Våra tjänster

Restaurang

Mil­jön spe­lar näs­tan lika stor roll som maten på tall­ri­ken. Genom åren har vi till­sam­mans med våra kun­der ska­pat restau­rang­er som bidrar med både extra sting och rums­lig upp­le­vel­se.

Utsik­ten över ham­nen stod i fokus när det gam­la Q‑märkta tull­hu­set i tegel skul­le få en till­bygg­nad i form av en modern restau­rang. Till­bygg­na­den skul­le vara en funk­tio­nell, fun­ge­ra i den spe­ci­el­la mil­jön och gil­las av både gran­nar och kom­mun. Lös­ning­en blev en modern glastill­bygg­nad i form av en stor kub som erbju­der restau­rang­be­sö­kar­na en vid­un­der­lig utsikt över Väs­terås ham­nin­lopp året om.

Upp­drags­gi­va­re: P Å Fas­tig­he­ter i Väs­terås AB

Det gam­la sjö­ma­ga­si­net på hamn­ka­jen i Väs­terås skul­le för­vand­las från en enkel bygg­nad till en mysig restau­rang. Inred­ning­en skul­le kän­nas modern och fräsch, men sam­ti­digt beva­ra den gam­la indust­ri­el­la käns­lan. Lös­ning­en är en mil­jö som för­med­lar lugn och ger en avslapp­nad och inbju­dan­de atmo­sfär både i själ­va maga­si­net och på ter­ras­sen utan­för. På så sätt bidrar inred­ning­en till restau­rang­ens fokus på finess med enkel­het; här kan man spon­tant slin­ka in på ett glas vin och en enkla­re mål­tid utan att behö­va boka bord och nju­ta av den stor­slag­na utsik­ten över vatt­net.

Upp­drags­gi­va­re: HJT För­valt­ning AB

Upp­dra­get var att för­vand­la ett stort mark­om­rå­de intill motor­vä­gen vid en ser­vice­de­på och ställ­plats för last­bi­lar, till en attrak­tiv vägre­stau­rang. Med con­tai­ner­li­ka fasa­der och fräck inred­ning ska­pa­des ett hus som i sig bidrar att loc­ka bil- och last­bils­bur­na besö­ka­re till restau­rang­en. Tan­ken är ock­så att maten ska sär­skil­ja sig från tra­di­tio­nel­la väg­kro­gar – den ska vara god och nyt­tig!

Upp­drags­gi­va­re: Arver Last­vag­nar

Den sto­ra utma­ning­en var att ska­pa en unik och gedi­gen arkitektur på en av Väs­terås heli­gas­te plat­ser – Stads­par­ken. Sam­ti­digt som huset skul­le smick­ra stads­bil­den, skul­le det vara en fas­tig­het med vinst­dri­van­de restau­rang­verk­sam­het.

Upp­drags­gi­va­re: Lund­gren Fastigheter/Byggmäster

En öde verk­stad från 1950-talet med inner­gård, belä­gen mitt i en 1800-tals­be­byg­gel­se, skul­le för­vand­las till en tren­dig, modern krog med frans­ka och ita­li­ens­ka inslag. Om- och till­bygg­na­den ställ­de sto­ra krav på kre­a­ti­vi­tet och flex­i­bi­li­tet, sam­ti­digt som den skul­le vara ett unikt blick­fång.

Upp­drags­gi­va­re: Let me be Frank AB

En enkel ombygg­nad blev ett helt nytt kon­cept med inred­ning­en som vik­tig bud­skaps­bä­ra­re. Kon­cep­tet slog så väl ut att Archus fick vara med och ska­pa ytter­li­ga­re en Yum Yum restau­rang. Utma­ning­en var att hit­ta rik­tigt bra och funk­tio­nel­la mate­ri­al som tål den hår­da belast­ning­en som en restau­rang utsätts för, utan att göra avkall på spe­ci­el­la detal­jer och kom­fort.

Upp­drags­gi­va­re: Yum Yum