Våra tjänster

Utbildning

Nya lärmil­jö­er stäl­ler krav på en kre­a­tiv och sti­mu­le­ran­de atmo­sfär med vari­a­tio­ner av sto­ra och slut­na rum, som till­sam­mans med öpp­na stu­di­e­mil­jö­er ger möj­lig­he­ter för oli­ka lärsi­tu­a­tio­ner och lek.

Läs om mor­gon­da­gens sko­la >

Vallaskolan
Valla­sko­lan, en akti­vi­tets­ba­se­rad sko­la med mas­siv­trästom­me — På upp­drag av Sala Kom­mun har Archus Arkitektur ritat en ytef­fek­tiv grund­sko­la för Valla­sko­lans låg- och mel­lan­sta­di­um loka­li­se­rat på befint­lig skol­gård intill den anri­ka gam­la Valla­sko­lan. Den nya sko­lan har en bygg­nads­y­ta på cir­ka 6 000 kvadrat­me­ter i tre våning­ar och plats för 525 ele­ver.

Upp­drags­gi­va­re: Sala Kom­mun

Mal­men är en sam­lad för- och grund­sko­la där delar av går­den på sikt ska stäl­las om till enbart för­sko­la. Archus har gestal­tat och pro­jek­te­rat både hus och skol­gård på den kupe­ra­de tom­ten, som har utnytt­jats till ful­lo för att ska­pa ett intres­sant och lek­fullt uttryck i mil­jön.

Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås Stad

Öns­ta är en av fle­ra kon­cept­för­sko­lor som Archus ritat i nära sam­ar­be­te med peda­go­ger och Väs­terås stad. Tan­ken med bygg­na­der­na är att de lätt ska kun­na anpas­sas uti­från verk­sam­he­ter­na och anta­let barn med bibe­hål­len peda­go­gisk kva­li­tet.

Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås stad

Archus har arbe­tat med upp­dra­get med Widéns­ka gym­na­si­et från tidigt ske­de med lokal­pro­gram och gestalt­nings­kon­cept fram till bygg­lov och för­fråg­nings­un­der­lag. Den nya bygg­na­dens utform­ning åter­speg­lar Widéns­ka gym­na­si­ets iden­ti­tet och särart. Loka­ler­na för idrott, med bland annat en 40 m lång löp­ar­ba­na, är utlyf­ta ur voly­men som sto­ra trä­box­ar. På de täta delar­na av des­sa finns trä­re­li­e­fer av atle­ter inom oli­ka spor­ter. Bygg­na­dens grund­form är en kvadrat med sidan 44 m och tre våning­ar. Tack vare den kom­pak­ta bygg­nads­for­men ska­pas när­het mel­lan alla delar av verk­sam­he­ten.

Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås stad

De 6685 kvadrat­met­rar­na skul­le vara ener­gi­ef­fek­ti­va och inne­hål­la inspi­re­ran­de och nytän­kan­de läro­mil­jö­er, samt ett stort tillag­nings­kök och en idrotts­sal. Resul­ta­tet blev Högås­sko­lan i Kniv­s­ta — Sve­ri­ges förs­ta skol­hus med inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring som pas­siv­hus.

Upp­drags­gi­va­re: Kom­mun­fas­tig­he­ter