Mälarmarknaden 2020

Att ska­pa fram­ti­dens Väs­terås, Öre­bro och Eskilstu­na
Väs­terås, Öre­bro och Eskilstu­na mås­te växa och för­änd­ras. Det behövs inte bara nya bostä­der utan all form av infra­struk­tur sta­den krä­ver. Det gäl­ler att byg­ga stad!  Då gäl­ler det att inte fast­na i dagens upp­fatt­ning­ar utan byg­ga på ett sätt som hål­ler i decen­ni­er. Enligt Riks­da­gen nya arki­tek­tur­po­li­tis­ka mål så är målet ett håll­bart, jäm­likt och mind­re seg­re­ge­rat sam­häl­le­Hur ska det­ta genom­fö­ras och vil­ka faror finns för att fel­ak­ti­ga lös­ning­ar has­tas fram i den despe­ra­ta jak­ten på bil­li­ga bostä­der?

John­nie Pet­ters­son, kon­cern­chef och grun­da­re av Archus talar på Mälar­mark­na­den 2020
2 april, Elit Stads­ho­tell, Väs­terås

Anmäl dig till semi­na­ri­et här>

DELA
Share