Ny detaljplan för Södra Källtorp, Västerås

Föregående  projekt
Archus-Sodra-kalltorp-landskapsarkitektur_n1
Archus-Sodra-kalltorp-landskapsarkitektur_n2
Archus-Sodra-kalltorp-landskapsarkitektur_n3
Archus-Sodra-kalltorp-landskapsarkitektur_n4
Archus-Sodra-kalltorp-landskapsarkitektur_n5
Nästa projekt

Ny detaljplan för Södra Källtorp, Västerås

Uppdraget startade men en vinst i ett parallellt uppdrag 2014. Archus fick där efter uppgiften att arbeta fram en ny detaljplan för 550 bostäder, boende för äldre, förskola och aktivitetsområden med idrottshall, friidrotts‐och lek och parkområden. Med Archus kompetenser inom planering i tidiga skeden utvecklas området Södra Källtorp till en ny stadsdel.

Underlag för ny detaljplan
Uppgiften i planskedet var att hitta en bebyggelsestrategi för en tät och småskalig bebyggelse på ett kuperat område, där en stor gymnasieskola skulle rivas för att ge plats för nytt äldreboende och förskola. Att hitta en bra lösning med hänsyn till dagvatten, masshantering och vägbuller var också en viktig uppgift att lösa då det kuperade planområdet har låglänta fuktiga områden och ligger i direkt anslutning till både E18 och Vallbyleden.

Stadsbyggnadskonceptet utgår från ett tät, varierad bebyggelse i 2-4 våningar med intima stadsrum, gaturum och små trädgårdar. Trots tätheten har området fått en tydlig grön karaktär. Naturmarksområden och värdefulla träd och bergspartier sparas i strategiska lägen, samtidigt som byggnaderna får trädgårdar, gemensamma parkrum och promenadstråk som kopplar till närliggande friluftsstråk. Även bullernivåer har tagits i beaktning, genom att arbeta nära akustiker för att hitta lösningar för bullerskydd som kunde godkännas av berörda myndigheter.

Uppdraget har varit komplext med många olika beställare och viljor. Metoden har varit att Archus arbetat aktivt tillsammans med sina beställare i workshop-baserade möten för att på ett kreativt sätt hitta fram till bärande koncept och gestaltningsidéer. Uppdraget har även inneburit att bistå Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för Södra Källtorp i juli 2018 och i mars 2019 vann den laga kraft.

”Området innehåller vacker natur med kuperade skogsbevuxna höjder med stora träd men också en dalgång med fuktängar. En utmaning var att utforma det tätbebyggda området och samtidigt ta till vara på och utveckla områdets naturkaraktär.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

Ny detaljplan för Södra Källtorp, Västerås

Uppdragsgivare:
Södra Källtorp Exploatering AB
Kärnhem
HSB Mälardalen
Aroseken
Mälarvillan
Teknik- och fastighetsförvaltningen Västerås

Ort:
Västerås

Status:
2018

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA
Therese Nyberg, arkitekt SAR/MSA

SÖDRA KÄLLTORP, VÄSTERÅS

Ny detaljplan för Södra Källtorp, Västerås

Uppdraget startade men en vinst i ett parallellt uppdrag 2014. Archus fick där efter uppgiften att arbeta fram en ny detaljplan för 550 bostäder, boende för äldre, förskola och aktivitetsområden med idrottshall, friidrotts‐och lek och parkområden. Med Archus kompetenser inom planering i tidiga skeden utvecklas området Södra Källtorp till en ny stadsdel.

Underlag för ny detaljplan
Uppgiften i planskedet var att hitta en bebyggelsestrategi för en tät och småskalig bebyggelse på ett kuperat område, där en stor gymnasieskola skulle rivas för att ge plats för nytt äldreboende och förskola. Att hitta en bra lösning med hänsyn till dagvatten, masshantering och vägbuller var också en viktig uppgift att lösa då det kuperade planområdet har låglänta fuktiga områden och ligger i direkt anslutning till både E18 och Vallbyleden.

Stadsbyggnadskonceptet utgår från ett tät, varierad bebyggelse i 2-4 våningar med intima stadsrum, gaturum och små trädgårdar. Trots tätheten har området fått en tydlig grön karaktär. Naturmarksområden och värdefulla träd och bergspartier sparas i strategiska lägen, samtidigt som byggnaderna får trädgårdar, gemensamma parkrum och promenadstråk som kopplar till närliggande friluftsstråk. Även bullernivåer har tagits i beaktning, genom att arbeta nära akustiker för att hitta lösningar för bullerskydd som kunde godkännas av berörda myndigheter.

Uppdraget har varit komplext med många olika beställare och viljor. Metoden har varit att Archus arbetat aktivt tillsammans med sina beställare i workshop-baserade möten för att på ett kreativt sätt hitta fram till bärande koncept och gestaltningsidéer. Uppdraget har även inneburit att bistå Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för Södra Källtorp i juli 2018 och i mars 2019 vann den laga kraft.

”Området innehåller vacker natur med kuperade skogsbevuxna höjder med stora träd men också en dalgång med fuktängar. En utmaning var att utforma det tätbebyggda området och samtidigt ta till vara på och utveckla områdets naturkaraktär.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

Ny detaljplan för Södra Källtorp, Västerås

Uppdragsgivare:
Södra Källtorp Exploatering AB
Kärnhem
HSB Mälardalen
Aroseken
Mälarvillan
Teknik- och fastighetsförvaltningen Västerås

Ort:
Västerås

Status:
2018

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA
Therese Nyberg, arkitekt SAR/MSA