Knivsta får en ny attraktiv stadsdel med 1 000 nya bostäder och skola

Nu har detalj­pla­nen för den nya stads­de­len Lötäng­en varit på sam­råd, vil­ket inne­bär att Archus är ett steg när­ma­re att påbör­ja utveck­ling­en av Äng­bys indu­stri­om­rå­de till en levan­de och aktiv stads­del. Den nya inte­gre­ra­de stads­de­len, med sitt kom­mu­ni­ka­tionsnä­ra läge och när­het till natur­mark, är ett led i den över­gri­pan­de visio­nen om att levan­de­gö­ra en stör­re del av Kniv­s­ta tätort. Den nya bebyg­gel­sen kom­mer kän­ne­teck­nas av trygg­het, triv­sel och hem­käns­la. Arki­tek­to­nisk kva­li­tet ska sam­spe­la med funk­tion och livs­kva­li­tet. 

Kniv­s­ta kom­mun väx­er fort och allt fler söker sig till den tryg­ga väl­må­en­de kom­mu­nen. I Kniv­s­ta sat­sas det myc­ket för att höja invå­nar­nas livs­kva­li­tet och det byggs bland annat nya sko­lor, för­sko­lor och idrotts­an­lägg­ning­ar. Dess­utom kom­mer spårka­pa­ci­te­ten för pen­del­tåg­s­tra­fi­ken att byg­gas ut från två till fyra spår vil­ket kom­mer göra pend­lings­möj­lig­he­ter­na för de boen­de ännu bätt­re.

- Vi vill utnytt­ja det kol­lek­tiv­nä­ra läget och ska­pa en attrak­tiv stads­del som är en inte­gre­rad del av Kniv­s­ta. Vi jäm­för oss inte med and­ra men ser att det finns en stor efter­frå­gan på bostä­der i den här typen av läge, där man får mer tid för sig själv och sin familj. Där­för känns det väl­digt roligt att få vara med att utveck­la Kniv­s­ta och att genom att byg­ga upp till 1 000 bostä­der möta den sto­ra efter­frå­gan som finns, säger Michael Lar­s­son, VD på Archus Development.

Archus har fått upp­dra­get av fas­tig­hets­ä­gar­na Sve­via, Amy­mo­ne och Indu­stri­fas­tig­he­ter, att som fas­tig­hets­ut­veck­la­re dri­va utveck­ling och detalj­pla­ne­pro­cess som leder till till­ska­pan­det av bygg­rät­ter, sam­ti­digt som bola­get har arki­tektupp­dra­get att sam­ord­na bebyg­gel­se­struk­tur, gestalt­ning och land­skaps­ar­ki­tek­tur.

- Att vara med i pro­ces­sen att utveck­la ett områ­de där män­ni­skor verk­li­gen vill bo är all­tid givan­de. Kniv­s­ta är en spän­nan­de plats där det sat­sas på invå­nar­na och där många sam­ti­digt har råd att bo. Du får myc­ket livs­kva­li­tet för peng­ar­na helt enkelt, säger Michael Lar­s­son.

DELA
Share