Våra tjänster

Kontor

Uti­från före­ta­gets varu­mär­ke, ska­par vi akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser som stöd­jer före­ta­gets behov och själ. Vår tro är att intres­san­ta gestalt­ning­ar av kon­to­ret bidrar till att ska­pa triv­sel och attra­he­ra rätt med­ar­be­ta­re.

Bygg­nad 26 är ett nytt kon­tors- och mötes­platskon­cept som byg­ger på att part­ners och kun­der träf­fas, sam­ar­be­tar, delar idéer och möts i en avslapp­nad, infor­mell och pro­duk­tiv mil­jö.

Upp­drags­gi­va­re: Kungs­le­den

I sam­band med Lid­ls eta­ble­ring av nytt huvud­kon­tor och butik i Barkar­by utan­för Stock­holm var Archus gene­ral­kon­sult. Kon­to­ret består av fyra bygg­nads­krop­par sam­man­bund­na av en ljus­gård. Mitt emot kon­to­ret eta­ble­ras en Lidl-butik. Upp­dra­get omfat­tar även land­skaps­ge­stalt­ning.

Upp­drags­gi­va­re: Lidl Sve­ri­ge

Målet var att med stram bud­get ska­pa ett möns­ter­kon­tor för Peab. Bygg­na­den lig­ger i bäs­ta skylt­lä­ge intill E4an i Ulriks­dal. Bygg­na­dens karak­tär präglas av stram ele­gans med vita, sli­pa­de betong­band med dis­kret rut­möns­ter från plan tre upp­åt medan svar­ta, sli­pa­de betong­e­le­ment syns i plan ett och två. En rym­lig ljus­gård lig­ger centralt i bygg­na­den, med en vägg upp­gla­sad mot inner­ga­tan. På taket finns ett litet pent­house med vid­sträckt utsikt och en gene­rös ter­rass för Peabs anställ­da.

Upp­drags­gi­va­re: Peab

Kra­vet var att ska­pa ett repre­sen­ta­tivt kon­tor för 2000 med­ar­be­ta­re. Bygg­na­den skul­le lig­ga i fram­kant inom ener­gi­an­vänd­ning, inom­hus­mil­jö, resur­san­vänd­ning och dess­utom vara en attrak­tiv, effek­tiv och häl­so­sam arbets­plats. Resul­ta­tet blev en cam­pu­sidé med fyra bygg­nads­krop­par som Archus ska­pa­de från idéskiss till kom­plet­ta bygg­hand­ling­ar.

Upp­drags­gi­va­re: Fabe­ge och Peab

Hur ska­par man en modern arbets­plats med kon­tor, labb, pro­duk­tion och tes­tav­del­ning­ar som är så inspi­re­ran­de att de bidrar till att rekry­te­ra 600 nya med­ar­be­ta­re? Resul­ta­tet är ABB HVDC:s nya kon­tor i Lud­vi­ka.

Upp­drags­gi­va­re: ABB