Archus ritar aktivitetsbaserad skola med massivträstomme

Förs­ta spad­ta­get av nya Valla­sko­lan togs för ett år sen och nu står bygg­na­den på plats i sin hel­het. På vis­sa stäl­len bör­jar den vack­ra tegel­fa­sa­den dyka upp, på and­ra stäl­len syns sko­lans mas­siv­trästom­me.

Archus utvecklar ny stadsdel i Västerås

Grön ljus för ny stads­del med 700 bostä­der, äldre­bo­en­de, för­sko­la, trygg­hets­bo­en­de i Väs­terås.

Åsa Svedjetun på Archus talar på Riskkapitaldagen Special

Att fyl­la, för­vand­la, utveck­la fas­tig­he­ter och hela kvar­ter med rätt vär­den för att ska­pa attrak­tions­kraft och lön­sam­het – det är […]

Joanna Berg och Christian Dahlman till Archus styrelse

Joan­na Berg från Atri­um Ljung­berg och Christi­an Dahl­man från Mal­mö City­fas­tig­he­ter val­des till nya sty­rel­se­le­da­mö­ter vid Archus AB:s års­stäm­ma den […]

Archus rekryterar marknads- och kommunikationschef från Newsec

Archus rekry­te­rar Nina Ekman i en ny funk­tion som mark­­­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef. Som ansva­rig för kon­cer­nens kom­mu­ni­ka­tion kom­mer stort fokus […]

Archus Development förstärker i Stockholm

Den 1 feb­ru­a­ri för­stär­ker Jör­gen Modig Archus Deve­lop­ments Stock­holms­kon­tor. Jör­gen har lång erfa­ren­het inom affärs­ut­veck­ling och är utbil­dad lant­mä­ta­re med […]

Vi ses väl i Almedalen?

Även i år kom­mer Archus att fin­nas på plats i Alme­da­len för att ming­la och del­ta i semi­na­ri­er kring sam­hälls­ut­veck­ling. Ombord på kog­gen Roter Teu­fel bju­der vi på ming­el.

Archus Development expanderar i Dalarna

Från och med den 15 augusti för­stär­ker Hen­rik Belin kon­to­ret i Bor­länge.

Development firar 5 år och fortsätter att satsa

I dagar­na är det fem år sedan Michael Lar­s­son och Archus star­ta­de Archus Development och en ny era inom Archus star­ta­des.
— Vi trod­de på affärsidén, men räk­na­de inte med att beho­vet av affärs­ut­veck­lings­tjäns­ter inom fas­tig­hets­bran­schen var så stort och att vi skul­le växa så snabbt, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

Archus Development söker affärsutvecklare

Vill du job­ba med affä­rer­na bakom sam­hälls­byg­gan­det, från idé via finan­sie­ring till fär­dig bygg­rätt? Just nu söker Archus Development fler med­ar­be­ta­re som gil­lar att dri­va affä­rer, ta fram utred­ning­ar, för­hand­la och genom­fö­ra sto­ra affä­rer på upp­drag av kun­der.

Affärsstöd med helikopterperspektiv

För­de­len med att anli­ta en kon­sult är att man kan köpa exakt det man behö­ver ha hjälp med och göra res­ten själv. Så reso­ne­ra­de Luleå kom­mun kring mar­kan­vis­ning­ar om Kro­nan­om­rå­det. Här har Archus Development age­rat affärs- och för­hand­lings­stöd i pro­ces­sen. Läs mer här!

Sommaren är äntligen här!

Lagom till mid­som­mar star­tar semest­rar­na för vis­sa, medan and­ra hål­ler ställ­ning­ar­na på kon­to­ren. Hop­pas att du får en rik­tigt bra som­mar!

Var bygger vi framtidens städer?

För­u­tom under semi­na­ri­et på tis­da­gen, finns vi på plats stör­re delen av vec­kan för möten och ming­el i loka­ler­na och ute på stan.
Hop­pas att vi ses i ett soligt Vis­by!

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv

Archus Development har fått i upp­drag av nio oli­ka fas­tig­hets­ä­ga­re att för­vand­la indu­stri­om­rå­det Kop­parlun­den i Väs­terås till ett bostads­om­rå­de med 3000 […]

Välkommen!

Från idé till projektledning av ny stadsdel

Vad gör man med en ned­lagd gym­na­sie­sko­la i ett bra geo­gra­fiskt läge? Den frå­gan över­lät Väs­terås stad till Archus Development […]

God Jul och gott nytt år!

  öns­kar Archus­gäng­et

Jessica Nyman och Veronica Månsson till Archus Development

Archus Development för­stär­ker med två nya med­ar­be­ta­re; Jes­si­ca Nyman kom­mer när­mast från Diös där hon varit affärs­om­rå­des­chef för Dalar­na. Hon […]

Archus Development expanderar

Nya upp­drag, fler med­ar­be­ta­re och nya kon­tor. Det går som tåget för affärs­ut­veck­lings­kon­sul­ter­na Archus Development. På bara tre år har […]

Torbjörn Wiberg – ny senior rådgivare hos Archus Development

Sedan års­skif­tet har Archus Development knu­tit Tor­björn Wiberg som seni­or råd­gi­va­re. Han kom­mer när­mast från en tjänst som fas­tig­hets­di­rek­tör hos […]

Västerås stad sluter ramavtal med Archus Development

I dagar­na blev det klart att Väs­terås stad slu­ter ett flerå­rigt ramav­tal om fas­tig­hets­ut­veck­ling med Archus Development. — Vi är […]

Archus Development etablerar kontor i Dalarna

Archus Development, som på bara två år bli­vit ett av Mälar­da­lens och Dalar­nas mest ton­gi­van­de affärs­ut­veck­lings­fö­re­tag i fas­tig­hets­bran­schen, eta­ble­rar nu […]

Så kan Sveriges bostadskris lösas

Det krävs rejä­la mark­nads­an­pas­sa­de åtgär­der för att ta Sve­ri­ge ur bostads­kri­sen, annars är vi snart till­ba­ka 30 år i tiden, […]