Våra tjänster

Inredning

Vi ska­par rums­lig­he­ter som bju­der på upp­le­vel­ser för alla sin­nen. Rum med en stark och tyd­lig funk­tion för den verk­sam­het som bedrivs, kon­cept som för­med­lar och för­stär­ker varu­mär­kets vär­de.

Det gam­la sjö­ma­ga­si­net på hamn­ka­jen i Väs­terås skul­le för­vand­las från en enkel bygg­nad till en mysig restau­rang. Inred­ning­en skul­le kän­nas modern och fräsch, men sam­ti­digt beva­ra den gam­la indust­ri­el­la käns­lan. Lös­ning­en är en mil­jö som för­med­lar lugn och ger en avslapp­nad och inbju­dan­de atmo­sfär både i själ­va maga­si­net och på ter­ras­sen utan­för. På så sätt bidrar inred­ning­en till restau­rang­ens fokus på finess med enkel­het; här kan man spon­tant slin­ka in på ett glas vin och en enkla­re mål­tid utan att behö­va boka bord och nju­ta av den stor­slag­na utsik­ten över vatt­net.

Upp­drags­gi­va­re: HJT För­valt­ning AB

De 6685 kvadrat­met­rar­na skul­le vara ener­gi­ef­fek­ti­va och inne­hål­la inspi­re­ran­de och nytän­kan­de läro­mil­jö­er, samt ett stort tillag­nings­kök och en idrotts­sal. Resul­ta­tet blev Högås­sko­lan i Kniv­s­ta — Sve­ri­ges förs­ta skol­hus med inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring som pas­siv­hus.

Upp­drags­gi­va­re: Kom­mun­fas­tig­he­ter

Upp­dra­get var att ska­pa en fysisk plats där inred­ning­en fun­ge­rar som en kata­ly­sa­tor för kre­a­ti­vi­tet och inno­va­tions­kraft såväl för närings­li­vet som för skolung­do­mar­na i expe­ri­ment­verk­sta­den. En möj­lig­he­ter­nas mötes­plats.

Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås stad

En enkel ombygg­nad blev ett helt nytt kon­cept med inred­ning­en som vik­tig bud­skaps­bä­ra­re. Kon­cep­tet slog så väl ut att Archus fick vara med och ska­pa ytter­li­ga­re en Yum Yum restau­rang. Utma­ning­en var att hit­ta rik­tigt bra och funk­tio­nel­la mate­ri­al som tål den hår­da belast­ning­en som en restau­rang utsätts för, utan att göra avkall på spe­ci­el­la detal­jer och kom­fort.

Upp­drags­gi­va­re: Yum Yum

Upp­dra­get var att för­vand­la ett stort mark­om­rå­de intill motor­vä­gen vid en ser­vice­de­på och ställ­plats för last­bi­lar, till en attrak­tiv vägre­stau­rang. Med con­tai­ner­li­ka fasa­der och fräck inred­ning ska­pa­des ett hus som i sig bidrar att loc­ka bil- och last­bils­bur­na besö­ka­re till restau­rang­en. Tan­ken är ock­så att maten ska sär­skil­ja sig från tra­di­tio­nel­la väg­kro­gar – den ska vara god och nyt­tig!

Upp­drags­gi­va­re: Arver Last­vag­nar