Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Naturskönt landskap med praktisk samhällsfunktion

Archus landskapsarkitekter har på uppdrag av Bonava och Sigtuna kommun tagit fram programskisser och bygghandlingar för en ny park i utvecklingsområdet Sigtuna Stadsängar. Genom gestaltade element kommer parken uppfylla stadsdelens praktiska funktioner.

Ängparkens förutsättningar och behov

Området kring den nya Ängsparken omgärdas av ny bostadsbebyggelse, med vårdboende, centrumtorg, livsmedelsbutik och service. Genom parken går ett gång- och cykelstråk som knyter samman det nya bostadskvarteret, handelstorg och busshållplatser. Läget intill en cirkulationsplats där två infartsleder strålar samman är en utmaning för utformningen av projektet. Parken behöver dessutom gestaltas med funktion av fördröjningsmagasin för stadsdelens dagvatten vid kraftiga skyfall — ett behov som Archus kompetens kan svara upp mot.

En hållbar park för samhälle och boende

Archus lösning kommer svara upp mot behovet av grönska, växtlighet, dagvatten och social hållbarhet. Parkens gröna del utformas med en skålad ängsyta, en så kallad torrdamm som rymmer stora mängder dagvatten och mjukt formade kullar som skapar skydd mot den närliggande vägen. Områdets befintliga karaktärsväxter återplanteras i parken för att gynna den biologiska mångfalden och en träbrygga byggs vid torrdammen utrustad med sittplatser i det soliga läget. Gångstråket kopplas till bostadskvarteret, för att också vårdboendet ska ges möjlighet att glädjas åt parken. Parken blir också ett tillskott för bygdens lokala aktörer, med det lokala gymmet som redan nu planerar för utomhusaktiviteter i grönområdet.

”Det är spännande att man drivit upp nya fruktträd av sticklingar från den ca 200 år gamla apeln som växer i området och att de nya träden nu ska planteras ut i parken. Sorten har fått namnet Sigtuna Sur.”

Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA och uppdragsansvarig

Sigtuna Stadsängar – Ängsparken

Tjänster
Arkitektur
Segment
Landskap
Uppdragsgivare
Bonava Sigtuna kommun
Status
2020

Team

Ingalill Nahringbauer

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.