Archus
Arkitektur

Av utma­ning­ar inom pro­jekt­ut­veck­ling ska­par vi håll­bar arkitektur med spets och finess. Genom idé och ini­ti­a­tiv är vår utgångs­punkt att ska­pa goda affä­rer för våra kun­der, bland våra kun­der. Upp­stic­ka­ran­dan och orken att stäl­la frå­gor och söka svar har följt Archus Arkitektur sedan star­ten 1986.

Våra tjänster

Att rita mor­gon­da­gens bostä­der, sko­lor, shop­ping­cen­ter, hotell eller infra­struk­tur är en del av vår var­dag, lik­som att arbe­ta med pro­jek­te­ring, utred­ning­ar, inred­ning och land­skaps­de­sign.

Kort och gott arbe­tar vi med arkitektur, både utan­på och inu­ti.

Samhällsplanering

Bostäder

Utbildning

Kontor

Industri

Publika byggnader

Retail

Hotell

Inredning

Infrastruktur

Landskap

Restaurang

Detaljplaner

Logistik