Våra tjänster

Affärsutveckling

Från idé till fär­dig bygg­rätt

Att lyc­kas ta sig från idé till fär­dig bygg­rätt är en utma­ning som krä­ver erfa­ren­het och kom­pe­tens. Kun­ska­pen om fas­tig­he­tens möj­lig­he­ter och hur oli­ka aktö­rer reso­ne­rar är vik­tigt. Vi använ­der oss av oli­ka pro­ces­ser och är vana att för­hand­la och för­vär­va mark från såväl pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re som kom­mu­ner och pri­vat­per­so­ner. Vårt team har expert­kom­pe­tens från både offent­lig och pri­vat sek­tor.
Vi utveck­lar befint­li­ga fas­tig­he­ter eller ska­par helt nya pro­jek­tidéer från råmark.

Exem­pel på upp­drag: letar upp och för­hand­lar fram mark åt explo­a­tö­rer, scan­nar stä­der, utre­der möj­li­ga utveck­lings­om­rå­den, för­hand­la­re, del­tar i för­värv, del­tar i DD-pro­cess, plan­pro­cess och pro­ject mana­ge­ment.

Söd­ra Käll­torp – från idé till pro­jekt­led­ning av ny stads­del Vad gör man av en snart tom gym­na­sie­sko­la på 35 000 kvadrat­me­ter? På upp­drag av Väs­terås stad tog Development år 2013 fram tre oli­ka för­slag med affärskal­ky­ler, utbygg­nads­struk­tur och pro­cess för utveck­ling. Sedan dess har Development upp­dra­get att rea­li­se­ra pla­ner­na med f för­sko­la, ett trygg­hets­bo­en­de, ett vård- och omsorgs­bo­en­de med 120 plat­ser samt 550 bostä­der. Upp­dra­get inne­bär även att för­hand­la fram för­sälj­ning och inhyr­ning inför bygg­na­tion av sam­hälls­fas­tig­he­ter­na, att dri­va pro­ces­sen kring val av bostads­ak­tö­rer via en mar­kan­vis­nings­pro­cess. I upp­dra­get ingår även att arbe­ta med alla affärs- och genom­fö­ran­de­frå­gor i pro­jek­tet, samt att stöt­ta Väs­terås stads plan­hand­läg­ga­re i detalj­pla­ne­ar­be­tet.

Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås stad

Näsäng­en – håll­bar stads­ut­veck­ling Näsä­gen är en char­mig skär­gårds­stad, bara 30 min från Stock­holms city. En klas­sisk små­stads­mil­jö intill vatt­net med bostä­der, sko­lor, buti­ker, kon­tor, restau­rang­er och ett sju­dan­de folk­liv. Archus Deve­lop­ments roll är att pro­jekt­le­da pro­ces­sen från idé till för­sälj­ning av bygg­rät­ter samt genom­fö­ran­de av infra­struk­tur och bostads­pro­duk­tion. Upp­dra­get inne­bär att vara mar­kä­gar­nas utveck­lings­av­del­ning med totalt ansvar för för­hand­ling­ar kring bland annat för­sälj­ning av bygg­rät­ter mot ett avkast­nings­mål.
Kop­parlun­den – pro­jekt­sam­ord­na­re med 40-års­per­spek­tiv. Fas­tig­hets­ä­gar­na i Kop­parlun­den har enga­ge­rat Archus Development för att dri­va deras frå­gor kring utveck­ling­en av Kop­parlun­den. Ett områ­de som ska omstäl­las från ett stängt indu­stri­om­rå­de till en levan­de stads­del med såväl bostä­der som arbets­plat­ser och kul­tur­lo­ka­ler. Archus Deve­lop­ments upp­drag är att för fas­tig­hets­ä­gar­nas räk­ning för­hand­la fram kost­nads­för­del­ning för explo­a­te­ring av gator, park­mark, par­ke­ring­ar samt dri­va på detalj­pla­nen. I upp­dra­get ingår även för­slag på hur den juri­dis­ka situ­a­tio­nen kring befint­li­ga gemen­sam­hets­an­lägg­ning­ar ska för­änd­ras när områ­det väx­er fram.