens städer?

För­u­tom under semi­na­ri­et på tis­da­gen, finns vi på plats stör­re delen av vec­kan för möten och ming­el i loka­ler­na och ute på stan.
Hop­pas att vi ses i ett soligt Vis­by!

Annorlunda uppdrag åt kyrkan

Var är den opti­ma­la plat­sen utan­för Dom­kyr­kan i Upp­sa­la att pla­ce­ra ett konst­verk, som ska vara både över och under jord? Den frå­gan har Johan Vest­lund, mark- och VA-ing­en­jör hos Archus i Upp­sa­la job­bat med till­sam­mans med konst­nä­ren Meta Isaeus-Ber­­lin.

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv

Archus Development har fått i upp­drag av nio oli­ka fas­tig­hets­ä­ga­re att för­vand­la indu­stri­om­rå­det Kop­parlun­den i Väs­terås till ett bostads­om­rå­de med 3000 […]

Välkommen!

Archus Partner expanderar i Uppsala och Stockholm

Archus Partner expan­de­rar ytter­li­ga­re och öpp­nar efter som­ma­ren verk­sam­het även i Upp­sa­la och Stock­holm. Anders Rastin har anställts för att byg­ga upp de nya verk­sam­hets­om­rå­de­na.

Nu förstärker vi inredningsteamet

Allt fler kun­der efter­frå­gar pro­fes­sio­nell hjälp med inred­ning. Där­för för­stär­ker vi nu inred­nings­tea­met med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re, Åsa Eric­­son-Borgh.
Åsa har stu­de­rat tex­til­de­sign i Borås, Helsing­fors och Lon­don. Hon är dess­utom utbil­dad inred­nings­ar­ki­tekt från Konst­fack. Åsa Eric­­son-Borgh kom­mer när­mast från en tjänst som inred­nings­ar­ki­tekt hos Ten­gboms.
Varmt väl­kom­men till Archus!

Nytt sjönära bostadsområde i Västerås

Under­lag till detalj­plan, för­hand­ling­ar med Väs­terås stad, dia­log med arki­tek­ter­na och pla­ne­ring för hur de oli­ka etap­per­na ska delas upp. Det är en del av Archus Part­ners upp­drag för Klö­vern i detalj­pla­ne­ar­be­tet för områ­det Regat­tan i Väs­terås. Ett bostads­om­rå­de som kom­mer att rym­ma 1250 lägen­he­ter när det är helt utbyggt om 15 år.

Yum Yum – ett smakfullt inredningsuppdrag med mersmak

I dagar­na slår Yum Yum upp sin and­ra restau­rang i Väs­terås. Archus Arkitektur har ansva­rat för  inred­ning­en till den asi­a­tis­ka restau­rang­en med dri­ve thru-kon­­cept. Det exte­ri­ö­ra kon­cep­tet är fram­ta­get i sam­ar­be­te med den gra­fis­ka form­gi­va­ren Eme­lie Söderlund, som även står för den gra­fis­ka pro­fi­len. 

Vill du jobba i en utvecklande miljö? Välkommen till Archus!

Just nu söker vi års­prak­ti­kan­ter, arki­tek­ter och bygg­nads­in­gen­jö­rer till Väs­terås och Stock­holm.
Vi erbju­der en kre­a­tiv och utveck­lan­de mil­jö i en platt orga­ni­sa­tion som ger sto­ra möj­lig­he­ter till utveck­ling.

Från idé till projektledning av ny stadsdel

Vad gör man med en ned­lagd gym­na­sie­sko­la i ett bra geo­gra­fiskt läge? Den frå­gan över­lät Väs­terås stad till Archus Development […]

Archus formar visionen om Sveriges mest hållbara stadsdel

Archus land­skaps­av­del­ning har fått i upp­drag av Sig­tu­na kom­mun, Bona­va och Structor att med­ver­ka i visio­nen Sve­ri­ges mest håll­ba­ra stads­del […]

Välkomna alla nya Archus-medarbetare!

