Våra tjänster

Logistik

Vår erfa­ren­het av logistik­lös­ning­ar är bred. Vi gil­lar moder­na logistik­cent­rum med kapa­ci­tet för fram­ti­dens för­va­ring, med gott om sväng­rum, men sam­ti­digt effek­tivt utnytt­jan­de av var­je kvadrat­me­ter.

För­sva­rets Mate­ri­el­verk skul­le moder­ni­se­ra fram­ti­dens för­va­ring av mate­ri­al för freds- och ofreds­ti­der och sök­te efter en modell för fort­sat­ta eta­ble­ring­ar av lik­nan­de anlägg­ning­ar runt om i Sve­ri­ge. Archus med­ver­ka­de från tidi­ga utred­ning­ar till bygg­hand­ling­ar.

Upp­drags­gi­va­re: Con­cent