Archus utformar 10 000 kvm kontor åt Seco Tools

Med drygt 50 år på nac­ken är Seco Tools huvud­kon­tor i Fagers­ta i stort behov av reno­ve­ring. I sam­band med det­ta sker en utveck­ling av såväl arbets­plat­ser­na som sät­tet att arbe­ta. Nu har Seco anli­tat Archus för att utfor­ma ett nytt kon­cept för det nya loka­ler­na.

- Att loka­ler­na är gam­la och behö­ver reno­ve­ras är bara ett skäl till för­änd­rings­ar­be­tet. Men lika vik­tigt är att ska­pa mor­gon­da­gens arbets­plats uti­från ett indi­vi­dan­pas­sat tan­ke­sätt, säger Secos vd Fred­rik Vej­går­den.

Målet är att ska­pa en arbets­plats som är anpas­sad efter Secos behov och som stöd­jer de oli­ka akti­vi­te­ter som pågår. Kon­to­ret kom­mer vara inde­lat i så kal­la­de funk­tions­kvar­ter, pro­jekt­kvar­ter och mötes­kvar­ter och pro­jek­tet kom­mer att pågå fram till år 2023. Håll­bar­het är ett led­ord, men kon­to­ret ska även för­med­la en tyd­lig Seco-anda.

-  I utform­ning­en har vi tol­kat Secos varu­mär­kes­platt­form och gjort den mer sam­ti­da. Målet är att ska­pa en mil­jö som lig­ger i lin­je med Secos pro­fil och som sam­ti­digt är triv­sam att arbe­ta i, säger Andre­as Kristof­fers­son, upp­drags­an­sva­rig på Archus.  

De nya loka­ler­na ska sig­na­le­ra att det hand­la om huvud­kon­to­ret för ett världs­om­spän­nan­de före­tag sam­ti­digt som man vill att det ska kän­nas hem­trev­ligt och famil­järt. En över­gri­pan­de för­hopp­ning är att loka­ler­na kom­mer göra det lät­ta­re att attra­he­ra nya med­ar­be­ta­re och möta för­änd­ring­ar i orga­ni­sa­tio­nen.

 — I hård­nan­de kon­kur­rens är det vik­tigt att erbju­da en attrak­tiv arbets­mil­jö, som ger för­ut­sätt­ning att ta till­va­ra med­ar­be­tar­nas kom­pe­tens och enga­ge­mang, säger Fred­rik Vej­går­den.

 

För ytter­li­ga­re infor­ma­tion kon­tak­ta;

Andre­as Kristof­fers­son
Ansva­rig Inred­ning, Archus
076–525 75 04, andreas.kristoffersson@archus.se

DELA
Share