Lötängen, Knivsta

  Lötängen står inför en stor förvandling då industriområdet byts ut till en levande och aktiv stadsdel innehållande 1200–1400 nya bostäder, en skola samt förskola. Med sitt kommunikationsnära läge och närhet till naturmark, kommer det nya bostadsområdet kännetecknas av en modern småstad och bidra till trygghet, trivsel och hemkänsla. Genom att utnyttja det kollektivnära läget skapas en attraktiv stadsdel som blir en integrerad del av Knivsta. Parallellt med bostäderna kommer även en blandning av verksamheter som förskola, skola, handel och service att byggas. Archus driver utvecklingen för fastighetsägarna Svevia, Amymone och Alsike Maskin.

  Uppdragsgivare: Svevia, Amymone och Alsike Maskin.

   

  Lötäng­en står inför en stor för­vand­ling då indu­stri­om­rå­det byts ut till en levan­de och aktiv stads­del inne­hål­lan­de 1200–1400 nya bostä­der, en sko­la samt för­sko­la. Med sitt kom­mu­ni­ka­tionsnä­ra läge och när­het till natur­mark, kom­mer det nya bostads­om­rå­det kän­ne­teck­nas av en modern små­stad och bidra till trygg­het, triv­sel och hem­käns­la. Genom att utnytt­ja det kol­lek­tiv­nä­ra läget ska­pas en attrak­tiv stads­del som blir en inte­gre­rad del av Kniv­s­ta. Paral­lellt med bostä­der­na kom­mer även en bland­ning av verk­sam­he­ter som för­sko­la, sko­la, han­del och ser­vice att byg­gas.

  Archus dri­ver utveck­ling­en för fas­tig­hets­ä­gar­na Sve­via, Amy­mo­ne och Alsi­ke Maskin.

  DELA
  Share