Våra tjänster

Hotell

Vi har lång erfa­ren­het både av att ska­pa uni­ka kon­cept­ho­tell vars bygg­nad och inred­ning för­med­lar hela varu­mär­ket, och mer stan­dar­di­se­ra­de hotel­lös­ning­ar.

Läs om mor­gon­da­gens hotell >

Tack vare enga­ge­mang­et för action­ba­det Kok­punk­ten, fick Archus ta fram de förs­ta hotell­skis­ser­na till spek­ta­ku­lä­ra Steam Hotel. När hotel­let sedan bygg­des, för­verk­li­ga­des visio­nen att spe­la på bygg­na­dens gam­la histo­ria.

Upp­drags­gi­va­re: Peab

Hur kor­sar man toscansk vin­gård med indust­ri­ell design och ska­par en unik bygg­nad med varm atmo­sfär på en mini­mal tomt vid en av lan­dets mest tra­fi­ke­ra­de vägar? Resul­ta­tet är The Wine­ry Hotel, som har en av värl­dens häf­ti­gas­te tak­ter­ras­ser enligt For­bes.

Upp­drags­gi­va­re: Fabe­ge

Med sin guld­fär­ga­de fasad strax intill sta­tio­nen i Upp­sa­la väc­ker Hotel Aca­de­mia upp­märk­sam­het. Upp­dra­get star­ta­de med att kon­ver­te­ra den gam­la post­bygg­na­den till kon­tor, och där­ef­ter kopp­la på det nya hotel­let med utma­nan­de arkitektur. Archus har ritat allt utom inred­ning­en i det elva våning­ar höga hotel­let.

Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern

Väs­terås rese­cen­ter är ett kon­cept där hotell och kon­tor delar möte­sa­re­na och ser­vice. Den moder­na bygg­na­den skul­le ha en egen iden­ti­tet, men sam­ti­digt har­mo­ni­se­ra med de gam­la lok­verk­stä­der­na.

Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern