Våra tjänster

Genomförande

Som pro­jekt­ge­nom­fö­ra­re arbe­tar vi som fri­ståen­de bygg­her­re­om­bud och säker­stäl­ler så att ingen­ting går snett i pro­jek­tet. Vi hjäl­per till med bland annat sam­råd, bygg­lov, upp­hand­ling, pro­jekt­led­ning, kost­nads­styr­ning och slut­li­gen besikt­ning.

Vi är allt­så en obe­ro­en­de partner som arbe­tar både för pri­va­ta och kom­mer­si­el­la  fas­tig­hets­bo­lag. Vi står på bestäl­la­rens sida.

Den anri­ka gam­la indu­stri­bygg­na­den skul­le kon­ver­te­ras full­stän­digt till ett modernt kon­tors- och möteskon­cept. Archus Part­ners upp­drag var att pro­jekt­le­da hel­he­ten och ombygg­na­tio­nen av den anri­ka och centralt beläg­na bygg­na­den i Mimer­kvar­te­ret i Väs­terås.

Pro­jekt­typ: Pro­jekt­led­ning
Upp­drags­gi­va­re: Kungs­le­den