Det hän­der myc­ket hos oss på Archus. Med mäng­der av nya, spän­nan­de upp­drag är vi gla­da att kun­na väl­kom­na ett helt gäng nya med­ar­be­ta­re till samt­li­ga kon­tor. Men vi vill gär­na bli ännu fler!

Archus Partner expanderar

Archus Partner har anställt Ceci­lia Corell som pro­jekt­le­da­re.

God Jul och gott nytt år!

  öns­kar Archus­gäng­et

Nya Ulleråker – en vinnande Archus-idé

Archus vann upp­dra­get att utfor­ma nya Ullerå­ker i Upp­sa­la till­sam­mans med Riks­byg­gen, Midroc/EG Archi­tects och Kara­van. — Vårt för­slag genom­sy­ras […]

Åretruntöppet ishotell — en utmaning för Archus

Hal­lå där, Fred­rik Wall, Archus Arkitektur, som klu­rat ut lös­ning­ar för att byg­ga det åretrunt­öpp­na Isho­tel­let i Juk­ka­sjär­vi, berät­ta mer! […]

Jessica Nyman och Veronica Månsson till Archus Development

Archus Development för­stär­ker med två nya med­ar­be­ta­re; Jes­si­ca Nyman kom­mer när­mast från Diös där hon varit affärs­om­rå­des­chef för Dalar­na. Hon […]

Fusion av bolag och elektronisk fakturahantering

Från och med 5 sep­tem­ber 2016 har Archus ny orga­ni­sa­tions­struk­tur. Föl­jan­de tre bolag fusio­ne­ras: Archus Arki­tek­ter i Väs­terås AB, orgnr: 556733–6374 […]

Fler landskapsarkitekter till Uppsala-kontoret

Archus Upp­­­sa­­­la-kon­tor med spe­ci­al­kun­skap inom land­skaps­ar­ki­tek­tur, går som tåget och väl­kom­nar två nya land­skaps­ar­ki­tek­ter – Matil­da Ols­son och Han­nes Erix­on. […]

Archus satsar på tillgänglighet med certifierad sakkunnig

Förr var till­gäng­lig­het något som för­bi­sågs trots att byggnor­mer togs fram redan på 70-talet. Idag krävs allt strik­ta­re kon­troll av […]

Skrapan – en anledning till att Archus startades

I Väs­terås bygg­des Sve­ri­ges förs­ta skyskra­pa i bör­jan av 1990-talet. Idén om skra­pan kläck­tes av Archus. Fak­tum är att Skra­pan […]

Så föddes namnet Archus

För drygt 30 år sedan satt John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son och fun­de­ra­de på vad deras nystar­ta­de arki­tekt­by­rå skul­le heta. […]

Archus kompletterar med nytt bolag

Archus, som star­ta­de för 30 år sedan som en arki­tekt­by­rå, star­ta­de i slu­tet av maj Archus Partner med Patrik Mell­gren […]

Är du landskapsarkitekt – välkommen till Archus!

Archus land­skaps­av­del­ning i Upp­sa­la söker två enga­ge­ra­de land­skaps­ar­ki­tek­ter med någ­ra års erfa­ren­het. Du får gär­na ha vana av att dri­va […]

Archus möblerar om i bolagsstrukturen

Under som­ma­ren genom­för vi en fusion inom Archus­kon­cer­nen. Syf­tet är att fusio­ne­ra in våra nuva­ran­de bolag ”Archus Arki­tek­ter i Stock­holm […]

Träffa oss i Almedalen

Under Alme­dals­vec­kan, v 27, är vi ett helt gäng från Archus som finns på plats. Vi hop­pas på en givan­de vec­ka […]

Centrala lägenheter med hög trivselfaktor

Archus har på upp­drag av det kom­mu­na­la bostads­bo­la­get Mimer och Väs­terås stad tagit fram ett under­lag till detalj­plan för kvar­te­ret […]

Archus kompletterar med nytt bolag

Archus, som star­ta­de för 30 år sedan som en arki­tekt­by­rå, star­tar i dagar­na Archus Partner med Patrik Mell­gren som VD. […]

