Archus Partner

Archus Partner age­rar som fri­ståen­de bygg­her­re­om­bud och gör allt från råd­giv­ning till att genom­fö­ra hela pro­jek­tet och ta ansvar för att det blir utfört kor­rekt.

Sak­nar du någon som tar ansvar för att pro­jek­tet går rätt till, från utveck­ling tills att nyck­lar­na sit­ter i dör­ren? Någon som verk­li­gen enga­ge­rar sig och ser till att allt blir rätt utfört in i mins­ta detalj? Det gjor­de vi ock­så. Där­för star­ta­de vi Archus Partner 2016.

Från vision till verklighet

Archus Partner leve­re­rar tjäns­ter inom ett fler­tal seg­ment såsom bostads­ut­veck­ling, kom­mer­si­el­la loka­ler och indu­stri.

Management

 • Sty­rel­se­upp­drag
 • Före­tags­led­ning
 • Verk­sam­hets­ut­veck­ling
 • Råd­giv­ning

Projektutveckling

 • För­pro­jekt
 • Utred­ning­ar
 • Dri­ver detalj­pla­ner
 • Inve­ste­rings­kal­ky­ler
 • Under­lag för inrikt­nings­be­slut
 • Råd­giv­ning
 • Sam­råd
 • Bygg­lov

Genomförande

 • Fri­ståen­de bygg­her­re­om­bud
 • För­fråg­nings­un­der­lag
 • Upp­hand­ling
 • Pro­jekt­led­ning
 • Kost­nads­styr­ning
 • Besikt­ning

Kontakt

Vem vill du pra­ta med >
Anders Rastin
Pro­jekt­ut­veck­la­re
Cas­sand­ra Ton­de
Pro­jekt­le­da­re
Ceci­lia Corell
Pro­jekt­le­da­re
Dani­el Mar­ja­maa
Pro­jekt­le­da­re
Fan­ny Fors­sell
Pro­jekt­le­da­re
Mikael Anders­son
Patrik Mell­gren
VD Archus Partner
Robert Wisek­ro­na
Pro­jekt­le­da­re
Tho­mas Rylan­der
Pro­jekt­ut­veck­la­re
Åsa Bloms­ter­ha­ge
Pro­jekt­ut­veck­la­re