Möt Mari Johansson, ny arkitekt på Archus i Stockholm

I hös­tas anställ­de Archus tio nya med­ar­be­ta­re och nu fort­sät­ter bola­get sat­sa genom rekry­te­ring­en av Mari Johans­son som ny hand­läg­gan­de arki­tekt på Archus Stock­holms­kon­tor. Mari är små­län­ning, utbil­dad i Skå­ne men numer stock­hol­ma­re sedan 15 år.  

 

Hej Mari och väl­kom­men till oss! Berät­ta om din bak­grund.

– Jag har stu­de­ra­de arkitektur på LTH och efter jag var klart flyt­ta­de jag till Stock­holm, fick jobb och har varit fast här sedan dess i en stad jag sagt att jag ald­rig skul­le bo i. Och här trivs jag fin­fint. Man ska ald­rig säga ald­rig!

 

Vil­ka slags pro­jekt har du arbe­tat mest med?

– Det har till stor det varit bostads­pro­jekt, både sto­ra och små, men även en hel del äld­re- och vård­bo­en­den. Som exem­pel har jag ritat Nor­ra Kapell­gär­det i Upp­sa­la, nor­dens störs­ta äldre­bo­en­de med över 200 vård­plat­ser och en för­sko­la. Idén bakom pro­jek­tet var att ska­pa en natur­lig mötes­plats mel­lan oli­ka gene­ra­tio­ner där vård och omsorg går från att vara upp­gifts­o­ri­en­te­rad till att istäl­let foku­se­ra på rela­tions­in­rik­tad omsorg. Upp­drags­gi­va­re var Fas­tig­hets­för­äd­lar­na i Mälar­da­len AB (FFAB) och Atten­do hyres­gäs­ten.

 

Vad är det roli­gas­te med ditt jobb? 

–Att få vara en del av sam­hälls­ut­veck­ling­en och genom arkitektur fak­tiskt påver­ka hur män­ni­skor mår och hur sam­häl­let blir en bätt­re plats.

 

Var fin­ner du din inspi­ra­tion?

–Inspi­ra­tio­nen ja, vart kom­mer den ifrån? Från ren nyfi­ken­het kanske. Vad hän­der om man gör så här? Hur kan man göra det bätt­re eller smar­ta­re?

 

Nu har du varit på Archus i en vec­ka, vad är ditt förs­ta intryck?

– Att det är så fin stäm­ning på kon­to­ret. Alla är så hjälp­sam­ma och intres­se­ra­de, och jag har fått ta del av roli­ga och spän­nan­de pro­jekt kom­mer att bli myc­ket intres­sant att få job­ba vida­re med. Det har varit en väl­digt här­lig förs­ta vec­ka!

 

Varmt väl­kom­men Mari!

 

 

 

DELA
Share