Archus Development expanderar

Nya upp­drag, fler med­ar­be­ta­re och nya kon­tor. Det går som tåget för affärs­ut­veck­lings­kon­sul­ter­na Archus Development. På bara tre år har […]

Archus firar 30 år av samhällsbyggande

Archus star­ta­de när två opti­mis­ter träf­fa­de varand­ra för 30 år sedan och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let i Väs­terås […]

Rekordmånga Archus-projekt nominerade till Årets Bygge

Av 17 nomi­ne­ra­de pro­jekt till det pre­stige­fyll­da pri­set Årets Byg­ge, är två rita­de av Archus, dels The Wine­ry Hotel, dels […]

Torbjörn Wiberg – ny senior rådgivare hos Archus Development

Sedan års­skif­tet har Archus Development knu­tit Tor­björn Wiberg som seni­or råd­gi­va­re. Han kom­mer när­mast från en tjänst som fas­tig­hets­di­rek­tör hos […]

Hallå där, Anna Ericsson, ekonom hos Archus

Var­för vil­le du bör­ja job­ba hos oss på Archus? — Jag har främst job­bat som eko­no­mi­an­sva­rig i 18 år inom […]

Archus ritar nytt bostadsområde i Västerås

I kon­kur­rens med fle­ra and­ra arki­tekt­by­rå­er val­de bygg­her­rar­na Aro­se­ken, HSB, Kärn­hem och Mälar­vil­lan slut­li­gen att ge Archus upp­dra­get att arbe­ta […]

Västerås stad sluter ramavtal med Archus Development

I dagar­na blev det klart att Väs­terås stad slu­ter ett flerå­rigt ramav­tal om fas­tig­hets­ut­veck­ling med Archus Development. — Vi är […]

Österport – där industri blir till trendiga bostäder

På upp­drag av JM har Archus ritat den tred­je etap­pen av popu­lä­ra Öster­port på centralt beläg­na Öster­malm i Väs­terås. - […]

Archus inredningsarkitekt om inredningstrenderna

Allt fler före­tag väl­jer att ta hjälp för att inre­da sina nya kon­tor, en efter­frå­gan som Archus mött genom att […]

Archus-projekt nominerat till prestigefyllt branschpris

The Wine­ry Hotel, som Archus ritat och pro­jek­te­rat, är nomi­ne­rat till ett av Sve­ri­ges mest pre­stige­fyll­da bransch­pris, Årets Byg­ge. — […]

Archus ritar nytt storhotell i Knivsta

Archus har på upp­drag av Con­cent ritat ett modernt hotell med över 200 rum, samt tre bygg­na­der med hos­tel­verk­sam­het i […]

Erik Bruhn ny VD för Archus Arkitektur

Expan­de­ran­de Archus Arkitektur med kon­tor i Stock­holm, Upp­sa­la och Väs­terås, har ny VD. Det är den mång­å­ri­ga med­ar­be­ta­ren och delä­ga­ren […]

Archus Development etablerar kontor i Dalarna

Archus Development, som på bara två år bli­vit ett av Mälar­da­lens och Dalar­nas mest ton­gi­van­de affärs­ut­veck­lings­fö­re­tag i fas­tig­hets­bran­schen, eta­ble­rar nu […]

Archus expanderar och hälsar 12 nya medarbetare välkomna

Det går bra för Archus! Vårens star­ka orde­rin­gång fort­sät­ter, vil­ket gör att arki­­­tekt- och affärs­ut­veck­lings­fö­re­ta­get fort­sät­ter att växa med ytter­li­ga­re […]

Möt Maria Lagergren — kontorschef i Stockholm

Hal­lå där, Maria Lager­gren, kon­tors­chef hos Archus Stock­holm sedan års­skif­tet. Berät­ta – hur har ditt förs­ta halv­år varit? — Jag […]

