Våra tjänster

Samhällsplanering

Uti­från en tidig tan­ke är vi med och påver­kar allt ifrån att ge form åt ett kvar­ter, till att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för levan­de och funk­tio­nel­la stads­de­lar.

Allt sedan det vun­na paral­lel­la upp­dra­get 2006 åt MUAB, ett pro­jekt­bo­lag bil­dat av Väs­terås stad, JM och Peab, till i dag har Archus arbe­tat med såväl under­lag till över­sikts­plan och detalj­pla­ner som nypro­duk­tion av både bostads­rät­ter och hyres­rät­ter åt ett fler­tal bygg­her­rar. Utef­ter den öst­ra stran­den vid Väs­terås­fjär­den bre­der sig den nya stads­de­len ut sig med ca 4000 bostä­der, för­sko­lor, sko­la och par­ke­rings­hus.

Upp­drags­gi­va­re: JM, Peab, NCC, Mimer, Aros Bostad med fle­ra