Våra tjänster

Industri

Sto­ra loka­ler med enk­la funk­tio­ner eller fle­ra kom­plexa verk­sam­he­ter utma­nar oss att tän­ka utan­för ramar­na och ska­pa uni­ka bygg­na­der som både är funk­tio­nel­la och intres­san­ta.

Hur ska­par man en modern arbets­plats med kon­tor, labb, pro­duk­tion och tes­tav­del­ning­ar som är så inspi­re­ran­de att de bidrar till att rekry­te­ra 600 nya med­ar­be­ta­re? Resul­ta­tet är ABB HVDC:s nya kon­tor i Lud­vi­ka.

Upp­drags­gi­va­re: ABB