Våra tjänster

Landskap

För oss är land­skaps­ar­ki­tek­tur att anta dagens och fram­ti­dens sto­ra utma­ning­ar för vår livsmil­jö. Det krä­ver hel­hets­syn och idéer kring struk­tu­rel­la för­änd­ring­ar när vi pla­ne­rar och utfor­mar stad och land.

Med vår kun­skap om bio­lo­gis­ka och soci­a­la sam­spel, och en stor por­tion ödmjuk­het för plat­sens vär­de, vill vi bidra till utveck­ling. Att under­lät­ta och för­bätt­ra män­ni­skors var­dag är vik­ti­ga led­ord i vårt arbe­te.

Sig­tu­na Stads­äng­ar är en helt ny stads­del som väx­er fram norr om Sig­tu­na där Archus gestal­tar och pro­jek­te­rar både all­män plats­mark och kvar­ters­mark. Pro­jek­tet har som mål­sätt­ning att vara Sve­ri­ges mest håll­ba­ra stads­del. Ängspar­ken lig­ger i söd­ra delen där den angrän­sar till Sil­ver­tor­get i norr. Park­mil­jön karak­tä­ri­se­ras av skå­la­de ängs­y­tor som har en vik­tig funk­tion för dag­vat­ten­han­te­ring­en för hela stads­dels­om­rå­det sam­ti­digt som ängs­bi­o­to­per­na gyn­nar bio­lo­gisk mång­fald. Par­ken ramas in av kul­lar med bär­gi­van­de bryn­väx­ter och träd som ger upp­hov till ett rikt djur­liv.

Plats: Sig­tu­na Stads­äng­ar
Pro­jekt­typ: Nybygg­nad park
Upp­drags­gi­va­re: Sig­tu­na kom­mun

I söd­ra delen av den nya stads­de­len Sig­tu­na Stads­äng­ar finns det tri­ang­el­for­ma­de Sil­ver­tor­get. Sil­ver­tor­get är en natur­lig mötes­plats för områ­dets invå­na­re. Här pla­ne­ras en stör­re mat­af­fär längs tor­gets öst­ra sida och fle­ra loka­ler för affärs­verk­sam­he­ter i bostads­be­byg­gel­sen runt tor­get. Gator­na är bil­fria med undan­tag för färd­tjänst och rädd­nings­for­don. Tor­get rym­mer plats för akti­vi­te­ter, lek, mark­nad samt umgänge och vila. En enhet­lig färgska­la och stil bin­der ihop tor­get este­tiskt.

Plats: Sig­tu­na Stads­äng­ar
Pro­jekt­typ: Nybygg­nad torg
Upp­drags­gi­va­re: Sig­tu­na kom­mun

Sil­ver­ga­tan är en gåfarts­ga­ta i den nya stads­de­len Sig­tu­na Stads­äng­ar och fun­ge­rar som ett ”sha­red spa­ce” för gång‑, cykel­tra­fi­kan­ter och bilis­ter. Sil­ver­ga­tan kny­ter ihop Gre­tas torg och Sil­ver­tor­get och präglas av en omsorgs­full mark­stens­be­lägg­ning för att göra tra­fi­kan­ter­na tryg­ga. Längs med strå­ket finns grup­per med träd, upp­höj­da plan­te­ring­ar, sitt­plat­ser och cykel­ställ. Den gåen­de är i fokus på den­na små­ska­li­ga gata med lugnt tem­po.

Plats: Sig­tu­na Stads­äng­ar
Pro­jekt­typ: Nybygg­nad gåfarts­ga­ta
Upp­drags­gi­va­re: Sig­tu­na kom­mun

Mal­men är en sam­lad för-och grund­sko­la där delar av går­den på sikt ska stäl­las om till enbart för­sko­la. Archus har gestal­tat och pro­jek­te­rat både hus och skol­gård på den kupe­ra­de tom­ten, som har utnytt­jats till ful­lo för att ska­pa ett intres­sant och lek­fullt uttryck i mil­jön.

Plats: Gäd­de­holm, Väs­terås
Pro­jekt­typ: Nybygg­nad för­sko­la och sko­la
Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås Stad

Kvar­te­ret För­seg­let är ett nytt bostads­om­rå­de som väx­er fram i Öster Mälar­strand. Archus gestal­tar och pro­jek­te­rar bostads­går­dar, gator och torg på kvar­ters­mark. Bostads­går­den har akti­vi­tet­s­y­tor för sport och umgänge, väl till­tag­na vege­ta­tions­y­tor som ger rums­lig­het till går­den samt gene­rö­sa pri­va­ta träd­går­dar i bra sol­lä­ge. Nivåskill­na­den mel­lan bjälk­la­gen har utnytt­jats till för­del för att ska­pa vari­e­ran­de plats­bild­ning­ar. En stra­te­gisk pla­ce­ring av träd, där jord­dju­pet är som störst, ska­par goda för­ut­sätt­ning­ar för trä­dens utveck­ling.

Plats: Öster Mälar­strand, Väs­terås
Pro­jekt­typ: Nybygg­nad bostads­gård
Upp­drags­gi­va­re: Mimer

Eken är en multi­funk­tio­nell skol­gård med ett modernt uttryck, som ska rik­ta sig till både hög­sta­die- och gym­na­si­e­e­le­ver. Tom­ten består av två skol­går­dar där delar av den byggs ovan­på bjälk­lag. Ute­mil­jön erbju­der plat­ser med oli­ka använd­nings­om­rå­den som akti­vi­tet, vila och umgänge.

Plats: Sund­by­berg
Pro­jekt­typ: Nybygg­nad hög­sta­di­e­sko­la och gym­na­si­um
Upp­drags­gi­va­re: Skan­dia fas­tig­he­ter

Ste­ninge Slotts­by är ett helt nytt bostads­om­rå­de som väx­er fram i Sig­tu­na, där den histo­ris­ka plat­sen tas till vara i arkitektur, gatu­rum och mate­ri­al­val. Archus har gestal­tat och pro­jek­te­rat gatu­mil­jö, par­ker och dag­vat­ten­dam­mar, varav den störs­ta är 150x50 m. Dam­mar­na är noga anpas­sa­de till land­skap­ska­pets karak­tä­rer. För­u­tom att de är ett till­skott till bostads­om­rå­dets gemen­sam­ma rekre­a­tions­mil­jö, har de en för­drö­jan­de och renan­de funk­tion där väx­ter­na har spe­lat en vik­tig roll. Mil­jön kring dam­mar­na utgörs av ett brett spekt­rum av vari­e­ran­de bio­to­per.

Plats: Ste­ninge Slotts­by, Sig­tu­na
Pro­jekt­typ: Nybygg­nad gator, park, dag­vat­ten­dam­mar
Upp­drags­gi­va­re: Sig­tu­na kom­mun