Så blir nya Högskolan Dalarna

Nya Högskolan Dalarna

Så blir nya Högskolan Dalarna. Se visionsfilmen här.

Som­ma­ren 2022 beräk­nas ett nytt Citycam­pus mitt i cen­tra­la Bor­länge stå klart. Hög­sko­lan flyt­tar in till cent­rum till det så kal­la­de Lil­jan­hu­set, som både kom­mer att utveck­las och byg­gas ut. Målet är att ska­pa ett attrak­tivt och ända­måls­en­ligt cam­pus med fokus på helt nya lärmil­jö­er och möj­lig­he­ter till utveck­lad verk­sam­het. Hög­sko­lan Dalar­na är en vik­tig aktör för Bor­länge med många stu­den­ter och forsk­ning som bedrivs i tät sam­ver­kan med före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Den fram­ti­da cen­tra­la pla­ce­ring­en ger ock­så under­lag till ett utö­kat utbud av kring­lig­gan­de ser­vice­tjäns­ter, när­het till ett utveck­lat rese­cent­rum och möj­lig­het till ett när­ma­re sam­ar­be­te med närings­li­vet och kom­mer natur­ligt­vis att påver­ka och utveck­la hela Bor­länge som stad.

-Sedan 2018 har hög­sko­lan inven­te­rat och ana­ly­se­rat fram­ti­dens lokal- och utveck­lings­be­hov. Beslu­tet om hög­sko­lans flytt till cen­tra­la Bor­länge är något vi job­bat för under en lång tid och vi är stol­ta och det känns fan­tas­tiskt att vi nu är där. Vi är över­ty­ga­de om att det­ta kom­mer att bidra till en ökad attrak­ti­vi­tet för Hög­sko­lan Dalar­na och en utveck­ling för Bor­länge, helt i lin­je med vår stra­te­gi om stads­ut­veck­ling. Nu ser vi fram emot att få fort­sät­ta pro­ces­sen till­sam­mans med hög­sko­lan, säger Mikael Hedh, affärs­chef, Diös Dalar­na.

Archus Development fick tidigt ett för­tro­en­de att som pro­jekt­le­da­re för­be­re­da för Hög­sko­lan Dalar­nas nya läge i Bor­länge cent­rum. Ett fan­tas­tiskt ansvars­fullt upp­drag som inne­hål­ler många oli­ka delar; allt från dia­log med bli­van­de hyres­gäst, bud­get, detalj­plane­frå­gor, utform­ning av loka­ler, upp­hand­ling av ent­re­pre­nad och att leda de fas­tig­hets­re­la­te­ra­de utred­ning­ar­na.

Se fil­men här >

DELA
Share