Ökad bostadsproduktion

  Den rådande bostadsbristen gjorde att gjorde att Falun, Borlänge och Mora kommun behövde öka bostadsbyggandet, samtidigt som det var viktigt att få in nya aktörer i kommunerna. Men hur skulle dessa lockas att bygga bostäder i nya städer, där de inte funnits tidigare?

  Plats: Dalarna
  Projekttyp: Rådgivning
  Uppdragsgivare: Falun, Borlänge och Mora kommun

  Kun­dens utma­ning

  Den rådan­de bostads­bris­ten gjor­de att gjor­de att Falun, Bor­länge och Mora kom­mun behöv­de öka bostads­byg­gan­det, sam­ti­digt som det var vik­tigt att få in nya aktö­rer i kom­mu­ner­na. Men hur skul­le des­sa loc­kas att byg­ga bostä­der i nya stä­der, där de inte fun­nits tidi­ga­re? Archus Development fann att det kräv­des läg­re trösklar, som i prak­ti­ken bety­der att aktö­rer­na behöv­de utrus­tas med kun­skap om kom­mu­ner­na och dess för­ut­sätt­ning­ar samt påvi­sa att det finns en lön­sam­het i att byg­ga bostä­der i regi­o­nen.

  Archus Deve­lop­ments lös­ning
  Vi scan­na­de kom­mu­ner­na och iden­ti­fi­e­ra­de när­ma­re 80 attrak­ti­va tom­ter. På des­sa gjor­des beräk­ning­ar av möj­lig bostads­vo­lym, kal­kyl och ris­ka­na­lys. Mate­ri­a­let visa­de en enorm poten­ti­al i de aktu­el­la kom­mu­ner­na.

  För att väs­sa kom­mu­ner­nas inter­na pro­ces­ser i syf­te att stär­ka sin attrak­tions­kraft hos explo­a­tö­rer­na utbil­da­des kom­mu­nens poli­ti­ker och tjäns­te­män om explo­a­tö­rer­nas för­ut­sätt­ning­ar och vad som för dem gör det mins­kar kost­na­der, risk och gör det attrak­tivt att byg­ga just i den kom­mu­nen.

  Resul­tat
  Ett 50-tal bostads­ex­plo­a­tö­rer upp­vak­ta­des och bear­be­ta­des vil­ket har inne­bu­rit ett inträ­de av nya aktö­rer till regi­o­nen. Fler­ta­let explo­a­tö­rer fick upp ögo­nen för Dala­re­gi­o­nen sam­ti­digt som kom­mu­ner­na fick mod att väl­ja ”rätt” tom­ter ur ett mark­nads­per­spek­tiv att explo­a­te­ra.

  DELA
  Share