Archus leder utvecklingen av Strandenområdet i Mora

Kom­mun­sty­rel­sen i Mora beslu­ta­de på tis­dag den 7 april att göra en för­frå­gan till bygg- och fas­tig­hets­mark­na­den om det finns intres­se att inve­ste­ra i Stran­den­om­rå­det. Områ­det är ett kom­mu­nalägt kvar­ter om cir­ka 25 000 kvadrat­me­ter och används bland annat under Vasa­lopp­sar­range­mang­en, men är i övrigt till stor del out­nytt­jad. Archus har fått i upp­drag att leda pro­ces­sen.

Då Mora kom­mun vill ta reda på om det finns ett kom­mer­si­ellt intres­se för inve­ste­ra­re att inve­ste­ra i och even­tu­ellt för­val­ta loka­ler på Stran­den­om­rå­det har Archus anli­tats för att leda pro­ces­sen. Områ­det är den ”grus­plan” i cen­tra­la Mora som lig­ger vid Rosa huset och där den tidi­ga­re Stran­dens sko­la låg. Ytan används som Vasa­lop­pens mål­gång, men är i övrigt till stor del out­nytt­jad.

I för­sla­get som Archus tagit fram föreslås en 800 ele­vers hög­sta­di­e­sko­la, en idrotts­hall, en kul­turscen samt loka­ler för kul­tur­sko­la och ung­doms­gård. I vil­ken utsträck­ning mark­na­dens aktö­rer tillåts med­ver­ka bestäms under pro­ces­sen.

-Ett fan­tas­tiskt pro­jekt för stads­ut­veck­ling inne­hål­lan­de många bestånds­de­lar såsom poli­tik, stort all­mä­nin­tres­se, eve­ne­mangs­ut­veck­ling och för­ut­sätt­ning­ar för ung­do­mars utbild­ning och fri­tid. Archus får i det­ta pro­jekt bistå i en poli­tisk pro­cess när den är som bäst, att ge och ta, för­hand­la med Mora­bon i fokus, för ett attrak­ti­va­re Mora och en rim­lig kom­mu­nal eko­no­mi, säger Åsa Sved­je­tun, affärs­ut­veck­la­re på Archus.

När det gäl­ler finan­sie­ring­en finns oli­ka alter­na­tiv: Ett byg­ger på att en pri­vat aktör upp­för och för­val­tar loka­ler och där kom­mu­nen går in och hyr det som behövs för kom­mu­nens verk­sam­he­ter. En annan möj­lig­het är att kom­mu­nen byg­ger i egen regi och äger loka­ler­na, eller bland­for­mer av alter­na­ti­ven. Byg­get kan dock inte påbör­jas innan det nya infra­struk­tur­pro­jek­tet, Genom­fart Mora är klar, allt­så omkring 2023.

DELA
Share