Archus ritar och konceptutvecklar nytt landmärke i Västerås

I höst får Väs­terå­sar­na ett nytt land­mär­ke i from av en väg­krog, pre­cis vid E18 och i när­he­ten av Erikslunds shop­ping­cen­ter och IKEA. Men det blir inte vil­ken väg­krog som helst. Desig­nen är väl­digt spe­ci­ell, huset ser ut som en tra­ve con­tain­rar, stap­la­de på varand­ra och maten ska bli både häl­so­sam och nyt­tig!

Med ett utmärkt läge för en vägre­stau­rang, mel­lan E18 och stör­re bostads­om­rå­den samt i när­he­ten av Erikslunds shop­ping­cen­ter och IKEA, fick Archus upp­dra­get att för­vand­la ett stort mark­om­rå­de invid en ser­vice­de­på och ställ­plats för last­bi­lar, till en attrak­tiv vägre­stau­rang.

Med con­tai­ner­li­ka fasa­der och fräck inred­ning ska­pa­des ett hus som i sig bidrar att loc­ka bil- och last­bils­bur­na besö­ka­re till restau­rang­en. Två rik­ti­ga con­tain­rar används, varav en på taket. För övrigt används sidor av con­tain­rar som fasa­der. Tan­ken är ock­så att maten ska sär­skil­ja sig från tra­di­tio­nel­la väg­kro­gar – den ska vara god och nyt­tig!

-Vik­tigt var att hit­ta ett kon­cept som skil­jer sig mar­kant från övri­ga ”väg­kro­gar”. Kon­cep­tet ska kän­nas unikt och på håll loc­ka kun­der med sin udda gestalt­ning, säger Andre­as Kristof­fers­son, ansva­rig för inred­ning och kon­cept på Archus.

Restau­rang­en kom­mer att få cir­ka 110 plat­ser inom­hus och lika många ute. Med både ser­ve­ring och dri­vet­h­ru kom­mer restau­rang­en kun­na möta alla typer av kun­der. Pla­ner finns även för alko­hol­ser­ve­ring och en avdel­ning för kon­fe­ren­ser.

Upp­dra­get kom­mer från Arver Last­vag­nar som äger fas­tig­he­ten. Före­ta­get dri­ver ock­så Truck stop som i dags­lä­get erbju­der par­ke­rings­plat­ser och ser­vice för lång­tra­da­re.

Den annorlun­da restau­rang­en ska öpp­nas i sep­tem­ber, enligt pla­ner­na.

DELA
Share