Archus hjälper Profura att utveckla semesterparadiset Svärdsklova

1938 var året då svens­kar­na för förs­ta gång­en fick två vec­kors obli­ga­to­risk semester­le­dig­het. Sam­ma år sål­des även Svärds­klo­va till före­ta­get Asea som hade ambi­tio­nen att ska­pa ett semester­pa­ra­dis för sina anställ­da.

Nu står Svärds­klo­va åter­i­gen inför en för­änd­ring. 2018 bör­ja­de Archus, på upp­drag av fas­tig­hets­ä­ga­ren Pro­fu­ra, arbe­ta med visio­nen om att ta Svärds­klo­va och dess histo­ria vida­re till näs­ta gene­ra­tions boen­den och besö­ka­re. Det­ta inne­bär att gå från dåti­dens kort­tids­bo­en­de, där fas­tig­he­ter­na var för­sed­da med som­mar­vat­ten och låg grad av kom­fort, till möj­lig­he­ten om läng­re vis­tel­ser året runt i form av både kort- och lång­tids­bo­en­de.

I kon­cep­tu­a­li­se­ring­en har Archus arbe­tat till­sam­mans med Fis­ke­he­de­vil­lan och Intres­san­ta Hus för att gestalt­ning och utveck­ling ska leva i sym­bi­os med vad som har stått på plat­sen sedan Svärds­klo­va upp­täck­tes för sin charm. I upp­dra­get age­rar Archus pro­jekt­le­da­re och sam­ord­na­re mel­lan fas­tig­hets­ä­ga­re, kom­mun, ent­re­pre­nad, hus­till­ver­ka­re och arki­tek­ter för att upp­nå fas­tig­hets­ä­ga­ren vision.

Idag sälj­star­tas den and­ra etap­pen. Läs mer på skargardsskogen.se.

 

DELA
Share