Archus Developmet söker biträdande affärsutvecklare

Vill du job­ba med affä­rer­na bakom sam­hälls­byg­gan­det, från idé via affärs­stra­te­gi­er, finan­sie­ring till fär­dig bygg­rätt? Just nu söker Archus Development fler biträ­dan­de affärs­ut­veck­la­re som gil­lar att dri­va affä­rer, ta fram utred­ning­ar, för­hand­la och genom­fö­ra sto­ra affä­rer på upp­drag av kun­der.

Vad vi gör
Archus Development är ett affärs­ut­veck­lings­bo­lag i bygg- och fas­tig­hets­bran­schen. Vi arbe­tar med affärs- och fas­tig­hets­ut­veck­ling för nya pro­jek­tidéer, befint­li­ga fas­tig­he­ter och som råd­gi­va­re till kom­mu­ner, lands­ting och pri­va­ta bolag.
Vi dri­ver affä­rer för upp­drags­gi­va­re, for­mar lång­sik­ti­ga och lön­sam­ma stra­te­gi­er, tar fram utred­ning­ar, inve­ste­rings­kal­ky­ler, för­hand­lar fas­tig­hets­af­fä­rer och genom­för sto­ra affä­rer. Vi har ock­så upp­drag som över­gri­pan­de pro­jekt­le­da­re i sto­ra stads­ut­veck­lings­pro­jekt, exem­pel­vis när ett indu­stri­om­rå­de ska utveck­las med nya bygg­rät­ter eller när en fas­tig­hets­ak­tör vill in på en ny mark­nad. Hos oss får du arbe­ta med affä­rer­na bakom det som byggs i sam­häl­let idag!

Vi söker
Vi söker 2–3 affärs­ut­veck­la­re till både Stock­holm, Väs­terås och Bor­länge. Du som söker bör ha minst tre års erfa­ren­het av bygg- och fas­tig­hets­mark­na­den. Du bör ha kun­skap om kom­mu­na­la besluts­pro­ces­ser, ha arbe­tet med fas­tig­hets­ut­veck­lings­pro­jekt och har ett intres­se för affä­rer. Dess­utom en djup kun­skap och för­stå­el­se för eko­no­min i pro­jek­tens oli­ka ske­den.

Öns­kad pro­fil
Vi vill att du har en hög­sko­le­ut­bild­ning, helst inom bygg och fas­tig­het. Du är soci­al, dri­ven, enga­ge­rad, själv­gå­en­de, trygg och har affärs­sin­ne. Då det kan före­kom­ma resor och ojäm­na arbets­ti­der i tjäns­ten krävs ett flex­i­belt arbets­sätt. Hos oss blir du del av ett trim­mat, kom­pe­tent team som arbe­tar mål­in­rik­tat.

Vill du vara en del av vårt lag? Skic­ka in din ansö­kan så snart som möj­ligt, dock senast den 31 mars. Urval och inter­vju­er kom­mer att ske löpan­de var­för vi ser fram emot din ansö­kan så snart som möj­ligt.

 

Pla­ce­rings­ort: Stock­holm, Väs­terås och Bor­länge

Frå­gor om tjäns­ten besva­ras av:

Sarah Pasko­ta, Archus Development, 076–104 16 69

 

Skic­ka din ansö­kan till sarah.paskota@archusdevelopment.se.

Märk ditt mail med “Affärs­ut­veck­la­re” samt ort.

DELA
Share