Våra tjänster

Bostäder

Mor­gon­da­gens bygg­na­der är ett resul­tat av dagens nytän­kan­de. Vi har en sam­lad erfa­ren­het av hur den moder­na män­ni­skan vill bo, lära, arbe­ta, hand­la, vila och leva. Genom inle­vel­se, lyhörd­het och en stor por­tion nyfi­ken­het for­mar vi fram­ti­dens bygg­na­der och mil­jö­er uti­från visio­nen om ett gott liv.

Bäckby centrum
En trygg stads­del med en mång­fald av akti­vi­te­ter och ett vari­e­rat utbud av boen­de­for­mer och pris­ni­vå­er stod på öns­ke­lis­tan för Bäck­by cent­rum i Väs­terås. Nu byggs tre punkt­hus inne­hål­lan­de 105 nya bostä­der som bidrar till att lyf­ta och utveck­la stads­de­len. De nya bygg­na­der­na står på var sida av huvud­ga­tan, pre­cis där den kor­sar det nya akti­vi­tets- och grön­st­rå­ket. Husen utmär­ker sig genom att vara hög­re än omkring­lig­gan­de bebyg­gel­se och mar­ke­rar på så sätt det nya Bäck­by cent­rum.

Upp­drags­gi­va­re: Bostads AB Mimer

Upp­dra­get var utma­nan­de – ta fram ett hus med hyreslä­gen­he­ter som har exklu­siv käns­la, men är kost­nads­ef­fek­tivt och som kan byg­gas var som helst. Resul­ta­tet blev House of Impe­ria, ett hus med åter­an­vänd­ba­ra och flex­ib­la plan­lös­ning­ar, som utnytt­jar små marky­tor effek­tivt, hål­ler myc­ket hög kva­li­tet i alla mate­ri­al­val och ändå inne­bä­ra huma­na hyres­ni­vå­er för de kom­man­de hyres­gäs­ter­na.

Upp­drags­gi­va­re: Impe­ria fas­tig­he­ter

Kaju­tan består av tre bostads­hus med fyra respek­ti­ve åtta våning­ar med indu­stri­käns­la både invän­digt och utvän­digt. Husen har en nära kon­takt med vat­ten och väx­ter. Fasa­der­na består av ceder­trä och kor­ru­ge­rad plåt och taket är beklätt med sedum. De råa betong­väg­gar­na syns både inne och ute och på taket finns ett gemen­samt växt­hus.

Upp­drags­gi­va­re: Peab

Kra­vet var att ska­pa ett nytt, modernt land­mär­ke med egen iden­ti­tet med ute­ser­ve­ring­ar och buti­ker mot stads­par­ken. Resul­ta­tet är höga hus med moder­na uttryck, skär­pa, hög finish och slankt uttryck. Ytor, kulö­rer och detal­jer är anpas­sa­de att betrak­tas både på avstånd och nära. Med sina 81 respek­ti­ve 29 meter är det två impo­ne­ran­de bygg­na­der.

Upp­drags­gi­va­re: STRABAG

Spinna­kern består av tre tra­di­tio­nel­la trapp­hus och två två­vå­nings­rad­hus otra­di­tio­nellt stap­la­de på varand­ra som stads­rad­hus i fyra våning­ar. Husen, som rym­mer 70 lägen­he­ter, har fasad av puts, tegel och ceder­spån och erbju­der de boen­de gemen­sam fest­lo­kal och stor bastu med bub­bel­pool. Allt med hän­fö­ran­de utsikt över Mäla­ren.

Upp­drags­gi­va­re: Peab

En stor par­ke­rings­tomt i Upp­sa­la för­vand­la­des till ett bostads­om­rå­de med kre­a­ti­va lös­ning­ar. Archus var med hela vägen från idé till genom­fö­ran­de i pro­jek­tet, som drevs som ett part­nering­pro­jekt med Upp­sa­la­hem, NCC och Archus.

Upp­drags­gi­va­re: Part­nering Upp­sa­la­hem, NCC och Archus