Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Idrottsparken

Inom planområdet har Archus på uppdrag av IFK Norrköping tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som möjliggör ca 260 nya bostäder i direkt anslutning till arenan i centrala Norrköping.

Bakgrund och förutsättning

Norrköpings kommun hade tagit fram ett skissförslag för hur de gamla träningsplanerna kunde bebyggas. IFK tog hjälp av Archus för att ta fram ett nytt förslag som bättre nyttjade platsens potential. En viktig utgångspunkt var att det nya bostadsområdet anpassas till fungerande logistik kring arenan gällande säkerhetszon vid högriskmatcher.

Stadsbyggnadsidé

På platsen sker en övergång mellan storskalighet och småskalighet. Mellan den egna bostaden och stadsdelens gemensamma gårdsrum, gaturum, parker och torg. Här möter de nya kvarteren en stadsdel i förvandling, med en livlig arena i norr och en tillkommande moské i söder. Huskropparna ligger som en yttre krans där de tydligt definierar gatorna samtidigt som de bidrar till att skapa en skyddad inre gårdsmiljö. Närmare berget och bryts de slutna kvarteren upp för att möta punkthusen på andra sidan gatan och släppa in ljus i gaturummet. Kvarterens garage är i två plan och till hälften nedsänkta under gårdsbjälklagen vilket medför att gårdarna blir halvt upphöjda, mer privata, samtidigt som det första bostadsplanet kommer upp en bit från gatan och minskar direkt insyn från förbipasserande. I korsningspunkten mellan Supportergatan och Målgränd ligger det symboliska gröna hjärtat. För stadsdelen blir det en gångfartsgata med inslag av grönska breddar upp och kopplar samman berget med Ektorpsgatan och i sin förlängning Karlhedsparken och kvarteren vid Målgränd. De nya bostadskvarteren bildar en stadsmässig fond mot Ektorpsgatan. Här är taklandskapet relativt strikt med takfot på den fjärde våning och därefter branta valmade tak som bryts igenom av takkupor och burspråk och inredda vindsvå¬ningar. Mot den inre delen av Supportergatan får kvarteret en mer dynamisk karaktär. Här dockar två punkthus i kvarterens ytterhörn med flacka tak och indragna takvåningar som möjlig¬gör terrasser runt hela huset. Mot Ektorpsgatan är fasaderna strikta och hämtar i inspiration från äldre stadsbyggnadsstrukturen i centrum med en med markerad entrévåning med möjlighet till högre rumshöjd. Balkongerna mot gatan är grunda och blir en del av det arkitektoniska fasaduttrycket. Mot gården gestaltas husen med en friare karaktär där både balkonger och fasadgestaltning har en mer flexibel och tillåtande karaktär.

Utformning av gaturummen

En stor del i syftet med planarbetet är att möjliggöra för gaturum som är funktionella och trivsamma för människor att vistas på. Fokus har varit att säkerställa grönska i gatan, men också att skapa platsbildningar längs med gatan. Ett exempel är hur fokus har lagts på ett grönt stråk i förlängningen av Målgränd, som möter upp en platsbildning mot Ektorpsgatan. Det är den allmänna platsen som mer än något annat binder samman helheten i planförslaget. Det otämjda naturområdet uppe på berget bjuds in och vävs ihop med de nya bostadskvarteren.

Såpkullen

Tjänster
Arkitektur
Fastighetsutveckling
Landskap
Transaktionsrådgivning
Segment
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
IFK Norrköping
Ort
Norrköping
Status
2020–2024

Team

Porträttbild av Therese Nyberg, arkitekt på Archus

Therese Nyberg

Arkitekt SAR/MSA
Porträttbild av Johnnie Pettersson, VD för Archus AB och senior advisor

Johnnie Pettersson

Grundare / Affärsutvecklare / Arkitekt
Porträttbild av Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt på Archus

Elisabeth Hagströmer

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Felix Ridderström

Transaktionsrådgivare
Porträttbild av Mikael Lundahl, illustratör på Archus

Mikael Lundahl

Illustratör

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.