Krönika: Restauranger tar revansch med framsynt inredning

Trots att vi är mitt i en pan­de­mi har vi märkt att många restau­rang­er tar in expert­hjälp med inred­nings­de­sig­nen. Anled­ning­en är enkel; inred­ning­en spe­lar stor roll i affärs­ut­veck­ling­en. Och man vill vara för­be­redd när eko­no­min tar fart igen och hju­len åter bör­jar snur­ra.

Förr fun­de­ra­de man inte så myc­ket på inred­ning­en i restau­rang­en. Möj­li­gen var inred­ning­en triv­sam eller prak­tisk, men den fanns säl­lan med i stra­te­gin för att ska­pa för­sälj­nings­fram­gång­ar. Idag väl­jer vi restau­rang med alla sin­nen och vill ha hel­hets­upp­le­vel­ser. De goda matupp­le­vel­ser­na för­stärks i en mil­jö som ska­par en har­mo­nisk hel­het.

Man går inte på restau­rang bara för att bli mätt i magen, utan för att få en upp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga. De med genom­tänkt design där teman går igen i allt ten­de­rar att bli mer popu­lä­ra. Vi ser allt fler extrem­mil­jö­er i restau­rang­värl­den och för­mod­li­gen är det bara bör­jan.

Allt från meny­er, bestick och pors­lin till möb­ler, deko­ra­tio­ner, tex­tili­er och ljus­sätt­ning spe­lar roll för att ska­pa käns­lan av en restau­rangs iden­ti­tet. Det hand­lar myc­ket om att ska­pa rums­lig­he­ter och detal­jer som blir blick­fång, ska­par god stäm­ning och blir till sam­tal­säm­nen. Även aku­sti­ken är vik­tig – ska det vara en bull­rig mil­jö, eller en vil­samt däm­pad? Det bidrar till stäm­ning­en, men ock­så till hur länge gäs­ter­na sit­ter kvar vid bor­den. Här kan inred­ning­en bidra till snab­ba eller lång­sam­ma kund­flö­den bero­en­de på vad restau­rang­en vill ha.

En tyd­lig trend är att belys­ning­en får allt stör­re bety­del­se, både som stäm­nings­ska­pa­re och för att ska­pa skulp­tu­ra­la mil­jö­er i restau­rang­mil­jön. När det kom­mer till mate­ri­al­val föl­jer restau­rangtren­der­na övri­ga inred­ningstren­der som foku­se­rar på håll­ba­ra, natur­li­ga och tåli­ga mate­ri­al­val som trä och sten. Dess­utom står en mix av gam­malt och nytt, plats­byggd och flex­i­bel inred­ning ofta på öns­ke­lis­tan.

Men hur gör man för att maxa suc­cé­fak­torn för restau­rang­en med hjälp av inred­ning? Vi utgår ifrån vil­ken kund­grupp som restau­rang­en vill attra­he­ra, vil­ken typ av mat man kom­mer att ser­ve­ra, hur flö­de­na ska se ut för per­so­nal och gäs­ter, samt hur länge man vill att gäs­ter­na sit­ter kvar. Uti­från det byg­ger vi upp inred­ning, belys­ning och käns­la i form av fär­ger, for­mer och detal­jer.

Ja, krog­kri­sen i svi­ter­na av Coro­na är ett fak­tum, men nu är inte tiden att dra täc­ket över huvu­det. I år kom­mer den inhems­ka turis­men att boo­ma och då är det restau­rang­er­na med uni­ka kon­cept och en genom­tänkt design som kom­mer att stå bäst rus­ta­de.

DELA
Share