Våra tjänster

Rådgivning

– Exter­na ögon med opar­tis­ka för­slag

Archus Development har stor kun­skap och erfa­ren­het av den offent­li­ga och pri­va­ta sek­torn. Vi för­står både hur stor­fö­re­tag och kom­mu­ner fun­ge­rar. Vi är ett boll­plank i er stads­ut­veck­ling. Som opar­tis­ka råd­gi­va­re ger vi för­slag på hur ni kan effek­ti­vi­se­ra kom­mu­nens inve­ste­ring­ar. Vi dri­ver även utveck­lings­pro­jekt som pro­jekt­le­da­re. Som erfar­na för­hand­la­re anli­tas vi ofta för att ge en second opi­ni­on på oli­ka avtal, affärs­upp­lägg och för­hand­ling­ar. Vi på Archus Development kom­mer att stäl­la de pro­vo­ka­ti­va frå­gor­na, lyss­na in, dis­ku­te­ra nya infalls­vinklar och dri­va de kom­plexa pro­ces­ser­na. Allt för att ni ska få en lång­sik­tigt håll­bar stads­ut­veck­ling.

Exem­pel på upp­drag: boll­plank, second opi­ni­ons råd­gi­va­re till sty­rel­ser, kon­cern­led­ning­ar och poli­ti­ker. Fas­tig­hets­stra­te­gi­er och för­hand­ling­ar.

Ökad bostadsproduktion
Den rådan­de bostads­bris­ten gjor­de att gjor­de att Falun, Bor­länge och Mora kom­mun behöv­de öka bostads­byg­gan­det, sam­ti­digt som det var vik­tigt att få in nya aktö­rer i kom­mu­ner­na. Men hur skul­le des­sa loc­kas att byg­ga bostä­der i nya stä­der, där de inte fun­nits tidi­ga­re?

Plats: Dalar­na
Pro­jekt­typ: Råd­giv­ning
Upp­drags­gi­va­re: Falun, Bor­länge och Mora kom­mun

Heby kom­mun har behov av ett vård- och omsorgs­bo­en­de och poli­ti­ker­na har beslu­tat att 80 nya plat­ser ska byg­gas. Men kom­mu­nen vill inte själ­va äga och för­val­ta bygg­na­den var­för mark­na­dens aktö­rer mås­te upp­vak­tas. Archus Development hjäl­per kom­mu­nen att beskri­va öns­ka­de funk­tio­ner i boen­det, samt genom en dia­log­ba­se­rad för­hand­ling med mark­na­den få fram ett köpe­av­tal för mark, med till­hö­ran­de hyres­av­tal och genom­fö­ran­de­av­tal.

Plats: Dalar­na
Pro­jekt­typ: Råd­giv­ning
Upp­drags­gi­va­re: Heby Kom­mun

Kristiansborgsbadet
Väs­terås stad öpp­nar våren 2019 ett nytt bad­hus och beslu­ta­de där­för att avytt­ra det anri­ka bad­hu­set Kristi­ans­borg till en pri­vat aktör. Kom­mu­nens krav på den nya aktö­ren är att det ska vara vat­ten kvar i den sto­ra bas­säng­en för all­män­he­ten. Archus Development bistod kom­mu­nen med att för­hand­la med mark­na­dens aktö­rer, i ett dia­log­ba­se­rat för­fa­ran­de, för för­sälj­ning av bad­hus och bygg­rät­ter för bostä­der i den omgi­van­de par­ken. Upp­dra­get hand­la­de ock­så om att han­te­ra opi­ni­on, gran­nar, få fram den bäs­ta affä­ren för kom­mu­nens eko­no­mi, vär­de­ra det fram­ti­da vär­det av verk­sam­he­ten för väs­terå­sar­na samt till­se att bostä­der­na blir rätt till anta­let vägt mot explo­a­te­ring­en i par­ken. Development råd­gjor­de och följ­de dess­utom detalj­pla­ne­pro­ces­sen för att för­säk­ra att den gick hand i hand med ambi­tio­ner­na i över­ens­kom­mel­sen kring fas­tig­he­tens utveck­ling.

Plats: Väs­terås
Pro­jekt­typ: Råd­giv­ning
Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås kom­mun