Archus expanderar med nytt kontor i Dalarna

Mälar­dals­ba­se­ra­de Archus flyt­tar till ett nytt regi­on­kon­tor i Bor­länge och anstäl­ler sam­ti­digt Johan Roos som partner och upp­drags­an­sva­rig arki­tekt med ansvar för kom­plexa bostads- och stads­ut­veck­lings­pro­jekt i alla ske­den.

Hem­vän­da­ren Johan Roos anslu­ter Archus i Dalar­na i sam­band med flyt­ten till nya loka­ler i CoSpa­ce, en cowo­kings­hub i cen­tra­la Bor­länge. Dala­re­gi­o­nen är en stark mark­nad med hög efter­frå­gan av arki­tek­tur­tjäns­ter. Archus har fle­ra pro­jekt och avtal i regi­o­nen, främst inom affärs­ut­veck­ling och pro­jekt­led­ning, och har länge loc­kats av att eta­ble­ra även arkitektur på orten.

Som ett led i expan­de­ring­en har Archus rekry­te­rat Johan Roos som när­mast kom­mer från Ettel­va Arki­tek­ter där han varit partner och ansva­rig inom affärs­om­rå­det Bostad. I Johan får Archus en erfa­ren kol­le­ga med stor lokal­kän­ne­dom då han är upp­vux­en i Dalar­na.

-Johan blir en för­stärk­ning för oss i Dalar­na och med sin kom­pe­tens och sto­ra kon­takt­nät en vik­tig aktör även på våra and­ra eta­ble­rings­or­ter, säger Erik Bruhn, VD för Archus arkitektur.

-Vi tror på att erbju­da hel­hets­lös­ning­ar till våra kun­der. Att ha pro­jekt­led­ning, affärs­ut­veck­ling i tidi­ga ske­den, arkitektur och land­skap inom sam­ma väg­gar ger både stör­re träff­sä­ker­het och snab­ba­re leve­ran­ser, säger Åsa Sved­je­tun affärs­ut­veck­lings­an­sva­rig för Archus i Dalar­na.

Det nya kon­to­ret är inflytt­nings­klart i juni och det finns pla­ner på att rekry­te­ra både fler arki­tek­ter och affärs­ut­veck­la­re efter som­ma­ren.

DELA
Share