Industriell charm nära naturen

Den gam­la kraft­verks­ham­nen, centralt pla­ce­rad nära Mäla­ren i Väs­terås, andas indu­stri. Det gav inspi­ra­tion till arkitektur och mate­ri­al­val när Archus […]

Archus talar på konferens i Köpenhamn: — Utmaningar och möjligheter med passivhusskola

Den 21 augusti är Archus Arki­tek­ter från Väs­terås inbjud­na till Nor­dens störs­ta kon­fe­rens om pas­siv­hus för att tala om sitt […]

Så kan Sveriges bostadskris lösas

Det krävs rejä­la mark­nads­an­pas­sa­de åtgär­der för att ta Sve­ri­ge ur bostads­kri­sen, annars är vi snart till­ba­ka 30 år i tiden, […]

Så kan höga hus samhällsförbättra ett C‑område

Maria Lager­gren, kon­tors­chef hos Archus i Stock­holm hål­ler i ett av Archus tre semi­na­ri­er under Alme­dals­vec­kan med den pro­vo­ce­ran­de rubri­ken […]

Samhällsfastigheter – en möjlighet att stimulera bostadsutveckling

Av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner sägs det att 183 har bostads­brist. Var­för byggs det inte i des­sa 183 kom­mu­ner? — Enligt […]

Högåsskolan — Sveriges första internationellt certifierade passivhusskola

Högås­sko­lan, som Archus på upp­drag av Kom­mun­fas­tig­he­ter i Kniv­s­ta desig­nat och pro­jek­te­rat, blev i vec­kan Sve­ri­ges förs­ta inter­na­tio­nellt cer­ti­fi­e­ra­de pas­siv­hus­sko­la. […]

Archus seminarieprogram i Almedalen

Lik­som för­ra året finns Archus i Got­land Acti­ves loka­ler på Hamn­ga­tan 4, Vis­by, under Alme­dals­vec­kan. Vi är där var­je dag […]

Brännheta ämnen hos Archus i Almedalen

För and­ra året i rad arran­ge­rar Archus lunch­se­mi­na­ri­er under Alme­dals­vec­kan. Semi­na­ri­er­na inleds tis­da­gen den 30 juni med den kax­i­ga rubri­ken […]

Archus expanderar i Uppsala — rekryterar tre nya landskapsarkitekter

Archus i Upp­sa­la, som slog upp por­tar­na i janu­a­ri 2015 går bra. Så bra att ytter­li­ga­re tre land­skaps­ar­ki­tek­ter nu har […]

Billy Bergåker ny styrelseordförande för Archus

Efter 19 år som sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Archus läm­nar Arne Kjell­berg över ord­fö­ran­de­klub­ban till en annan väl­re­nom­me­rad pro­fil: Bil­ly Ber­gå­ker. – […]

Kokpunkten kan vinna Årets Bygge 2015

Kok­punk­ten är nomi­ne­rad till Årets Byg­ge 2015, en täv­ling som arran­ge­ras av tid­ning­en Byg­gin­du­strin i sam­ar­be­te med Svensk Bygg­tjänst. Täv­ling­en […]

Archus Arkitektur öppnar i Uppsala

Archus Arkitektur expan­de­rar i Mälar­da­len och öpp­nar ett kon­tor i Upp­sa­la. För att leda verk­sam­he­ten i Upp­sa­la har Johan Vest­lund […]

Högåsskolan – Sveriges klimatsmartaste skola

Archus har ska­pat en ener­gi­snål bygg­nad genom att mini­me­ra vär­me­för­lus­ter genom effek­tiv ven­ti­la­tion och ta till­va­ra på vär­men inu­ti – […]

Tyresö View – utmaning och landmärke

Ett 24 våning­ar högt bostads­hus i svart och vitt, inspi­re­rat av hög­hu­sen i Hong Kong, var en utma­ning för Archus. […]

Cykelvasan – team Archus tar fart för 2015

Sam­ma sträc­ka som det van­li­ga Vasa­lop­pet – fast på mountain­bi­ke. I mit­ten av augusti del­tog fle­ra Archus­per­so­ner i Cykel­va­san 90 […]