Våra tjänster

Fastighetsutveckling

Genom gedi­gen kom­pe­tens ska­par Archus Partner vär­de och trygg­het för sina kun­der.  Vi leve­re­rar tjäns­ter inom ett fler­tal seg­ment såsom bostads­ut­veck­ling, kom­mer­si­el­la loka­ler och indu­stri. Här ser du ett axplock av våra pro­jekt.

Å ena sidan centralt, vac­kert och sjö­nä­ra, å and­ra sidan nära en gam­mal sop­tipp som alst­rar bio­gas. Så ser för­ut­sätt­ning­ar­na ut för Spel­ha­gen i Nykö­ping, där Archus Partner dri­ver detalj­pla­ne­ar­be­te och för dis­kus­sio­ner med Nykö­pings kom­mun. Arbe­tet hand­lar om att för­vand­la en kaj­par­ke­ring till ett bostads­om­rå­de med vac­kert läge nära Nykö­pings muse­um. Totalt 450 lägen­he­ter och 210 gara­ge­plat­ser samt kom­mer­si­el­la ytor ska byg­gas.

Pro­jekt­typ: Pro­jekt­ut­veck­ling
Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern

Bostadsområde i Kista
Hur ska­par man ett trev­ligt bostads­om­rå­de på liten yta i det kon­tor­stä­ta Kis­ta? Den frå­gan har Archus Partner arbe­tat med till­sam­mans med arki­tekt­by­rån Dre­em och ÅWL på upp­drag av Klö­vern. Upp­dra­get inne­bär att dri­va fram detalj­pla­ner till­sam­mans med Stock­holms stad i syf­te att byg­ga 600 lägen­he­ter och 10 000 kvadrat­me­ter loka­ler. Illust­ra­tion: Dre­em

Pro­jekt­typ: Pro­jekt­ut­veck­ling
Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern

Resecentrum
Ett stort områ­de i direkt anslut­ning till Väs­terås nya rese­cent­rum har bör­jat växa fram. Totalt byggs 35 000 kvadrat­me­ter kon­tor och 500 lägen­he­ter inom en tio­års­pe­ri­od. Archus Partner dri­ver pro­jekt­ut­veck­ling­en åt Klö­vern. En del av utma­ning­ar­na är att han­te­ra när­he­ten till tåg­tra­fi­ken, som inne­bär höga krav på han­te­ring av ljud, vib­ra­tio­ner och far­ligt gods. Dess­utom ska områ­det stic­ka ut och bju­da på intres­san­ta lös­ning­ar.

Pro­jekt­typ: Pro­jekt­ut­veck­ling
Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern

Nytt sjönära Västerås
Under­lag till detalj­plan, för­hand­ling­ar med Väs­terås stad, dia­log med arki­tek­ter­na och pla­ne­ring för hur de oli­ka etap­per­na ska delas upp. Det är en del av Archus Part­ners upp­drag för Klö­vern i detalj­pla­ne­ar­be­tet för områ­det Regat­tan i Väs­terås. Ett bostads­om­rå­de som kom­mer att rym­ma 1250 lägen­he­ter när det är helt utbyggt om 15 år.

Pro­jekt­typ: Pro­jekt­ut­veck­ling
Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern