Widénska gymnasiet nominerad till Västmanlands Arkitekturpris 2020

Nu är det klart vil­ka fem pro­jekt som nomi­ne­rats till Sve­ri­ges Arki­tek­ters Arki­tek­tur­pris i Väst­man­land 2020. En av de fem nomi­ne­ra­de är Widéns­ka gym­na­si­et på Vasa­ga­tan i Väs­terås, ritat av Archus Arkitektur. Pri­set delas ut vid lokal­för­e­ning­ens års­mö­te i mars 2020.

Widéns­ka gym­na­si­ets utform­ning åter­speg­lar sko­lans iden­ti­tet och särart. Loka­ler­na för idrott, med bland annat en 40 meter lång löp­ar­ba­na, är utlyf­ta ur voly­men som sto­ra trä­box­ar och på de täta delar­na av des­sa finns trä­re­li­e­fer av atle­ter inom oli­ka spor­ter. Bygg­na­dens grund­form är en kvadrat med sidan 44 meter och tre våning­ar. Tack vare den kom­pak­ta bygg­nads­for­men ska­pas en när­het mel­lan alla delar av verk­sam­he­ten.

Juryn för arki­tek­tur­pri­set har haft ett omfat­tan­de arbe­te med att väl­ja ut de fem repre­sen­ta­ti­va pro­jek­ten.

 ‑Vi vill beto­na vär­det av god arkitektur och väl gestal­ta­de livsmil­jö­er. Genom att dela ut det här pri­set vill vi upp­märk­sam­ma någ­ra av de många intres­san­ta arkitektur- och gestalt­nings­pro­jekt som genom­förts i Väst­man­land, säger Ingrid Legrell Cro­na, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges Arki­tek­ter Väst­man­land.

Pri­set till­de­las ett arki­tek­to­niskt pro­jekt och inte en indi­vid eller ett före­tag. Pro­jek­tet ska vara genom­fört i Väst­man­land de senas­te fem åren. Den slut­li­ga vin­na­ren offent­lig­görs vid lokal­för­e­ning­ens års­mö­te i mars 2020.

Juryns moti­ve­ring lyder:

….
Den­na skol­bygg­nad har på ett ban­bry­tan­de sätt åter­ta­git sko­lans roll i sta­den. En bygg­nad med soli­tär iden­ti­tet som skol­bygg­na­der hade förr.
….
Widéns­ka gym­na­si­et kan mäta sig med de and­ra pre­stige­bygg­na­der­na som finns efter Vasa­ga­tan och bidrar nu till gatans och områ­dets för­höj­da sta­tus. Det­ta pro­jekt har kva­li­té­er utö­ver det van­li­ga och bör belö­nas med ett arki­tek­tur­pris. 

 

För mer infor­ma­tion, kon­tak­ta:

Mar­ga­re­ta Löf­gren Arki­tekt SAR/MSA och kon­tors­chef i Väs­terås
076–525 75 09, margareta.lofgren@archus.se

DELA
Share