Våra tjänster

Affärsutveckling

Från idé till fär­dig bygg­rätt

Att lyc­kas ta sig från idé till fär­dig bygg­rätt är en utma­ning som krä­ver erfa­ren­het och kom­pe­tens. Kun­ska­pen om fas­tig­he­tens möj­lig­he­ter och hur oli­ka aktö­rer reso­ne­rar är vik­tigt. Vi använ­der oss av oli­ka pro­ces­ser och är vana att för­hand­la och för­vär­va mark från såväl pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re som kom­mu­ner och pri­vat­per­so­ner. Vårt team har expert­kom­pe­tens från både offent­lig och pri­vat sek­tor.
Vi utveck­lar befint­li­ga fas­tig­he­ter eller ska­par helt nya pro­jek­tidéer från råmark.

Exem­pel på upp­drag: letar upp och för­hand­lar fram mark åt explo­a­tö­rer, scan­nar stä­der, utre­der möj­li­ga utveck­lings­om­rå­den, för­hand­la­re, del­tar i för­värv, del­tar i DD-pro­cess, plan­pro­cess och pro­ject mana­ge­ment.