Våra tjänster

Fastighetsutveckling

– Nya idéer och opar­tis­ka infalls­vinklar

Att utveck­la eller omvand­la befint­li­ga fas­tig­he­ter är en kom­plex utma­ning. Fas­tig­he­tens för­ut­sätt­ning­ar för­änd­ras när mark­na­den sväng­er, vakan­ser upp­står eller sta­den utveck­las. Det som en gång var ett B‑läge blir ett A‑läge eller vice ver­sa. Vi ana­ly­se­rar fas­tig­he­ten till­sam­mans med fas­tig­hets­ä­ga­re och fas­tig­hets­för­val­ta­re, vi lyss­nar in för­ut­sätt­ning­ar och gör en ana­lys. Där­ef­ter ger vi nya infalls­vinklar som resul­te­rar i kon­kre­ta för­slag på hur fas­tig­he­ten kan utveck­las. Vi pro­jekt­le­der plan­pro­ces­sen till fär­di­ga bygg­rät­ter.

Exem­pel på upp­drag: pro­ject mana­ge­ment, genom­gång av för­ut­sätt­ning­ar och hyres­kon­trakt, mm. Mas­ter­plan, affärskal­ky­ler, för­ank­ring med myn­dig­he­ter mfl, plan­pro­cess, fas­tig­hets­in­ven­te­ring, utvär­de­ring, för­värv, affärs­ut­veck­ling, mar­kan­vis­nings­täv­ling­ar, för­hand­ling­ar, offent­lig Pri­vat Sam­ver­kan (OPS), fas­tig­hets­stra­te­gi­er, fas­tig­hets­ut­red­ning­ar samt kom­plexa sam­ord­nings­pro­jekt

Från förs­ta affärskal­kyl och besluts­un­der­lag till bygg­herrom­bud för pro­duk­tio­nen och ansvar för hyres­gäst­kon­tak­ter och BRF admi­nist­ra­tion. Så ser upp­dra­get för Diös Fas­tig­he­ter i Falun, som inne­bär att ett fyra våning­ar högt hus med 19 bostads­rät­ter och restau­rang i bot­ten byggs.

Upp­drags­gi­va­re: Diös Fas­tig­he­ter

Diös Fas­tig­he­ter äger Faluns störs­ta gal­le­ria inne­hål­lan­de alla sto­ra varu­mär­ken. Gal­le­ri­an genom­går en total omda­ning som inne­bär ny plan­lös­ning, nya entré­er och nya buti­ker. Archus Development har pro­jekt­lett pro­ces­sen kring för­hand­ling med buti­ker, kon­tak­ter med byg­gent­re­pre­nö­ren, arki­tek­ter, Falu kom­mun med fle­ra. Målet är att för­verk­li­ga Diös ambi­tio­ner med att ska­pa Faluns själv­kla­ra mötes­plats. För­hand­ling och koor­di­ne­ring har varit nyc­kelor­den i pro­jek­tet!