Våra tjänster

Publika byggnader

Pub­li­ka bygg­na­der som bad­hus, kon­sert­hus och are­nor är bygg­na­der som manar till extra efter­tan­ke kring mate­ri­al och funk­tion, ett arbe­te som vi har stor erfa­ren­het av. Bygg­na­der­na ska för­med­la sam­ma moder­na och nya käns­la trots tusen­tals besök var­je år.

Idén var att ska­pa ett hus med enkel, funk­tio­nell form och tid­lö­sa mate­ri­al. Med handsla­get rött tegel i de krök­ta väg­gar­na, höga foa­jé­er med stål­pe­lar­ströd­da glas­väg­gar, skif­fer­golv och lju­sa boa­se­ring­ar tog Kon­sert­hu­set plats i Vasa­par­ken bland and­ra kän­da bygg­na­der.

Upp­drags­gi­va­re: Aros Con­gress Cen­ter

Hur gör man om ett gam­malt ång­kraft­verk till nor­ra Euro­pas mest spek­ta­ku­lä­ra action­bad utan att för­lo­ra det gam­la kul­tur­ar­vet? Resul­ta­tet är en ska­pel­se med ljus, bild, ljud som över­ras­kar besö­ka­ren till­sam­mans med badupp­le­vel­ser långt utan­för fan­tasins grän­ser.

Upp­drags­gi­va­re: Peab

På eget ini­ti­a­tiv sam­man­för­de Archus Stock­holms Trav­säll­skap och Brom­ma­poj­kar­na IF i en pro­jekt­ut­veck­lingsidé. Tan­ken var en helt ny are­na för både häst­sport och fot­boll. Bygg­na­den skul­le även inne­hål­la sko­la och hotell.

Upp­drags­gi­va­re: Archus