Archus ritar aktivitetsbaserad skola med massivträstomme

Förs­ta spad­ta­get av nya Valla­sko­lan togs för ett år sen och nu står bygg­na­den på plats i sin hel­het. På vis­sa stäl­len bör­jar den vack­ra tegel­fa­sa­den dyka upp, på and­ra stäl­len syns sko­lans mas­siv­trästom­me.

Joanna Berg och Christian Dahlman till Archus styrelse

Joan­na Berg från Atri­um Ljung­berg och Christi­an Dahl­man från Mal­mö City­fas­tig­he­ter val­des till nya sty­rel­se­le­da­mö­ter vid Archus AB:s års­stäm­ma den […]

Archus rekryterar marknads- och kommunikationschef från Newsec

Archus rekry­te­rar Nina Ekman i en ny funk­tion som mark­­­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef. Som ansva­rig för kon­cer­nens kom­mu­ni­ka­tion kom­mer stort fokus […]

Archus Partner expanderar

Archus Partner fick en riv­start när bola­get eta­ble­ra­des för 2,5 år sedan. Sedan dess har per­so­nal­styr­kan för­dubb­lats och utö­kas nu […]

Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re. Till […]

Vi ses väl i Almedalen?

Även i år kom­mer Archus att fin­nas på plats i Alme­da­len för att ming­la och del­ta i semi­na­ri­er kring sam­hälls­ut­veck­ling. Ombord på kog­gen Roter Teu­fel bju­der vi på ming­el.

Archus Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re.

Byggnad 26 – ett nytt kontors- och möteskoncept

Archus ska­par på upp­drag av Kungs­le­den ett modernt kon­tors- och möteskon­cept i anri­ka och centralt beläg­na Mimer­kvar­te­ret i Väs­terås. Två av Archus tre bolag är enga­ge­ra­de i upp­dra­get.

Archus Partner expanderar – välkommen Cassandra!

I feb­ru­a­ri expan­de­ra­de Archus Partner med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re, Cas­sand­ra Ton­de, byg­gin­gen­jör som ska job­ba som pro­jekt­le­da­re.

Nytt resecentrum i Västerås – ett utmanande uppdrag

Ett stort områ­de i direkt anslut­ning till Väs­terås nya rese­cent­rum hål­ler på att växa fram med 35 000 kvadrat­me­ter kon­tor och 500 lägen­he­ter. Archus Partner dri­ver pro­jekt­ut­veck­ling­en på upp­drag av Klö­vern.

Nytt bostadsområde i kontorstäta Kista

Hur ska­par man ett trev­ligt bostads­om­rå­de på liten yta i det kon­tor­stä­ta Kis­ta? Den frå­gan har Archus Partner arbe­tat med till­sam­mans med arki­tekt­by­rån Dre­em och ÅWL på upp­drag av Klö­vern.

Sjönära bostadsrätter utmanar detaljplanearbetet

Å ena sidan centralt, vac­kert och sjö­nä­ra, å and­ra sidan nära en gam­mal sop­tipp som alst­rar bio­gas. Så ser för­ut­sätt­ning­ar­na ut för Spel­ha­gen i Nykö­ping, där Archus Partner dri­ver detalj­pla­ne­ar­be­te och för dis­kus­sio­ner med Nykö­pings kom­mun.

Lyhörd projektledning ger smidiga skolrenoveringar

Hur får man reno­ve­ring­en av tre sko­lor att fun­ge­ra så bra som möj­ligt för kom­mu­nen, byg­gent­re­pre­nö­rer, rek­to­rer och ele­ver utan att för­drö­ja tid­pla­nen? Lös­ning­en blev att ta in Archus Partner som över­gri­pan­de pro­jekt­le­da­re och stöd åt kom­mu­nen.

Sommaren är äntligen här!

Lagom till mid­som­mar star­tar semest­rar­na för vis­sa, medan and­ra hål­ler ställ­ning­ar­na på kon­to­ren. Hop­pas att du får en rik­tigt bra som­mar!

Partner förstärker ytterligare

Archus Partner fort­sät­ter att växa över för­vän­tan — den 3 juli för­stärks pro­jekt­tea­met med Robert Wisek­ro­na. Robert kom­mer när­mast från […]

Var bygger vi framtidens städer?

För­u­tom under semi­na­ri­et på tis­da­gen, finns vi på plats stör­re delen av vec­kan för möten och ming­el i loka­ler­na och ute på stan.
Hop­pas att vi ses i ett soligt Vis­by!

Välkommen!

Archus Partner expanderar i Uppsala och Stockholm

Archus Partner expan­de­rar ytter­li­ga­re och öpp­nar efter som­ma­ren verk­sam­het även i Upp­sa­la och Stock­holm. Anders Rastin har anställts för att byg­ga upp de nya verk­sam­hets­om­rå­de­na.

Nytt sjönära bostadsområde i Västerås

Under­lag till detalj­plan, för­hand­ling­ar med Väs­terås stad, dia­log med arki­tek­ter­na och pla­ne­ring för hur de oli­ka etap­per­na ska delas upp. Det är en del av Archus Part­ners upp­drag för Klö­vern i detalj­pla­ne­ar­be­tet för områ­det Regat­tan i Väs­terås. Ett bostads­om­rå­de som kom­mer att rym­ma 1250 lägen­he­ter när det är helt utbyggt om 15 år.

Archus Partner expanderar

Archus Partner har anställt Ceci­lia Corell som pro­jekt­le­da­re.

God Jul och gott nytt år!

  öns­kar Archus­gäng­et

Archus kompletterar med nytt bolag

Archus, som star­ta­de för 30 år sedan som en arki­tekt­by­rå, star­ta­de i slu­tet av maj Archus Partner med Patrik Mell­gren […]

Archus möblerar om i bolagsstrukturen

Under som­ma­ren genom­för vi en fusion inom Archus­kon­cer­nen. Syf­tet är att fusio­ne­ra in våra nuva­ran­de bolag ”Archus Arki­tek­ter i Stock­holm […]

Archus kompletterar med nytt bolag

Archus, som star­ta­de för 30 år sedan som en arki­tekt­by­rå, star­tar i dagar­na Archus Partner med Patrik Mell­gren som VD. […]