Våra tjänster

Retail

Oav­sett om det hand­lar om att för­nya befint­li­ga gal­le­ri­or och han­dels­lo­ka­ler, eller att kre­e­ra något från grun­den, trig­gas vi av målet att ska­pa attrak­ti­va kund­mil­jö­er som bidrar till hyres­gäs­ter­nas lön­sam­het.

Det 40 år gam­la Domus­hu­set för­vand­la­des till den moder­na gal­le­ri­an Igor med hjälp dia­go­na­la rull­trap­por och en väl till­ta­gen ljus­gård som ska­par per­spek­tiv och visu­el­la kopp­ling­ar med tyd­li­ga butiks­ex­po­ne­ring­ar.

Upp­drags­gi­va­re: Atri­um Ljung­berg