Våra tjänster

Detaljplaner

Genom detalj­pla­ner­na bidrar vi till att ska­pa mor­gon­da­gens bostads- och han­dels­om­rå­den. Vi tän­ker runt hör­net, ser mor­gon­da­gens tren­der och funk­tio­na­li­tet. Kons­ten är att se in i fram­ti­den och ska­pa mil­jö­er som mor­gon­da­gens invå­na­re och före­ta­ga­re ska tri­vas i under fle­ra decen­ni­er fram­ö­ver.

Spelhagen
Å ena sidan centralt, vac­kert och sjö­nä­ra, å and­ra sidan nära en gam­mal sop­tipp som alst­rar bio­gas. Så såg för­ut­sätt­ning­ar­na ut för Spel­ha­gen i Nykö­ping, där Archus dri­vit detalj­pla­ne­ar­be­te. Upp­dra­get hand­la­de om att för­vand­la en kaj­par­ke­ring till ett bostads­om­rå­de med 450 lägen­he­ter med vac­kert läge nära Nykö­pings muse­um.

Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern

Det cen­tra­la läget är å ena sidan per­fekt, men mar­ken är kraf­tigt kupe­rad och järn­vä­gen gör att bul­ler­kra­ven varit en utma­ning för Bal­long­ber­get, ett nytt bostads­om­rå­de i anslut­ning till Are­nas­ta­den i Sol­na som Archus utfor­mat under­lag till ny detalj­plan för. 200 nya lägen­he­ter och ett hotell ska byg­gas på områ­det.

Upp­drags­gi­va­re: Skan­dia Fas­tig­he­ter