Våra tjänster

Infrastruktur

Vi bin­der ihop stä­der och ska­par intres­san­ta mil­jö­er för resan­de och varan­de som i sin moder­na och genom­tänk­ta tid­lös­het ska fun­ge­ra i gene­ra­tio­ner.

Hur gör man en extremt smal entré­bygg­nad och en betong­tun­nel under en järn­väg ljus, luf­tig och inbju­dan­de? Med hjälp av glas­tak, vac­ker cement­mo­sa­ik och grö­na toner ska­pa­de Archus den nya sido­en­trén till pen­del­tågs­sta­tio­nen i Jakobs­berg.

Upp­drags­gi­va­re: ÅF

Par­ke­rings­hu­set lig­ger i en tra­fik­mil­jö som ska­pa­des när Sig­nal­bron upp­för­des som en ny länk från Are­nas­ta­den över järn­vä­gen till Kolonn­vä­gen i Sol­na. Bygg­na­den för­sör­jer det nya kon­tors- och bad­hu­set, samt ICAs nya huvud­kon­tor med par­ke­ring. Med sitt tyd­li­ga form­språk ska par­ke­rings­hu­set vara lätt att hit­ta och en accent i tra­fikap­pa­ra­ten.

Upp­drags­gi­va­re: Fabe­ge

En idé, som Archus lan­se­rat, är Mälar­län­ken. I kort­het inne­bär det att man byg­ger sam­man Väs­terås, Eskilstu­na, Enkö­ping och Sträng­näs och på så sätt avlas­tar tra­fi­ken i och runt Stock­holm. Sam­ti­digt ska­pas en fler­cel­lig stad med upp emot 500 000 invå­na­re byggd som en ring med en arki­pe­lag i mit­ten.

Upp­drags­gi­va­re: Archus idépro­jekt