Våra tjänster

Genomförande

Som pro­jekt­ge­nom­fö­ra­re arbe­tar vi som fri­ståen­de bygg­her­re­om­bud och säker­stäl­ler så att ingen­ting går snett i pro­jek­tet. Vi hjäl­per till med bland annat sam­råd, bygg­lov, upp­hand­ling, pro­jekt­led­ning, kost­nads­styr­ning och slut­li­gen besikt­ning.

Vi är allt­så en obe­ro­en­de partner som arbe­tar både för pri­va­ta och kom­mer­si­el­la  fas­tig­hets­bo­lag. Vi står på bestäl­la­rens sida.

Tunboskolan, Hallstahammar
Tun­bo­sko­lan i Kol­bäck är en kom­bi­ne­rad mel­lan- och hög­sta­di­e­sko­la med cir­ka 200 ele­ver för­de­la­de på års­kur­ser­na fem till och med nio. Nu när den nya fly­gel­bygg­na­den står klar kom­mer sko­lan att inrym­ma ett full­stän­digt mel­lan­sta­di­um. Pro­jek­tet, som Archus Partner dri­ver åt Hall­sta­ham­mars kom­mun, omfat­tar bland annat en till­bygg­nad av en ny fly­gel om 1 100 kvm. Fly­gel­bygg­na­den inne­hål­ler lek­tions­sa­lar med till­hö­ran­de grupp­rum för års­kur­ser­na fyra till och med sex. Även det nya skol­bib­li­o­te­ket (som alla ele­ver på sko­lan kan utnytt­ja) har pla­ce­rats i fly­gel­bygg­na­den.

Pro­jekt­typ: Pro­jekt­led­ning
Upp­drags­gi­va­re: Hall­sta­ham­mars kom­mun

Den anri­ka gam­la indu­stri­bygg­na­den skul­le kon­ver­te­ras full­stän­digt till ett modernt kon­tors- och möteskon­cept. Archus Part­ners upp­drag var att pro­jekt­le­da hel­he­ten och ombygg­na­tio­nen av den anri­ka och centralt beläg­na bygg­na­den i Mimer­kvar­te­ret i Väs­terås.

Pro­jekt­typ: Pro­jekt­led­ning
Upp­drags­gi­va­re: Kungs­le­den