Grönt ljus för 230 nya bostäder, kontor, hotell och förskola i Arenastaden.

Archus har tagit fram den nu laga­kraft­vun­na detalj­plan inne­bär en för­tät­ning och stads­ut­veck­ling i Solna/Arenastaden med tre kvar­ter, under­jor­diskt garage och ett torg. För­sla­get med­ger en bebyg­gel­se om cir­ka 230 lägen­he­ter i två av kvar­te­ren och en flex­i­bi­li­tet mel­lan hotell/kontor/bostäder i det tred­je.

Nu kan tidi­ga­re par­ke­rings­plat­ser samt out­nytt­jad yta bli till cir­ka 28 000 kvadrat­me­ter ny bebyg­gel­se samt cir­ka 250 par­ke­rings­plat­ser i Sol­na intill Are­nas­ta­den. Plan­om­rå­det lig­ger vid Sol­na sta­tion, där Skan­dia Fas­tig­he­ter sedan tidi­ga­re äger och för­val­tar 300 hyres­rät­ter i det så kal­la­de ”Bal­long­ber­get” på Bal­long­ga­tan. För­sla­get gäl­ler tre delar där två ska bestå av bostä­der om sex eller sju våning­ar och under­jor­diskt garage för bilar och cyklar samt en del där detalj­pla­nen med­ger hotell, kon­tor eller bostä­der. Inom områ­det ska ock­så en för­sko­la och LSS-lägen­he­ter byg­gas. Ett nytt torg ska bin­da sam­man de nya kvar­te­ren och en till­kom­man­de bro över Kolonn­vä­gen ska kopp­la ihop områ­det med Sol­na sta­tion.

Läs mer här: https://mitti.se/nyheter/hundratals-lagenheter-detaljplanen/

 

DELA
Share