Våra tjänster

Fastighetsutveckling

– Nya idéer och opar­tis­ka infalls­vinklar

Att utveck­la eller omvand­la befint­li­ga fas­tig­he­ter är en kom­plex utma­ning. Fas­tig­he­tens för­ut­sätt­ning­ar för­änd­ras när mark­na­den sväng­er, vakan­ser upp­står eller sta­den utveck­las. Det som en gång var ett B‑läge blir ett A‑läge eller vice ver­sa. Vi ana­ly­se­rar fas­tig­he­ten till­sam­mans med fas­tig­hets­ä­ga­re och fas­tig­hets­för­val­ta­re, vi lyss­nar in för­ut­sätt­ning­ar och gör en ana­lys. Där­ef­ter ger vi nya infalls­vinklar som resul­te­rar i kon­kre­ta för­slag på hur fas­tig­he­ten kan utveck­las. Vi pro­jekt­le­der plan­pro­ces­sen till fär­di­ga bygg­rät­ter.

Exem­pel på upp­drag: pro­ject mana­ge­ment, genom­gång av för­ut­sätt­ning­ar och hyres­kon­trakt, mm. Mas­ter­plan, affärskal­ky­ler, för­ank­ring med myn­dig­he­ter mfl, plan­pro­cess, fas­tig­hets­in­ven­te­ring, utvär­de­ring, för­värv, affärs­ut­veck­ling, mar­kan­vis­nings­täv­ling­ar, för­hand­ling­ar, offent­lig Pri­vat Sam­ver­kan (OPS), fas­tig­hets­stra­te­gi­er, fas­tig­hets­ut­red­ning­ar samt kom­plexa sam­ord­nings­pro­jekt

Lötängen, Knivsta
Lötäng­en står inför en stor för­vand­ling då indu­stri­om­rå­det byts ut till en levan­de och aktiv stads­del inne­hål­lan­de 1200–1400 nya bostä­der, en sko­la samt för­sko­la. Med sitt kom­mu­ni­ka­tionsnä­ra läge och när­het till natur­mark, kom­mer det nya bostads­om­rå­det kän­ne­teck­nas av en modern små­stad och bidra till trygg­het, triv­sel och hem­käns­la. Genom att utnytt­ja det kol­lek­tiv­nä­ra läget ska­pas en attrak­tiv stads­del som blir en inte­gre­rad del av Kniv­s­ta. Paral­lellt med bostä­der­na kom­mer även en bland­ning av verk­sam­he­ter som för­sko­la, sko­la, han­del och ser­vice att byg­gas. Archus dri­ver utveck­ling­en för fas­tig­hets­ä­gar­na Sve­via, Amy­mo­ne och Alsi­ke Maskin.

Upp­drags­gi­va­re: Sve­via, Amy­mo­ne och Alsi­ke Maskin.

Söd­ra Käll­torp – från idé till pro­jekt­led­ning av ny stads­del Vad gör man av en snart tom gym­na­sie­sko­la på 35 000 kvadrat­me­ter? På upp­drag av Väs­terås stad tog Development år 2013 fram tre oli­ka för­slag med affärskal­ky­ler, utbygg­nads­struk­tur och pro­cess för utveck­ling. Sedan dess har Development upp­dra­get att rea­li­se­ra pla­ner­na med f för­sko­la, ett trygg­hets­bo­en­de, ett vård- och omsorgs­bo­en­de med 120 plat­ser samt 550 bostä­der. Upp­dra­get inne­bär även att för­hand­la fram för­sälj­ning och inhyr­ning inför bygg­na­tion av sam­hälls­fas­tig­he­ter­na, att dri­va pro­ces­sen kring val av bostads­ak­tö­rer via en mar­kan­vis­nings­pro­cess. I upp­dra­get ingår även att arbe­ta med alla affärs- och genom­fö­ran­de­frå­gor i pro­jek­tet, samt att stöt­ta Väs­terås stads plan­hand­läg­ga­re i detalj­pla­ne­ar­be­tet.

Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås stad

Från förs­ta affärskal­kyl och besluts­un­der­lag till bygg­herrom­bud för pro­duk­tio­nen och ansvar för hyres­gäst­kon­tak­ter och BRF admi­nist­ra­tion. Så ser upp­dra­get för Diös Fas­tig­he­ter i Falun, som inne­bär att ett fyra våning­ar högt hus med 19 bostads­rät­ter och restau­rang i bot­ten byggs.

Upp­drags­gi­va­re: Diös Fas­tig­he­ter

Diös Fas­tig­he­ter äger Faluns störs­ta gal­le­ria inne­hål­lan­de alla sto­ra varu­mär­ken. Gal­le­ri­an genom­går en total omda­ning som inne­bär ny plan­lös­ning, nya entré­er och nya buti­ker. Archus Development har pro­jekt­lett pro­ces­sen kring för­hand­ling med buti­ker, kon­tak­ter med byg­gent­re­pre­nö­ren, arki­tek­ter, Falu kom­mun med fle­ra. Målet är att för­verk­li­ga Diös ambi­tio­ner med att ska­pa Faluns själv­kla­ra mötes­plats. För­hand­ling och koor­di­ne­ring har varit nyc­kelor­den i pro­jek­tet!
Kop­parlun­den – pro­jekt­sam­ord­na­re med 40-års­per­spek­tiv. Fas­tig­hets­ä­gar­na i Kop­parlun­den har enga­ge­rat Archus Development för att dri­va deras frå­gor kring utveck­ling­en av Kop­parlun­den. Ett områ­de som ska omstäl­las från ett stängt indu­stri­om­rå­de till en levan­de stads­del med såväl bostä­der som arbets­plat­ser och kul­tur­lo­ka­ler. Archus Deve­lop­ments upp­drag är att för fas­tig­hets­ä­gar­nas räk­ning för­hand­la fram kost­nads­för­del­ning för explo­a­te­ring av gator, park­mark, par­ke­ring­ar samt dri­va på detalj­pla­nen. I upp­dra­get ingår även för­slag på hur den juri­dis­ka situ­a­tio­nen kring befint­li­ga gemen­sam­hets­an­lägg­ning­ar ska för­änd­ras när områ­det väx­er fram.